Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6 : phát hiện & tách biên

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®¹i häc B¸ch khoa Hµ néi

Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin

Chapitre 6

Ph¸t hiÖn vµ t¸ch biªn
1. Giíi thiÖu vµ biÓu diÔn biªn ¶nh
• Mét sè kh¸i niÖm
- Biªn ¶nh (Edge) : lµ c¸c ®−êng biªn giíi gi÷a c¸c vïng ¶nh cho phÐp x¸c ®Þnh h×nh d¹ng
c¸c ®èi t−îng trong ¶nh.
- Vïng ¶nh (Region) : lµ tËp hîp c¸c ®iÓm ¶nh thuéc vÒ ®èi mét t−îng trong ¶nh.
Ranh giíi c¸c vïng ¶nh lµ biªn ¶nh, vµ c¸c ®−êng biªn khÐp kÝn cho phÐp x¸c ®Þnh vïng
¶nh. Biªn ¶nh vµ vïng ¶nh lµ 2 ®Æc tr−ng ®èi ngÉu ¶nh.
• BiÓu diÔn biªn ¶nh
Biªn ¶nh lµ nh÷ng ®iÓm ¶nh mµ t¹i ®ã hµm ®é s¸ng cña ¶nh liªn tôc cã b−íc nh¶y hoÆc biÕn
thiªn nhanh.
• C¬ së to¸n häc cña ph¸t hiÖn vµ t¸ch biªn : phÐp to¸n ®¹o hµm
• Giíi thiÖu vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p ph¸t hiÖn biªn
- Ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp : ph¸t hiÖn biªn dùa trªn phÐp ®¹o hµm :
®¹o hµm bËc 1, ®¹o hµm bËc 2
- Ph−¬ng ph¸p gi¸n tiÕp : Ph¸t hiÖn biªn dùa trªn ph©n vïng ¶nh

Xñ lý ¶nh

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan

®¹i häc B¸ch khoa Hµ néi

Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin

2. Ph¸t hiÖn biªn dùa trªn ph−¬ng ph¸p ®¹o hµm
• C¸c to¸n tö ®¹o hµm ¶nh : Gradient cña ¶nh : G(x,y) , ®¹o hµm bËc 1
Laplace cña ¶nh : L(x,y), ®¹o hµm bËc 2

Xñ lý ¶nh

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan

®¹i häc B¸ch khoa Hµ néi

Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin

• Gradient cña mét ¶nh liªn tôc f(x,y) däc theo r víi gãc θ

df
∂ f dx
∂ f dy
=
= fxCos θ + fySin θ
+
∂ y dr
dr
∂ x dr
• Nguyªn t¾c cña ph−¬ng ph¸p ph¸t hiÖn biªn dùa trªn phÐp ®¹o hµm
- Ph¸t hiªn biªn dùa trªn ®¹o hµm bËc 1 : t×m cùc trÞ ®Þa ph−¬ng cña gradient
- Ph¸t hiªn biªn dùa trªn ®¹o hµm bËc 2 : x¸c ®Þnh ®iÓm ®i qua gi¸ trÞ kh«ng cña laplace

Xñ lý ¶nh

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan

®¹i häc B¸ch khoa Hµ néi

Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin

• Bé läc sè (läc tuyÕn tinh) thùc hiÖn gÇn ®óng c¸c phÐp to¸n ®¹o hµm.

∂F ( x, y) = ∆F ≈ F (m, n + 1) − F (m, n −1) ≈ F (m, n) * (k ) ,
Dx
∆n
2
∂x
∂F ( x, y) = ∆F ≈ F (m + 1, n) − F (m − 1, n) ≈ F (m, n) * (k ) ,
Dy
∂y
∆m
2
∂ F ( x, y ) ≈
H x (k , l ) * X (m, n) = G x (m, n)
∂x

vµ

víi

1⎡

D X (k ) = 2 ⎢⎣1

⎤
0 − 1⎥
⎦

⎡1 ⎤
1⎢ ⎥
víi D y = ⎢0 ⎥
2
⎢⎣ − 1⎥⎦

∂ F ( x, y )
≈ H y (k , l ) * X (m, n) = G y (m, n)
∂y

3. C¸c ph−¬ng ph¸p hiÖn biªn truyÒn thèng
3.1 Ph¸t hiÖn biÖn dùa trªn gradient cña ¶nh
- To¸n tö Prewitt
⎡1 0 − 1⎤
H x = ⎢⎢1 0 − 1⎥⎥
⎢⎣1 0 − 1⎥⎦

1⎤
⎡1 1
⎢
Hy = ⎢ 0
0 0 ⎥⎥
⎢⎣− 1 − 1 − 1⎥⎦

⎡1 0 − 1 ⎤
H x = ⎢⎢2 0 − 2⎥⎥
⎢⎣1 0 − 1 ⎥⎦

2
1⎤
⎡1
⎢
Hy = ⎢ 0
0
0 ⎥⎥
⎢⎣− 1 − 2 − 1⎥⎦

- To¸n tö Sobel

Xñ lý ¶nh

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan

®¹i häc B¸ch khoa Hµ néi

Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin

- To¸n tö Robert
- To¸n tö ®¹o hµm h−íng (Compass gradient) :
3

2...
®¹i häc B¸ch khoa Hµ néi Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin
Xñ lý ¶nh NguyÔn ThÞ Hoµng Lan
Chapitre 6
Ph¸t hiÖn vµ t¸ch biªn
1. Giíi thiÖu vµ biÓu diÔn biªn ¶nh
Mét sè kh¸i niÖm
- Biªn ¶nh (Edge) : lµ c¸c ®êng biªn giíi gi÷a c¸c vïng ¶nh cho phÐp x¸c ®Þnh h×nh d¹ng
c¸c ®èi tîng trong ¶nh.
- Vïng ¶nh (Region) : lµ tËp hîp c¸c ®iÓm ¶nh thuéc vÒ ®èi mét tîng trong ¶nh.
Ranh giíi c¸c vïng ¶nh lµ biªn ¶nh, vµ c¸c ®êng biªn khÐp kÝn cho phÐp x¸c ®Þnh vïng
¶nh. Biªn ¶nh vµ vïng ¶nh lµ 2 ®Æc trng ®èi ngÉu ¶nh.
BiÓu diÔn biªn ¶nh
Biªn ¶nh lµ nh÷ng ®iÓm ¶nh mµ t¹i ®ã hµm ®é s¸ng cña ¶nh liªn tôc cã bíc nh¶y hoÆc biÕn
thiªn nhanh.
C¬ së to¸n häc cña ph¸t hiÖn vµ t¸ch biªn : phÐp to¸n ®¹o hµm
Giíi thiÖu vÒ c¸c ph¬ng ph¸p ph¸t hiÖn biªn
- Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp : ph¸t hiÖn biªn dùa trªn phÐp ®¹o hµm :
®¹o hµm bËc 1, ®¹o hµm bËc 2
- Ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp : Ph¸t hiÖn biªn dùa trªn ph©n vïng ¶nh
Chương 6 : phát hiện & tách biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6 : phát hiện & tách biên - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chương 6 : phát hiện & tách biên 9 10 138