Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình con Lập trình C

Được đăng lên bởi dung_vip1995
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lập trình căn bản

Chương 5

CHƯƠNG TRÌNH CON
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
• Khái niệm về hàm (function) trong C.
• Cách xây dựng và cách sử dụng hàm trong C.

I. KHÁI NIỆM VỀ HÀM TRONG C
Trong những chương trình lớn, có thể có những đoạn chương trình viết lặp đi
lặp lại nhiều lần, để tránh rườm rà và mất thời gian khi viết chương trình; người ta
thường phân chia chương trình thành nhiều module, mỗi module giải quyết một công
việc nào đó. Các module như vậy gọi là các chương trình con.
Một tiện lợi khác của việc sử dụng chương trình con là ta có thể dễ dàng kiểm
tra xác định tính đúng đắn của nó trước khi ráp nối vào chương trình chính và do đó
việc xác định sai sót để tiến hành hiệu đính trong chương trình chính sẽ thuận lợi hơn.
Trong C, chương trình con được gọi là hàm. Hàm trong C có thể trả về kết quả
thông qua tên hàm hay có thể không trả về kết quả.
Hàm có hai loại: hàm chuẩn và hàm tự định nghĩa. Trong chương này, ta chú
trọng đến cách định nghĩa hàm và cách sử dụng các hàm đó.
Một hàm khi được định nghĩa thì có thể sử dụng bất cứ đâu trong chương trình.
Trong C, một chương trình bắt đầu thực thi bằng hàm main.
Ví dụ 1: Ta có hàm max để tìm số lớn giữa 2 số nguyên a, b như sau:
int max(int a, int b)
{
return (a>b) ? a:b;
}

Ví dụ 2: Ta có chương trình chính (hàm main) dùng để nhập vào 2 số nguyên
a,b và in ra màn hình số lớn trong 2 số
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int max(int a, int b)
{
return (a>b) ? a:b;
}
int main()
{
int a, b, c;
printf("\n Nhap vao 3 so a, b,c ");
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
printf("\n So lon la %d",max(a, max(b,c)));
getch();
return 0;
}

Trang 63

Lập trình căn bản

I.1. Hàm thư viện
Hàm thư viện là những hàm đã được định nghĩa sẵn trong một thư viện nào đó,
muốn sử dụng các hàm thư viện thì phải khai báo thư viện trước khi sử dụng bằng lệnh
#include <tên thư viện.h>
Một số thư viện:
alloc.h
assert.h bcd.h
bios.h
complex.h
conio.h
ctype.h
dir.h
dirent.h dos.h
errno.h
fcntl.h
float.h
fstream.h grneric.h
graphics.h io.h
iomanip.h iostream.h limits.h
locale.h malloc.h math.h
mem.h
process.h
setjmp.h share.h
signal.h stdarg.h stddef.h
stdio.h
stdiostr.h stdlib.h stream.h string.h
strstrea.h sys\stat.h sys\timeb.h sys\types.h time.h
values.h
Ý nghĩa của một số thư viện thường dùng:
1. stdio.h : Thư viện chứa các hàm vào/ ra chuẩn (standard input/output). Gồm
các hàm printf(), scanf(), getc(), putc(), gets(), puts(), fflush(), fopen(), fclose(),
fread(), fwrite(), getchar(), putchar(), getw()...
Lp trình căn bn
Chương 5
CHƯƠNG TRÌNH CON
Hc xong chương này, sinh viên s nm được các vn đề sau:
Khái nim v hàm (function) trong C.
Cách xây dng và cách s dng hàm trong C.
I. KHÁI NIM V HÀM TRONG C
Trong nhng chương trình ln, có th có nhng đon chương trình viết lp đi
lp li nhiu ln, để tránh rườm rà và mt thi gian khi viết chương trình; người ta
thường phân chia chương trình thành nhiu module, mi module gii quyết mt công
vic nào đó. Các module như vy gi là các chương trình con.
Mt tin li khác ca vic s dng chương trình con là ta có th d dàng kim
tra xác định tính đ
úng đắn ca nó trước khi ráp ni vào chương trình chính và do đó
vic xác định sai sót để tiến hành hiu đính trong chương trình chính s thun li hơn.
Trong C, chương trình con được gi là hàm. Hàm trong C có th tr v kết qu
thông qua tên hàm hay có th không tr v kết qu.
Hàm có hai loi: hàm chun và hàm t định nghĩa. Trong chương này, ta chú
trng đến cách định nghĩa hàm và cách s dng các hàm đó.
Mt hàm khi được định nghĩa thì có th
s dng bt c đâu trong chương trình.
Trong C, mt chương trình bt đầu thc thi bng hàm main.
Ví d 1: Ta có hàm max để tìm s ln gia 2 s nguyên a, b như sau:
int max(int a, int b)
{
return (a>b) ? a:b;
}
Ví d 2: Ta có chương trình chính (hàm main) dùng để nhp vào 2 s nguyên
a,b và in ra màn hình s ln trong 2 s
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int max(int a, int b)
{
return (a>b) ? a:b;
}
int main()
{
int a, b, c;
printf("\n Nhap vao 3 so a, b,c ");
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
printf("\n So lon la %d",max(a, max(b,c)));
getch();
return 0;
}
Trang 63
Chương trình con Lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình con Lập trình C - Người đăng: dung_vip1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chương trình con Lập trình C 9 10 945