Ktl-icon-tai-lieu

Chương X CÁC KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC VÀ KIỂU DỮ LIỆU TỰ ĐỊNH NGHĨA

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2/3/2009

Chương X
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CÓ
CẤU TRÚC VÀ KIỂU DỮ
LIỆU TỰ ĐỊNH NGHĨA
1

KHÁI NIỆM

Kiểu dữ liệu tự định nghĩa

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Khi lập trình, nhiều
ề lúc ta cần
ầ có một biến
ế trong đó có các biến
ế
thành phần, mỗi thành phần lại có kiểu khác nhau
Kiểu dữ liệu có cấu trúc
struct
union
enum

2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

1

2/3/2009

KIỂU STRUCT

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3

KIỂU STRUCT
Cấu trúc hợp lệ

được định nghĩa

trước
sau
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

4

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

2

2/3/2009

KIỂU STRUCT

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

KIỂU STRUCT

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

6

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3

2/3/2009

KIỂU STRUCT

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

7

KIỂU STRUCT

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

Việc gởi struct là đối số của hàm cũng được truyền theo tham số
trị, như vậy hàm sẽ chép toàn bộ các trị trong các biến thành phần
của biến struct là đối số thật sang cho đối số giả để tham khảo trị
trong hàm

8

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

4

2/3/2009

KIỂU STRUCT

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

9

KIỂU STRUCT
Các thành phần của biến struct cũng là biến bình thường, nên ta
có thể lấy địa chỉ của chúng, địa chỉ này là một hằng pointer trỏ
đến thành phần tương ứng
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

10

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

2/3/2009

KIỂU ENUM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

31

ĐỊNH NGHĨA KIỂU BẰNG TYPEDEF

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

32

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

16

2/3/2009

BÀI TẬP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

33

BÀI TẬP

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

34

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

17

...
2/3/2009
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng 1
Chương X
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
CÁC KIU D LIU CÓ
CU TRÚC VÀ KIU D
LIU T ĐỊNH NGHĨA
1
ế
ế
KHÁI NIM
Khi lptrình,nhi
ulúctac
ncómt
b
i
ế
ntrongđócócác
b
i
ến
thành phn, mi thành phnlicókiu khác nhau
Kiud liucócutrúc struct
union
Kiud liutựđnh nghĩa enum
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
2
Chương X CÁC KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC VÀ KIỂU DỮ LIỆU TỰ ĐỊNH NGHĨA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương X CÁC KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC VÀ KIỂU DỮ LIỆU TỰ ĐỊNH NGHĨA - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương X CÁC KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC VÀ KIỂU DỮ LIỆU TỰ ĐỊNH NGHĨA 9 10 441