Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5: Đệ qui

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
C

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
GIẢI THUẬT (501040)

B
F
D
E

Chương 5: Đệ qui

G
K
H

Khái niệm đệ qui
Khái niệm (định nghĩa) đệ qui có dùng lại chính
nó.
Ví dụ: giai thừa của n là 1 nếu n là 0 hoặc là n nhân
cho giai thừa của n-1 nếu n > 0

Quá trình đệ qui gồm 2 phần:
Trường hợp cơ sở (base case)
Trường hợp đệ qui: cố gắng tiến về trường hợp cơ
sở

Ví dụ trên:
Giai thừa của n là 1 nếu n là 0
Giai thừa của n là n * (giai thừa của n-1) nếu n>0
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 5: Đệ qui

2

Tính giai thừa
Định nghĩa không đệ qui:
n! = n * (n-1) * … * 1

Định nghĩa đệ qui:
n! =

1
n * (n-1)!

nếu n=0
nếu n>0

Mã C++:
int factorial(int n) {
if (n==0) return 1;
else
return (n * factorial(n - 1));
}
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 5: Đệ qui

3

Thi hành hàm tính giai thừa
factorial (3)
n=3
factorial (2)

…

n=2
3*factorial(2)

…

6
2

factorial (1)
n=1

2*factorial(1)

…

factorial (0)

1*factorial(0)

n=0
…
return 1;

1
1

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 5: Đệ qui

4

Trạng thái hệ thống khi thi hành
hàm tính giai thừa
Stack hệ thống
factorial(0)
factorial(1) factorial(1) factorial(1)
factorial(2) factorial(2) factorial(2) factorial(2) factorial(2)
factorial(3) factorial(3) factorial(3) factorial(3) factorial(3) factorial(3) factorial(3)
t
Thời gian hệ thống

Gọi hàm
Gọi hàm
factorial(3) factorial(2)

Trả về từ
Gọi hàm
Gọi hàm
hàm
factorial(1) factorial(0) factorial(0
)

Trả về từ
hàm
factorial(1
)

Trả về từ
hàm
factorial(2
)

Trả về từ
hàm
factorial(3
)
t

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 5: Đệ qui

5

Bài toán 8 con Hậu – Mã C++ mới
Queens :: Queens(int size) {
board size = size;
count = 0;
for (int i = 0; i < board_size; i++)
col_free[i] = true;
for (int j = 0; j < (2 * board_size − 1); j++)
upward_free[j] = true;
for (int k = 0; k < (2 * board_size − 1); k++)
downward_free[k] = true;
}
void Queens :: insert(int col) {
queen_in_row[count] = col;
col_free[col] = false;
upward_free[count + col] = false;
downward_free[count − col + board size − 1] = false;
count++;
}
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 5: Đệ qui

26

Bài toán 8 con Hậu – Đánh giá
Thiết kế đầu

Thiết kế mới

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 5: Đệ qui

27

...
A
B
C
D
F
G
E
H
K
C U TRÚC D LI U VÀ
C U TRÚC D LI U VÀ
GI I THU T (501040)
GI I THU T (501040)
Ch ng 5: Đ quiươ
Ch ng 5: Đ quiươ
Chương 5: Đệ qui - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5: Đệ qui - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 5: Đệ qui 9 10 93