Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3 Thu nhận và số hóa ảnh Hệ thống thu nhận và số hóa ảnh (camera)

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
Thu nhận và số hóa ảnh
Hệ thống thu nhận và số hóa ảnh (camera)
Nguon sang

Bo cam bien

Thong
luong
anh sang

KD

Roi rac hoa

Luong tu hoa

Tin hieu
anh

So lieu
anh

Các vấn đề
- Quá trình số hóa và chất lượng ảnh số
- Sai số thu nhận ảnh và sửa méo quang học
- Chất lượng hệ thống thu nhận ảnh và cảm nhận ảnh
NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

1

Quá trình số hóa
f(x,y)
Tín hiệu ảnh

Lấy mẫu

Định lý lấy mẫu

X (m,n)
E

Lượng tử hóa

Δx ≤ 1
2Fx

X(m,n)
Ảnh số: ma trận số liệu

Δy ≤ 1
2F y

v
U

0

y

um

v

(b)

Δy
0

x
Δx

(a)

1/Δy
0

u
1/ΔX

(c)

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

2

Quá trình số hóa
Lượng tử hóa
• Nguyên tắc và yêu cầu lượng tử hóa
• Sai số lượng tử hóa
• Luật lượng tử hóa
• Chất lượng lượng tử hóa
valeur numerique
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
noir

signal analogique
gris

max
blanc

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

3

Biểu diễn ảnh số
1

Ảnh 2D số

2

f (x, y) ⇒F(i, j) ou F(m,n)

Ma trận các điểm ảnh

M

Ma trận số liệu ảnh số

Chiều biểu diễn tọa độ điểm

NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

4

Biểu diễn ảnh số và file ảnh số
1 2 ...

1 9 7
2 8 9
7 8
8 9
8 9
9 9
9 9
M 8 9

i-1, j
i, j-1

i, j+1

i, j
i+1, j

N

1
9
9
9
9
9
8
8

1
7
7
9
7
9
8
6

1
1
1
9
7
8
7
5

2
1
2
1
2
2
1
1

2
1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
2
3
1
1
3

i-1, j-1

i-1, j

i-1, j+1

i, j-1

i, j

i, j+1

i+1,j-1 i+1, j

i+1,j+1

Quan hệ lân cận các điểm ảnh số
NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH

5

...
NGUYEN Thi Hoang Lan - IPH 1
Chương 3
Thu nhnvàs hóa nh
Bo cam bien
Thong
luong
anh sang
Roi rac hoa Luong tu hoaKD
Tin hieu
anh
So lieu
anh
Nguon sang
Các vn đề
-Quátrìnhs hóa và chtlượng nh s
-Sais thu nhn nh và saméoquanghc
-Chtlượng h thng thu nhn nh và cmnhn nh
H thng thu nhnvàs hóa nh (camera)
Chương 3 Thu nhận và số hóa ảnh Hệ thống thu nhận và số hóa ảnh (camera) - Trang 2
Chương 3 Thu nhận và số hóa ảnh Hệ thống thu nhận và số hóa ảnh (camera) - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chương 3 Thu nhận và số hóa ảnh Hệ thống thu nhận và số hóa ảnh (camera) 9 10 771