Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3 Windows Forms

Được đăng lên bởi dangphuongdien
Số trang: 241 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 3

Windows Forms

Nội dung








Lập trình C# trên Windows
Tạo ứng dụng Windows Forms từ đầu
Tạo ứng dụng Windows Forms từ Wizard
Tổng quan các đối tượng trong Windows Forms
Lớp Application
Lớp Form
Các Control thông dụng
• Label, LinkLabel, Textbox, Button
• Checkbox, CheckboxList, RadioButton
• PictureBox và Bitmap

2

Nội dung






Bố cục control
• Panel
• Anchor
• Dock
• Splitter
MessageBox
Các dialog thông dụng
Custom Form
• Truyền dữ liệu cho form bằng tham số
• Truyền dữ liệu cho form bằng property

3

Nội dung






Menu:
• MenuStrip, ContextMenuStrip
• StatusStrip, ToolStrip, ToolStripContainer
Ứng dụng SDI, MDI
• Modal Form
• Modeless Form
Các Dialog thông dụng
Mouse và Keyboard

4

Lập trình C# trên Windows

Lập trình trên Windows
Khái niệm



Message (Thông điệp)
• Một message là một con số nguyên được quy ước
trước giữa Windows và các ứng dụng (Application)
• Các dữ liệu nhập (từ bàn phím, từ chuột, …) đều được
Windows chuyển thành các message và một số thông
tin kèm theo message
• Ví dụ
–
–
–
–
–

0x0001
0x0002
0x0003
0x0005
0x0012

WM_CREATE
WM_DESTROY
WM_MOVE
WM_SIZE
WM_QUIT

6

Lập trình trên Windows
Khái niệm

 System Queue (Hàng đợi hệ thống):
• Windows chứa các message trong một hàng
đợi gọi là hàng đợi hệ thống.

 Application Queue (Hàng đợi ứng dụng ):
• Các ứng dụng có hàng đợi riêng để chứa các
message của ứng dụng gọi là hàng đợi ứng
dụng.

 Windows sẽ tự động phân bố các message
từ System Queue đến các Application Queue

7

Lập trình trên Windows
Khái niệm
Hệ điều hành Windows

Hàng đợi
hệ thống

Hardware
input
Ứng dụng A
Hàng đợi
của
ứng dụng A

Message loop

Nhận và
xử lý

Message loop

Nhận và
xử lý

Hàng đợi
của
ứng dụng B

Ứng dụng B

8

Lập trình trên Windows
Khái niệm

 Message loop (vòng lặp thông điệp)
• Mỗi Application tại một thời điểm có một
message loop để lấy các message trong
Application Queue về để phân bố cho các cửa
sổ (Window) trong Application

 Hàm Window Procedure
• Mỗi cửa sổ (Window) trong Application đều có
một hàm Window procedure để xử lý các
message do message loop nhận về

9

Lập trình trên Windows
Event-driven programming model
Message handlers

WM_MOUSEMOVE
WM_PAINT
Messages

Message
queue

Message loop

Dispatched messages

WM_KEYDOWN

Retrieved messages

Application

OnKeyDown

OnMouseMove

OnPaint

Window procedure

10

Lập trình trên Windows
Event-driven programming model



Event-driven programming model:
• Ứng dụng phản ứng các sự kiện (nhấn phím, click...
Windows Forms
Chương 3
Chương 3 Windows Forms - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3 Windows Forms - Người đăng: dangphuongdien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
241 Vietnamese
Chương 3 Windows Forms 9 10 92