Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5: Các kiểu dữ liệu của VB

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chương 5

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CỦA VB
5.1

Biến dữ liệu : tên biến, kiểu của biến, tầm vực sử dụng
Mỗi ứng dụng thường xử lý nhiều dữ liệu, ta dùng khái niệm "biến" để lưu trữ dữ liệu
trong bộ nhớ máy tính, mỗi biến lưu trữ 1 dữ liệu của chương trình.
Mặc dù VB không đòi hỏi, nhưng ta nên định nghĩa rõ ràng từng biến trước khi truy xuất
nó để code của chương trình được trong sáng, dễ hiểu, dễ bảo trì và phát triển.
Định nghĩa 1 biến là :
định nghĩa tên nhận dạng cho biến,
kết hợp kiểu với biến để xác định cấu trúc dữ liệu của biến,
định nghĩa tầm vực truy xuất biến.
Cú pháp đơn giản của lệnh định nghĩa biến :

[Static|Public|Private|Dim] AVariable As Type
tại từng thời điểm, biến chứa 1 giá trị (nội dung) cụ thể. Theo thời gian nội dung của biến
sẽ bị thay đổi theo tính chất xử lý của code.
5.2 Cú pháp định nghĩa tên biến (hay danh hiệu của 1 thành phần bất kỳ của chương
trình)
Cách đặt tên cho 1 biến :
Tên biến có thể dài đến 255 ký tự,
Ký tự đầu tiên phải là một ký tự chữ (letter),
Các ký tự tiếp theo có thể là các ký tự chữ (letter), ký số (digit), dấu gạch dưới,
Tên biến không được chứa các ký tự đặc biệt như các ký tự : ^, &, ), (,%, $, #, @,
!, ~, +, -, *, …
VB không phân biệt chữ HOA hay chữ thường trong tên biến.
Ví dụ: Tên biến hợp lệ

Tên biến không hợp lệ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

+ Base1_ball

+ Base.1 : vì có dấu chấm

+ ThisIsLongButOk

+ Base&1 : vì có dấu &
+ 1Base_Ball : ký tự đầu là 1 số

Nên chọn tên biến ngắn gọn nhưng thể hiện rõ ý nghĩa. Ví dụ: Ta muốn có một biến để
lưu hệ số lãi suất ngân hàng (Interest Rate), ta nên dùng tên biến là: InterestRate hoặc
Irate chứ không nên dùng tên biến là IR…
Với ví dụ ở trước, dòng mã sau đây:
IterestRateEarned = Total*InterestRate
sẽ dễ hiểu hơn dòng mã
IE = T*IR
Khi viết tên biến ta nên viết hoa chữ đầu tiên của một từ có ý nghĩa.
Ví dụ : InterestRate sẽ dễ đọc hơn interestrate hay iNTERestRaTe…
Không được dùng tên biến trùng với các từ khoá như : Print, Sub, End… (từ khóa là
những từ mà ngôn ngữ VB đã dùng cho những thành phần xác định của ngôn ngữ)
5.3 Các kiểu dữ liệu cơ bản định sẵn của VB
Byte : 1 byte, 0 to 255
Boolean : 2 bytes, True or False
Integer : 2 bytes, -32,768 to 32,767
Long (long integer) : 4 bytes
-2,147,483,648 to 2,147,483,647
Single (single-precision floating-point) :4 bytes
-3.402823E38 to -1.401298E-45 ;1.4...
Chương 5
CÁC KIỂU DỮ LIỆU CỦA VB
5.1 Biến dữ liệu : tên biến, kiểu ca biến, tầm vực sdụng
Mỗing dụng thường xử lý nhiều dữ liu, ta dùng khái niệm "biến" để lưu trữ dữ liệu
trong bộ nhớ máy tính, mỗi biến lưu trữ 1 dữ liu của chương trình.
Mặc VB không đòi hỏi, nhưng ta n định nghĩa rõ ràng từng biến trước khi truy xuất
nó để code của chương trình được trong sáng, dễ hiu, dễ bảo trì và phát triển.
Định nghĩa 1 biến là :
định nghĩa tên nhận dạng cho biến,
kết hợp kiểu với biến để xác định cấu trúc dữ liu của biến,
định nghĩa tầm vực truy xuất biến.
Cú pháp đơn giản của lệnh định nghĩa biến :
[Static|Public|Private|Dim] AVariable As Type
tại từng thời điểm, biến chứa 1 giá trị (nội dung) cụ thể. Theo thời gian ni dung của biến
sẽ bị thay đổi theo tính chất xử lý của code.
5.2 pháp định nghĩa tên biến (hay danh hiệu của 1 thành phn bất kỳ của chương
trình)
Cách đặt tên cho 1 biến :
Tên biến có thể dài đến 255 tự,
Ký tự đầu tiên phải là một ký tự chữ (letter),
Các tự tiếp theo có thể là các ký tự chữ (letter), số (digit), dấu gạch dưới,
Tên biến không được chứa các ký tự đặc biệt như các t: ^, &, ), (,%, $, #, @,
!, ~, +, -, *,
VB không phân biệt chữ HOA hay ch thường trong tên biến.
Ví dụ: Tên biến hợp lệ Tên biến không hợp l
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chương 5: Các kiểu dữ liệu của VB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5: Các kiểu dữ liệu của VB - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 5: Các kiểu dữ liệu của VB 9 10 318