Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7: Biểu thứ VB

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chương 7

BIỂU THỨC VB
7.1 Tổng quát về biểu thức VB
q Ta đã biết trong toán học công thức là phương tiện miêu tả 1 qui trình tính toán nào đó
trên các số.
q Trong VB (hay ngôn ngữ lập trình khác), ta dùng biểu thức để miêu tả qui trình tính toán
nào đó trên các dữ liệu Þ biểu thức cũng giống như công thức toán học, tuy nó tổng quát
hơn (xử lý trên nhiều loại dữ liệu khác nhau) và phải tuân theo qui tắc cấu tạo khắt khe
hơn công thức toán học.
q Để hiểu được biểu thức, ta cần hiểu được các thành phần của nó :
§ Các toán hạng : các biến, hằng dữ liệu,...
§ Các toán tử tham gia biểu thức : +,-,*,/,...
§

Qui tắc kết hợp toán tử và toán hạng để tạo biểu thức.

§

Qui trình mà máy dùng để tính trị của biểu thức.

§

Kiểu của biểu thức là kiểu của kết quả tính toán biểu thức.

7.2 Các biểu thức cơ bản
Biểu thức cơ bản là phần tử nhỏ nhất cấu thành biểu thức bất kỳ. Một trong các phần tử sau
được gọi là biểu thức cơ bản :
§

Biến,

§

Hằng gợi nhớ,

§

Giá trị dữ liệu cụ thể thuộc kiểu nào đó (nguyên, thực,..)

§

Lời gọi hàm,

§

1 biểu thức được đóng trong 2 dấu ().

Qui trình tạo biểu thức là qui trình đệ qui : ta kết hợp từng toán tử với các toán hạng của nó,
trong đó toán hạng hoặc là biểu thức cơ bản hoặc là biểu thức sẵn có (đã được xây dựng trước
đó và nên đóng trong 2 dấu () để biến nó trở thành biểu thức cơ bản).
7.3 Các loại toán tử

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Dựa theo số toán hạng tham gia, có 2 loại toán tử thường dùng nhất :
§

toán tử 1 ngôi : chỉ cần 1 toán hạng. Ví dụ toán tử '-' để tính phần âm của 1 đại
lượng.

§

toán tử 2 ngôi : cần dùng 2 toán hạng. Ví dụ toán tử '*' để tính tích của 2 đại
lượng.

VB thường dùng các ký tự đặc biệt để miêu tả toán tử. Ví dụ :
§

toán tử '+' : cộng 2 đại lượng.

§

toán tử '-' : trừ đại lượng 2 ra khỏi đại lượng 1.

§

toán tử '*' : nhân 2 đại lượng.

§

toán tử '/' : chia đại lượng 1 cho đại lượng 2...

Trong vài trường hợp, VB dùng cùng 1 ký tự đặc biệt để miêu tả nhiều toán tử khác nhau.
Trong trường hợp này, ngữ cảnh sẽ được dùng để giải quyết nhằm lẫn.
Ngữ cảnh thường là kiểu của các toán hạng tham gia hoặc do thiếu toán hạng thì toán tử được
hiểu là toán tử 1 ngôi.
Dựa theo độ ưu tiên của các toán tử trong qui trình tính toán biểu thức, có 3 loại toán tử :
§

toán tử số học : có độ ưu tiên cao nhất trong qui trình tính toán biểu thức....
Chương 7
BIỂU THỨC VB
7.1 Tổng quát về biểu thức VB
q
Ta đã biết trong toán học ng thức phương tin mu tả 1 qui trình tính toán nào đó
trên các số.
q
Trong VB (hay ngôn ngữ lập trình khác), ta dùng biểu thức để miêu tả qui trình tính toán
nào đó trên các dữ liệu Þ biểu thức cũng giống như công thức toán học, tuy tổng quát
hơn (xử trên nhiều loại dữ liệu khác nhau) và phải tuân theo qui tắc cấu tạo khắt khe
hơn công thức toán học.
q Để hiểu được biểu thức, ta cần hiểu được các thành phần của nó :
§
Các toán hạng : các biến, hằng dữ liệu,...
§
Các toán tử tham gia biểu thức : +,-,*,/,...
§
Qui tắc kết hợp toán tử và toán hạng để tạo biểu thức.
§ Qui trình mà máy dùng để tính trị của biểu thức.
§
Kiểu của biểu thức là kiểu của kết quả tính toán biểu thức.
7.2 Các biểu thức cơ bản
Biểu thức bản phần tử nhỏ nhất cấu thành biểu thức bất kỳ. Một trong các phần tử sau
được gọi là biểu thức cơ bản :
§
Biến,
§
Hằng gợi nhớ,
§ Giá tr dữ liệu c thể thuộc kiểu nào đó (nguyên, thực,..)
§ Lời gi hàm,
§
1 biểu thức được đóng trong 2 dấu ().
Qui trình tạo biểu thức qui trình đệ qui : ta kết hợp từng toán tử với các toán hạng của nó,
trong đó toán hng hoặc biểu thức bản hoặc biểu thức sẵn (đã được xây dựng trước
đó và nên đóng trong 2 dấu () để biến nó trở thành biu thức cơ bản).
7.3 Các loại toán tử
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chương 7: Biểu thứ VB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7: Biểu thứ VB - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 7: Biểu thứ VB 9 10 178