Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6. Lập trình hướng đối tượng

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1015 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Smith Nguyen Studio.
Chương 6. Lập trình hướng đối tượng

Chương này giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối
tượng. Các khái niệm cơ bản như lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức,
thông điệp, và quan hệ của chúng sẽ được thảo luận trong phần này. Thêm
vào đó là sự trình bày của những đặc điểm quan trọng trong lập trình hướng
đối tượng như tính bao gói, tính thừa kế, tính đa hình,.. nhằm giúp người học
có cái nhìn tổng quát về lập trình hướng đối tượng.

6.1. Giới thiệu
Hướng đối tượng (object orientation) cung cấp một kiểu mới để xây dựng
phần mềm. Trong kiểu mới này, các đối tượng (object) và các lớp (class) là
những khối xây dựng trong khi các phương thức (method), thông điệp
(message), và sự thừa kế (inheritance) cung cấp các cơ chế chủ yếu.
Lập trình hướng đối tượng (OOP- Object-Oriented Programming) là
một cách tư duy mới, tiếp cận hướng đối tượng để giải quyết vấn đề bằng
máy tính. Thuật ngữ OOP ngày càng trở nên thông dụng trong lĩnh vực công
nghệ thông tin.
Khái niệm 6.1
Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một phương pháp thiết kế và phát
triển phần mềm dựa trên kiến trúc lớp và đối tượng.

Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng một ngôn ngữ OOP thì trước tiên bạn nên
nắm vững các khái niệm của OOP hơn là viết các chương trình. Bạn cần hiểu
được đối tượng (object) là gì, lớp (class) là gì, chúng có quan hệ với nhau như
thế nào, và làm thế nào để các đối tượng trao đổi thông điệp (message) với
nhau, vâng vâng.
OOP là tập hợp các kỹ thuật quan trọng mà có thể dùng để làm cho việc
triển khai chương trình hiệu quả hơn. Quá trình tiến hóa của OOP như sau:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Lập trình tuyến tính
Lập trình có cấu trúc
Sự trừu tượng hóa dữ liệu
Lập trình hướng đối tượng

Chương 6: Lập trình hướng đối tượng

76

Smith Nguyen Studio.
6.2. Trừu tượng hóa (Abstraction)
Trừu tượng hóa là một kỹ thuật chỉ trình bày những các đặc điểm cần thiết
của vấn đề mà không trình bày những chi tiết cụ thể hay những lời giải thích
phức tạp của vấn đề đó. Hay nói khác hơn nó là một kỹ thuật tập trung vào
thứ cần thiết và phớt lờ đi những thứ không cần thiết.
Ví dụ những thông tin sau đây là các đặc tính gắn kết với con người:
ƒ Tên
ƒ Tuổi
ƒ Địa chỉ
ƒ Chiều cao
ƒ Màu tóc
Giả sử ta cần phát triển ứng dụng khách hàng mua sắm hàng hóa thì
những chi tiết thiết yếu là tên, địa chỉ còn những chi tiết khác (tuổi, chiều cao,
màu tóc, ..) là không quan trọng đối với ứng dụng. Tuy nhiên, nếu chúng ta
phát triển một ứng dụng hỗ trợ cho việc điều tra tội phạm thì những thông tin
như ch...
Chương 6. Lp trình hướng đối tượng
Chương này gii thiu nhng khái nim cơ bn trong lp trình hướng đối
tượng. Các khái nim cơ bn như lp, đối tượng, thuc tính, phương thc,
thông đip, và quan h ca chúng s được tho lun trong phn này. Thêm
vào đó là s trình bày ca nhng đặc đim quan trng trong lp trình hướng
đối tượng như tính bao gói, tính tha kế, tính đa hình,.. nhm giúp người h
c
có cái nhìn tng quát v lp trình hướng đối tượng.
6.1. Gii thiu
Hướng đối tượng (object orientation) cung cp mt kiu mi để xây dng
phn mm. Trong kiu mi này, các đối tượng (object) và các lp (class) là
nhng khi xây dng trong khi các phương thc (method), thông đip
(message), và s tha kế (inheritance) cung cp các cơ chế ch yếu.
Lp trình hướng đối tượng (OOP- Object-Oriented Programming) là
mt cách tư duy mi, tiếp cn hướng đối tượng để gii quyết v
n đề bng
máy tính. Thut ng OOP ngày càng tr nên thông dng trong lĩnh vc công
ngh thông tin.
Khái nim 6.1
Lp trình hướng đối tượng (OOP) là mt phương pháp thiết kế và phát
trin phn mm da trên kiến trúc lp và đối tượng.
Nếu bn chưa bao gi s dng mt ngôn ng OOP thì trước tiên bn nên
nm vng các khái nim ca OOP hơn là viết các chương trình. Bn cn hiu
được đối tượng (object) là gì, lp (class) là gì, chúng có quan h vi nhau như
thế nào, và làm thế nào để các đối tượng trao đổi thông đip (message) vi
nhau, vâng vâng.
OOP là tp hp các k thut quan trng mà có th dùng để làm cho vic
trin khai chương trình hiu qu
hơn. Quá trình tiến hóa ca OOP như sau:
Lp trình tuyến tính
Lp trình có cu trúc
S tru tượng hóa d liu
Lp trình hướng đối tượng
Chương 6: Lp trình hướng đối tượng
76
Smith Nguyen Studio.
Chương 6. Lập trình hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6. Lập trình hướng đối tượng - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chương 6. Lập trình hướng đối tượng 9 10 602