Ktl-icon-tai-lieu

Chương 9: Định nghĩa và sử dụng thủ tục

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chương 9

ĐỊNH NGHĨA & SỬ DỤNG THỦ TỤC
9.1 Nhắc lại cấu trúc tổ chức 1 chương trình
q Một chương trình thường cung cấp nhiều chức năng cho người dùng Þ Chương trình thường
là 1 hệ thống phức tạp. Để dễ quản lý và xây dựng chương trình, người ta thường chia nó
ra nhiều đơn vị nhỏ hơn. Hiện có 2 phương pháp chia nhỏ chương trình :
§

phương pháp có cấu trúc : chương trình được chia nhỏ thành nhiều module chức
năng, mỗi module chứa nhiều điểm nhập (entry), mỗi điểm nhập cung cấp 1 dịch vụ
(chức năng) rõ ràng, đơn giản nào đó. Ta gọi mỗi điểm nhập là thủ tục thực hiện
chức năng tương ứng.

§

phương pháp hướng đối tượng : chương trình được chia nhỏ thành nhiều đối
tượng, mỗi đối tượng chứa nhiều điểm nhập (entry), mỗi điểm nhập cung cấp 1 dịch
vụ (chức năng) rõ ràng, đơn giản nào đó. Ta gọi mỗi điểm nhập là thủ tục thực hiện
chức năng tương ứng.

q Tóm lại, dù dùng phương pháp chia nhỏ chương trình nào thì đơn vị chức năng nhỏ nhất mà
người lập trình có thể xây dựng và dùng (gọi) lại nhiều lần trong chương trình là thủ tục.
9.2 Phân loại thủ tục trong VB
q Nếu ta phân tích chương trình theo cấu trúc thì chương trình VB là tập các standard module,
trong mỗi module ta có thể định nghĩa n thủ tục khác nhau thuộc 1 trong 2 dạng :
§

thủ tục - Sub : 1 đoạn lệnh thực thi VB để thực hiện 1 chức năng rõ ràng, đơn giản
nhưng không trả về giá trị kèm theo tên thủ tục.

§

hàm - Function : 1 đoạn lệnh thực thi VB để thực hiện 1 chức năng rõ ràng, đơn
giản và trả về giá trị kèm theo tên hàm.

q Nếu ta phân tích chương trình theo hướng đối tượng thì chương trình VB là tập các form
hay class module, trong mỗi module ta có thể định nghĩa n thủ tục khác nhau thuộc 1 trong
3 dạng :
§

thủ tục - Sub : 1 đoạn lệnh thực thi VB để thực hiện 1 chức năng rõ ràng, đơn giản
nhưng không trả về giá trị kèm theo tên thủ tục.

§

hàm - Function : 1 đoạn lệnh thực thi VB để thực hiện 1 chức năng rõ ràng, đơn
giản và trả về giá trị kèm theo tên hàm.

§

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

truy xuất thuộc tính - Property : 1 đoạn lệnh thực thi VB để đọc/ghi 1 thuộc tính
tương ứng của đối tượng. Có 3 thủ tục loại này là Get, Set và Let.

9.3 Tầm vực sử dụng thủ tục trong VB
q Trong mỗi standard module, ta có thể xác định tầm vực sử dụng của từng thủ tục :
§ cục bộ trong module : dùng từ khóa Private trong lệnh định nghĩa thủ tục.
§
...
Chương 9
ĐỊNH NGHĨA & SỬ DỤNG THỦ TỤC
9.1 Nhắc lại cu trúc tổ chức 1 chương trình
q
Một chương trình thường cung cấp nhiều chức năng cho người dùng Þ Chương trình thường
là 1 hệ thống phức tạp. Để dễ quản lý và xây dựng chương trình, người ta thường chia nó
ra nhiều đơn vị nhỏ hơn. Hiện2 phương pháp chia nhỏ chương trình :
§
phương pháp có cấu trúc : chương trình được chia nhỏ thành nhiu module chức
năng, mỗi module chứa nhiều điểm nhập (entry), mỗi điểm nhập cung cấp 1 dịch vụ
(chức năng) rõ ràng, đơn giản nào đó. Ta gọi mi điểm nhập là thủ tục thực hiện
chức năng tương ứng.
§ phương pháp hướng đối tượng : chương trình được chia nhỏ thành nhiều đối
tượng, mỗi đối tượng chứa nhiều điểm nhập (entry), mỗi điểm nhập cung cấp 1 dịch
vụ (chức năng) rõ ràng, đơn giản nào đó. Ta gọi mỗi điểm nhập là thủ tục thực hiện
chức năng tương ứng.
q Tóm lại, dù dùng phương pháp chia nhỏ chương trình nào t đơn vị chức năng nhỏ nhất mà
người lập trình có thể xây dựng và dùng (gọi) lại nhiều lần trong chương trình thủ tc.
9.2 Phân loại thủ tục trong VB
q Nếu ta phân tích chương trình theo cấu trúc thì chương trình VB là tập các standard module,
trong mi module ta có thể định nghĩa n thủ tục khác nhau thuộc 1 trong 2 dạng :
§ thủ tục - Sub : 1 đoạn lnh thực thi VB để thực hiện 1 chức năng rõ ràng, đơn giản
nhưng không trả về giá trị kèm theo tên thủ tục.
§ hàm - Function : 1 đoạn lệnh thực thi VB để thực hiện 1 chức năng rõ ràng, đơn
gin và trả về giá trị kèm theo tên hàm.
q Nếu ta phân tích chương trình theo hướng đối tượng t chương trình VB là tập các form
hay class module, trong mỗi module ta có thể định nghĩa n thủ tục khác nhau thuộc 1 trong
3 dạng :
§ thủ tục - Sub : 1 đoạn lnh thực thi VB để thực hiện 1 chức năng rõ ràng, đơn giản
nhưng không trả về giá trị kèm theo tên thủ tục.
§ hàm - Function : 1 đoạn lệnh thực thi VB để thực hiện 1 chức năng rõ ràng, đơn
gin và trả về giá trị kèm theo tên hàm.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chương 9: Định nghĩa và sử dụng thủ tục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 9: Định nghĩa và sử dụng thủ tục - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 9: Định nghĩa và sử dụng thủ tục 9 10 148