Ktl-icon-tai-lieu

chương 5

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1337 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thái Văn Hùng 

Giáo trình CATIA V5 

ch−¬ng vi : l¾p r¸p c¸c chi tiÕt
( assembly design )
i/ giíi thiÖu vÒ assembly design workbench
Trong phần Sketch và Part Design chúng ta đã được tìm hiểu phương pháp để thiết kế một chi
tiết. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách ghép nối các chi tiết với nhau để hoàn thiện bản vẽ
bằng Assembly Design Workbench.
Để vào Assembly Design Workbench trên menu chọn: Start -> Mechanical Design -> Assembly
Design.
Assembly Design Workbench xuất hiện. Chúng ta có thể thấy Product1 xuất hiện trên Specification
Tree

ii/ c«ng cô trong assembly design worbench
1/ Më 1 b¶n vÏ Assembly
Thaihung_2606@yahoo.com 

Page 1 

Thái Văn Hùng 

Giáo trình CATIA V5 

Click vào open
trên thanh công cụ hoặc vào File > Open…
Hộp thoại File selection xuất hiện. Trong hộp thoại File Selection ta chọn đường dẫn và chọn File có
đuôi *.CATProduct.

2/ C«ng cô Define Multi-Instantiation

Cũng tương tự như lệnh Rectangle Pattern trong phần Part Design, Công cụ Define Multi
Instantiation dùng để tạo các đối tượng bằng cách copy một đối tượng theo một phương xác định.
_ Click vào Multi-Instantiation
trên thanh công cụ. Hoặc vào Insert > Define Multi Instantiation.
Hộp thoại Multi Instantate xuất hiện.

Nhập các thông số cho hộp thoại :
- Component to Instantiate : Chọn đối tượng thực hiện lệnh.
- Parameters: Chọn kiểu nhập thông số.

Thaihung_2606@yahoo.com 

Page 2 

Thái Văn Hùng 

Giáo trình CATIA V5 

+ Instance(s) & Spacing: Nhập số đối tượng và khoảng cách giữa các đối tượng (1).
+ Instance(s) & Length: Nhập số đối tượng và khoảng chiều dài từ đối tượng gốc đến đối tượng cuối
(2).
+ Spacing & Length: Nhập khoảng cách giữa các đối tượng và chiều dài từ đối tượng gốc đến đối
tượng cuối (3).
- New Instance(s): Số lượng các đối tượng cần tạo mới. Sử dụng ô này khi kiểu nhập thông số là
kiểu (1) hoặc kiểu (2).
- Spacing: Khoảng cách giữa các đối tượng. Sử dụng ô này khi kiểu nhập thông số là kiểu (1) hoặc
kiểu (3).
- Length: Chiều dài từ đối tượng gốc đến đối tượng cuối. Sử dụng ô này khi kiểu nhập thông số là
kiểu (2) hoặc kiểu (3).
- Axis: Chọn một trục tọa độ làm hướng tạo các đối tượng mới.
- OR Select Element: Chọn một đường thẳng làm hướng tạo đối tượng mới.
- Reverse: Đảo ngược hướng vừa chọn.
- Result: Hộp thoại thông báo vector đơn vị của phưong tạo đối tượng. Ví dụ nếu phương tạo đối
tượng là X thì vector đơn vị tạo đối tượng là: (1, 0, 0). Nếu phương tạo đối tượng là Y thì giá trị
của véc tơ tạo đối tượng là: (0, 1, 0) vv…Ta có thể nhập...
TháiVănHùng GiáotrìnhCATIAV5
Thaihung_2606@yahoo.com Page1
ch¬ng vi : l¾p r¸p c¸c chi tiÕt
( assembly design )
i/ giíi thiÖu vÒ assembly design workbench
Trong phn Sketch và Part Design chúng ta đã được tìm hiu phương pháp để thiết kế mt chi
tiết. Trong phn này chúng ta s tìm hiu cách ghép ni các chi tiết vi nhau để hoàn thin bn v
bng Assembly Design Workbench.
Để vào Assembly Design Workbench trên menu chn: Start -> Mechanical Design -> Assembly
Design.
Assembly Design Workbench xut hin. Chúng ta có th thy Product1 xut hin trên Specification
Tree
ii/ c«ng cô trong assembly design worbench
1/ Më 1 b¶n vÏ Assembly
chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 5 - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
chương 5 9 10 836