Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
9/14/2008

Phân tích Thiết kế
Hệ thống thông tin
TP.Hồ Chí Minh
Sep--08
Sep

Biên sọan : Trịnh Long
9/14/2008

1

Chương VI
CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH
THỰC THỂ KẾT HỢP SANG
MÔ HÌNH QUAN HỆ

9/14/2008

2

1

9/14/2008

Thiếết k
Thi
kếế thà
thành phầ
phần d
dữ
ữ li
liệệu củ
của ứng dụ
dụng
Nội dung chính của công việc thiết kế thành
phần dữ liệu của ứng dụng là mô tả một cách cụ
thể dữ liệu của ứng dụng sẽ được cài đặt trên
máy tính như thế nào?
Khác với giai đọan phân tích, việc mô tả này sẽ
phụ thuộc rất nhiều vào môi trường cài đặt (hệ
QTCSDL) được lựa chọn cho ứng dụng. Các hệ
QTCSDL thông dụng hiện nay là SQL Server,
Oracle,DB2,…. Đều dựa theo mô hình dữ liệu
quan hệ.

9/14/2008

3

Mô hình dữ
dữ liệ
liệu quan hệ
hệ
(Relational Data Model)
Thuộc
nh (attribute) khái niệm thuộc tính tưong tự như
Thu c tính
trong mô hinh E-R, lưu ý trong mô hình quan hệ không có
khái niệm thuộc tính phức hợp và không thể phân chia.
Một số đặc tính quan trọng của thuộc tính
Đặc tính
Ý nghĩa
Primary key Thuộc tính tham gia vảo khóa chính
Locked
Thuộc tính không thể thay đỏi giá trị khi đã
mang một giá trị khác rỗng.
Mandatory Thuộc tính không thể mang một giá trị rỗng.
Foreign key Thuộc tính tham gia vào khóa ngoại
Unique

Thuộc tính có tham giam vào khóa chỉ định.
9/14/2008

4

2

9/14/2008

Quan hệ
hệ (Relation)
Một quan hệ là một bảng hai chiều, gồm các dòng và các
cột, do đó QUAN HỆ còn được gọi là BẢNG, mỗi cột cột
của bảng chính là một thuộc tính.
Mahh
A01
A02
B04
B01
…

Tenhh
Tivi Sony 21”
Tivi Sony 29”

Donvitinh
Cái
Cái
Cái
Bộ
…

Máy giặt LG 5Kg
Amply Hitachi
…

9/14/2008

5

Quan hệ
hệ
Trong mô hình quan hệ, các thuộc tính của bảng được đặt
trong dấu ngoặc đơn theo sao tên bảng, tâp hợp các thuộc tính
của Q được ký hiệu là Q+ .
◦ VD: biểu diễn mộ quan hệ DONDATHANG.
◦ DONDATHANG(Soddh, Ngayddh, Makh, Ngaygiaodk)
◦ DONDATHANG+= (Soddh, Ngayddh, Makh, Ngaygiaodk)
Thứ tự các thuộc tính không quan trọng, trong 1 bảng các
thuộc tính không được trùng tên nhau.
Cơ sở dữ liệu (database) của một ứng dụng gồm tập hợp tất cả
các bảng dữ liệu của ứng dụng và một số thành phần liên quan
khác như: hàm cửa sổ (view),…

9/14/2008

6

3

9/14/2008

Bộ (tuple), Khó
Khóa
Một bộ hay còn gọi là một mNu tin (record) là một dòng dữ
liệu trong bảng. Mỗi bộ biểu diễn cho 1 đối tượng thuộc quan
hệ tương ứng và tất cả các thông tin về đối tượng này. Tất cả
các bộ trong 1 quan hệ đều có kích thước giống nhau.
Phép chiếu: QUANHỆ[ThuộcTính 1,… ThuộcTính n] hoặc
QUANHỆ.ThuộcTính

Khóa chính: dùng để p...
9/14/2008
1
PhânPhân tíchtích ThiếtThiết kếkế
H H thngthng thôngthông tintin
TP.HTP.H ChíChí Minh Minh
SepSep--0808
Biên san : Trnh Long
19/14/2008
Chương VIChương VI
CHUYN T MÔ HÌNH CHUYN T MÔ HÌNH
THC TH KT HP SANG THC TH KT HP SANG
MÔ HÌNH QUAN HMÔ HÌNH QUAN H
9/14/2008 2
Chương 6: Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6: Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 6: Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ 9 10 921