Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4 (phần 6) BIỂU DIỄN VÀ XỬ LÝ ĐA PHÂN GIẢI (MULTIRESOLUTION)

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2001 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 4 (phần 6)
BIỂU DIỄN VÀ XỬ LÝ
ĐA PHÂN GIẢI
(MULTIRESOLUTION)

Giới thiệu chung
Một số khái niệm
–

Biểu diễn đa phân giải của một ảnh:
Multiresolution representation image = chuỗi các
ảnh có độ phân giải giảm dần theo qui luật dựa
trên cấu trúc tháp {Ih}, h ∈ [0, n]

–

Các hướng tiếp cận biểu diễn đa phân giải:
●

●

Biểu diễn và xử lý đa phân giải dựa trên cấu
trúc tháp - cây tứ phân.
Biểu diễn và xử lý đa phân giải dựa trên lý
thuyết thông tin và kỹ thuật lọc số.

Ý nghĩa của biểu diễn và xử lý đa phân giải
●

●

•

●

Ý nghĩa của phép biểu diễn đa phân giải
– Cho phép biểu diễn hàm số dưới dạng các xấp xỉ có độ phân giải
thấp hơn
– Cho phép tách riêng các thành phần tín hiệu đột biến (tần số cao)
và các thành phần có độ tương quan cao
– Được ứng dụng nhiều trong các bài toán xử lý và phân tích tín hiệu
Ứng dụng trong xử lý ảnh: khả năng biểu diễn ảnh theo các độ phân
giải khác nhau.
– Bài toán phân vùng ảnh
– Bài toán nén ảnh
Phép biến đổi wavelet được sử dụng để phân tích một tín hiệu thành tổ
hợp tuyến tính của các tín hiệu cơ bản khác – còn được gọi là các tín
hiệu cơ sở
Phép biến đổi wavelet 2 chiều dùng kỹ thuật đa phân giải cho phép
biểu diễn một ảnh bằng một chuỗi các ảnh có độ phân giải thấp hơn

Mô hình biểu diễn đa phân giải
Mô hình tháp biểu diễn đa phân giải
Đỉnh tháp
(mức n)

Một ảnh 2n x 2n biểu diễn bởi một tháp
với n mức.
✔ Cấu trúc tháp: biểu diễn chuỗi các ảnh I
h,
với h∈[0, n]
(mức l)
h: các mức của tháp
n+1: chiều cao của tháp
- Ở mỗi mức h tương ứng với mặt phẳng
Ảnh ban đầu
(mức 0)
ảnh có độ mức phân giải:
2n-h x 2n-h
- Mức 0: ảnh ban đầu với độ phân giải
✔

đầy đủ (đáy tháp)

- Mức n: độ phân giải nhỏ nhất (đỉnh tháp)

Biểu diễn đa phân giải
Phương pháp đồ thị tháp - cây tứ phân G(V,E)
Mức 2

Mức 1

Đồ thị tháp cây tứ phân G (V, E)
- V: tập các nút, mỗi nút tương ứng với một
điểm ảnh ở mức h, mỗi pixel trong cấu trúc
cây được ký hiệu bởi v(i, j ,h).
V = { v (i, j, h); (0, 0) ≤ (i, j) < (2n-h, 2n-h), 0 ≤ h ≤ n

Mức 0

- E : tập các cung, e(i, j, h)
E = { e (i, j, h), (0, 0) ≤ (i, j) < (2n-h, 2n-h), 0 ≤ h< n }
- Cây tứ phân được xây dựng bằng một

tục đệ qui theo cấu trúc đă định nghiă.

thủ

Biểu diễn đa phân giải

Biểu diễn đa phân giải
Phương pháp dùng các bộ lọc số
●
●

Biểu diễn đa phân giải và vấn đề lấy mẫu tín hiệu
Biểu diễn đa phân giải dựa trên tháp lọc Gauss, Laplace ...
– Ký hiêu: I0 : ảnh ban đầu với độ phân giải 2nx2n
In: ảnh có độ phân giải ở mức n; H(k,l): bộ lọc Gauss
– Thuật toán:
I1 = (H * I0) 2
I2 =...
Chương 4 (phn 6)
BIU DIN VÀ X
ĐA PHÂN GII
(MULTIRESOLUTION)
Chương 4 (phần 6) BIỂU DIỄN VÀ XỬ LÝ ĐA PHÂN GIẢI (MULTIRESOLUTION) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4 (phần 6) BIỂU DIỄN VÀ XỬ LÝ ĐA PHÂN GIẢI (MULTIRESOLUTION) - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chương 4 (phần 6) BIỂU DIỄN VÀ XỬ LÝ ĐA PHÂN GIẢI (MULTIRESOLUTION) 9 10 138