Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: Queue

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
C

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
GIẢI THUẬT (501040)

B
F
D
E

Chương 3: Queue

G
K
H

Mô tả queue
Một queue là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm vào được thực
hiện ở một đầu (rear) và việc lấy ra được thực hiện ở đầu còn lại
(front)
Phần tử vào trước sẽ ra trước – FIFO (First In First Out)

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 3: Queue

2

Queue trừu tượng
Một queue kiểu T:
Một dãy hữu hạn kiểu T
Một số tác vụ:
1. Khởi tạo queue rỗng (create)
2. Kiểm tra rỗng (empty)
3. Thêm một giá trị vào cuối của queue (append)
4. Bỏ giá trị đang có ở đầu của queue (serve)
5. Lấy giá trị ở đầu của queue, queue không đổi (retrieve)

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 3: Queue

3

Thiết kế queue
enum Error_code {fail, success, overflow, underflow};
template <class Entry>
class Queue {
public:
Queue();
//constructor
bool empty() const;
//kiểm tra rỗng
Error_code append(const Entry &item); //đẩy item vào
Error_code serve();
//bỏ 1 phần tử ở đầu
Error_code retrieve(Entry &item);
//lấy giá trị ở đầu
//khai báo một số phương thức cần thiết khác
private:
//khai báo dữ liệu và hàm phụ trợ chỗ này
};

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 3: Queue

4

Thiết kế các phương thức
template <class Entry>
bool Queue<Entry>::empty() const;
Pre: Không có
Post: Trả về giá trị true nếu queue hiện tại là rỗng, ngược lại thì trả về false
template <class Entry>
Error_code Queue<Entry>::append(const Entry &item);
Pre: Không có
Post: Nếu queue hiện tại không đầy, item sẽ được thêm vào cuối của queue.
Ngược lại trả về giá trị overflow của kiểu Error_code và queue không đổi.
template <class Entry>
Error_code Queue<Entry>::serve() const;
Pre: Không có
Post: Nếu queue hiện tại không rỗng, đầu của queue hiện tại sẽ bị hủy bỏ.
Ngược lại trả về giá trị underflow của kiểu Error_code và queue không đổi.
template <class Entry>
Error_code Queue<Entry>::retrieve(Entry &item) const;
Pre: Không có
Post: Nếu queue hiện tại không rỗng, đầu của queue hiện tại sẽ được chép vào
tham
biến item. Ngược lại trả về giá trị underflow của kiểu Error_code.
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 3: Queue

5

Giả lập phi trường – Xử lý
Runway_activity Runway::activity(int time, Plane &moving) {
Runway_activity in_progress;
if (!landing.empty( )) {
landing.retrieve(moving);
in_progress = land;
landing.serve( );
} else if (!takeoff.empty( )) {
takeoff.retrieve(moving);
in_progress = takeoff;
takeoff.serve( );
} else
in_progress = idle;
return in_progress;
}

ĐH ...
A
B
C
D
F
G
E
H
K
C U TRÚC D LI U VÀ
C U TRÚC D LI U VÀ
GI I THU T (501040)
GI I THU T (501040)
Ch ng 3: Queueươ
Ch ng 3: Queueươ
Chương 3: Queue - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: Queue - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 3: Queue 9 10 909