Ktl-icon-tai-lieu

chương trình đào tạo tin học trình độ A

Được đăng lên bởi buikimpthg
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ubnd tØnh hµ giang
tr êng CAO §¼NG nghÒ
ch¬ng tr×nh
®µo t¹o tin häc tr×nh ®é A
Hµ Giang, th¸ng 07 n¨m 2012
ch¬ng tr×nh
®µo t¹o tin häc tr×nh ®é A
I. Môc tiªu ®µo t¹o
1. KiÕn thøc
Trang cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc b¶n tin häc, cÊu tróc vµ c¸ch
vËn hµnh m¸y vi tÝnh, c¸ch thøc dông. N¾m ®îc c¸c kh¸i niÖm b¶ng tÝnh nh:
§Þa chØ hµng, cét, « c¸ch tÝnh to¸n trªn mét trang tÝnh,hình thành các kiến thức về xử
chương trình đào tạo tin học trình độ A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương trình đào tạo tin học trình độ A - Người đăng: buikimpthg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
chương trình đào tạo tin học trình độ A 9 10 127