Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8 – Sắp thứ tự

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 8 – Sắp thứ tự
Sắp thứ tự:
Đầu vào: một danh sách
Đầu ra: danh sách có thứ tự tăng (hoặc giảm) trên
khóa

Phân loại:
Sắp thứ tự ngoại (external sort): tập tin
Sắp thứ tự nội (internal sort): bộ nhớ

Giả thiết:
Sắp thứ tự nội
Sắp tăng dần
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 8. Sắp thứ tự

1

Insertion sort

Đánh giá:
- Trung bình: - So sánh: n2/4 + O(n), - Dời chỗ: n2/4 + O(n)
- Tăng dần (tốt nhất): - So sánh: n-1, - Dời chỗ: 0
- Giảm dần (tệ nhất): - So sánh: n2/2 + O(n), - Dời chỗ: n2/2 + O(n)
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 8. Sắp thứ tự

2

Insertion sort - Danh sách liên tục

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 8. Sắp thứ tự

3

Giải thuật insertion sort – Danh sách
liên tục
Algorithm Insertion_sort
Input: danh sách cần sắp thứ tự
Output: danh sách đã được sắp thứ tự
1. for first_unsorted = 1 to size
//Tìm vị trí hợp lý để chèn giá trị đang có vào
1.1. current = list[first_unsorted]
1.2. position = first_unsorted
1.3. while (position>0 and list[position - 1] > current)
//Dời chỗ các phần tử lớn về sau
1.3.1. list[position] = list[position - 1]
1.3.2. position = position - 1
//Chép phần tử trước đó vào đúng vị trí của nó
1.4. list[position - 1] = current
End Insertion_sort
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 8. Sắp thứ tự

4

Insertion sort – DSLK

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 8. Sắp thứ tự

5

Giải thuật xây dựng heap ban đầu
Algorithm build_heap
Input: danh sách bất kỳ cần biến thành heap
Output: danh sách đã là heap
//Nửa sau của 1 danh sách bất kỳ thỏa tính chất của heap
//Ta tìm cách xây dựng heap ngược từ giữa về đầu
1. for low = size/2 downto 0
//Từ vị trí low+1 đến cuối danh sách đang là heap
1.1. current = list[low];
//Xây dựng lại heap trong khoảng [low, size-1]
1.2. Call insert_heap với current, low và size − 1
End build_heap

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 8. Sắp thứ tự

27

Ví dụ xây dựng heap ban đầu
Bước 1

0
p

1
c

2
y

3
d

4
f

5
b

6
k

7
a

8
r

Bước 2

0
p

1
c

2
y

3
r

4
f

5
b

6
k

7
a

8
d

Bước 3

0
p

1
c

2
y

3
r

4
f

5
b

6
k

7
a

8
d

Bước 3’

0
p

1
r

2
y

3
c

4
f

5
b

6
k

7
a

8
d

Bước 4

0
p

1
r

2
y

3
d

4
f

5
b

6
k

7
a

8
c

0
y

1
r

2
p

3
d

4
f

5
b

6
k

7
a

8
c

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Đánh giá:
- Xấu nhất:
C = 2n lg n + O(n)
M = n lg n + O(n)
Chương 8. Sắp thứ tự

28

...
ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ch ng 8. S p th tươ
1
Khoa Công ngh Thông tin
Ch ng 8 S p th tươ
S p th t :
Đ u vào: m t danh sách
Đ u ra: danh sách có th t tăng (ho c gi m) trên
khóa
Phân lo i:
S p th t ngo i (external sort): t p tin
S p th t n i (internal sort): b nh
Gi thi t: ế
S p th t n i
S p tăng d n
Chương 8 – Sắp thứ tự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 8 – Sắp thứ tự - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 8 – Sắp thứ tự 9 10 320