Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7: Tìm kiếm

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
C

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
GIẢI THUẬT (501040)

B
F
D
E

Chương 7: Tìm kiếm

G
K
H

Khái niệm tìm kiếm
Cho biết:
Một danh sách các bản ghi (record).
Một khóa cần tìm.

Tìm bản ghi có khóa trùng với khóa cần tìm (nếu
có).
Đo độ hiệu quả:
Số lần so sánh khóa cần tìm và khóa của các bản
ghi

Phân loại:
Tìm kiếm nội (internal searching)
Tìm kiếm ngoại (external searching)
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 7. Tìm kiếm

2

Bản ghi và khóa
Bản ghi:
Khóa
Dữ liệu

Khóa:
So sánh được
Thường là số

Trích khóa từ bản ghi:
So sánh các bản ghi

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 7. Tìm kiếm

3

Bản ghi và khóa trên C++
class Key {
public: // Add any constructors and methods for key data.
private: // Add declaration of key data members here.
};
bool operator == (const Key &x, const Key &y);
bool operator > (const Key &x, const Key &y);
bool operator < (const Key &x, const Key &y);
bool operator >= (const Key &x, const Key &y);
bool operator <= (const Key &x, const Key &y);
bool operator != (const Key &x, const Key &y);
class Record{
public:
operator Key( ); // implicit conversion from Record to Key .
// Add any constructors and methods for Record objects.
private:
// Add data components.
};
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 7. Tìm kiếm

4

Hàm tìm kiếm
Tham số vào:
Danh sách cần tìm
Khóa cần tìm

Tham số ra:
Vị trí phần tử tìm thấy (nếu có)

Kết quả hàm: kiểu Error_code
Tìm thấy: success
Không tìm thấy: not_present

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 7. Tìm kiếm

5

Độ tăng của các hàm chung

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 7. Tìm kiếm

28

Ký hiệu Big-O
f(n) ∈
o(g(n))

Bậc của f so với g
< : nhỏ hơn hẳn

limn->∞ (f(n)/g(n)
0

O(g(n)) ≤ : nhỏ hơn hoặc bằng

a

Θ(g(n)) = : bằng

a≠0

Ω(g(n)) ≥ : lớn hơn hoặc bằng

a ≠ 0 hoặc là ∞

Thứ tự tăng dần về độ lớn:
O(1) O(lg n) O(n) O(n lg n) O(n2) O(n3) O(2n)
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 7. Tìm kiếm

29

...
A
B
C
D
F
G
E
H
K
C U TRÚC D LI U VÀ
C U TRÚC D LI U VÀ
GI I THU T (501040)
GI I THU T (501040)
Ch ng 7: Tìm ki mươ ế
Ch ng 7: Tìm ki mươ ế
Chương 7: Tìm kiếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7: Tìm kiếm - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 7: Tìm kiếm 9 10 620