Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 5
Ñoàng boä hoaù tieán trình

11/10/2007

Trần Hạnh Nhi

1

Noäi dung baøi giaûng
Xöû lyù ñoàng haønh vaø caùc vaán ñeà:

Vaán ñeà tranh ñoaït ñieàu khieån (Race Condition)
Vaán ñeà phoái hôïp xöû lyù

Baøi toaùn ñoàng boä hoùa

Yeâu caàu ñoäc quyeàn truy xuaát (Mutual Exclusion)
Yeâu caàu phoái hôïp xöû lyù (Synchronization)

Caùc giaûi phaùp ñoàng boä hoaù
Busy waiting
Sleep & Wakeup

Caùc baøi toaùn ñoàng boä hoaù kinh ñieån
Producer – Consumer
Readers – Writers
Dinning Philosophers

11/10/2007

Trần Hạnh Nhi

2

Nhieàu tieán trình “chung soáng hoaø bình” trong heä thoáng ?
ÑÖØNG HY VOÏNG
An toaøn khi caùc tieán trình hoaøn toaøn ñoäc laäp
Laøm sao coù ñöôïc ??

Thöïc teá
Caùc tieán trình chia seû taøi nguyeân chung ( file system, CPU...)
Concurrent access => bugs.
Ví duï : Deâ con qua caàu

Xöû lyù ñoàng haønh = ...nhöùc ñaàu
11/10/2007

Trần Hạnh Nhi

3

Caùc vaán ñeà
Tranh chaáp
Nhieàu tieán trình truy xuaát ñoàng thôøi moät taøi nguyeân mang baûn chaát khoâng chia
seû ñöôïc
Xaûy ra vaán ñeà tranh ñoaït ñieàu khieån (Race Condition)

Keát quaû ?
Khoù bieát , thöôøng laø ...sai

Luoân luoân nguy hieåm ?
...Khoâng, nhöng ñuû ñeå caân nhaéc kyõ caøng

Phoái hôïp
Caùc tieán trình khoâng bieát töông quan xöû lyù cuûa nhau ñeå ñieàu chænh hoaït ñoäng
nhòp nhaøng
Caàn phoái hôïp xöû lyù (Rendez-vous)

Keát quaû : khoù bieát, khoâng baûo ñaûm aên khôùp
11/10/2007

Trần Hạnh Nhi

4

Noäi dung baøi giaûng
Xöû lyù ñoàng haønh vaø caùc vaán ñeà:

Vaán ñeà tranh ñoaït ñieàu khieån (Race Condition)
Vaán ñeà phoái hôïp xöû lyù

Baøi toaùn ñoàng boä hoùa

Yeâu caàu ñoäc quyeàn truy xuaát (Mutual Exclusion)
Yeâu caàu phoái hôïp xöû lyù (Synchronization)

Caùc giaûi phaùp ñoàng boä hoaù
Busy waiting
Sleep & Wakeup

Caùc baøi toaùn ñoàng boä hoaù kinh ñieån
Producer – Consumer
Readers – Writers
Dinning Philosophers

11/10/2007

Trần Hạnh Nhi

5

Dining Philosophers : Giaûi phaùp ñoàng boä
semaphore fork[5] = 1;
Philosopher (i)
{
while(true)
{
down(fork[i]);
down(fork[i+1 mod 5])
eat;
up(fork[i]);
up(fork[i+1 mod 5]);
think;
}
11/10/2007

Deadlock
Trần Hạnh Nhi

84

Dining Philosophers : Thaùch thöùc
Caàn ñoàng boä sao cho:
Khoâng coù deadlock
Khoâng coù starvation

11/10/2007

Trần Hạnh Nhi

85

...
11/10/2007 Trn Hnh Nhi 1
Chöông 5
Ñoàng boä hoaù tieán trình
Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình 9 10 913