Ktl-icon-tai-lieu

chương4

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2131 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thái Văn Hùng 

     Giáo trình CATIA V5 

ch−¬ng v : thiÕt kÕ chi tiÕt
( part design )
a/ part design workbench
- Để vào part design workbench, trên menu chọn File / New (Ctrl +N).
- Hộp thoại New xuất hiện.

-Trong hộp thoại New chọn Part, ấn nút OK. Part Design Workbench xuất hiện.

Thaihung_2606@yahoo.com 

Page 1 

Thái Văn Hùng 

     Giáo trình CATIA V5 

-Part design Workbench cung cấp một số thanh công cụ:

+Sketch based Features
dùng để tạo các hình cơ bản: Pad, Pocket, Shaft, Groove, Hole, Rib, Slot,
Stiffener, Soft, Remove loft…
+Constraints đặt các ràng buộc về kích thước, vị trí.
+Dress-up Features chỉnh sửa, tạo mô hình: Fillet, Chamfer, Draft…
+Transfomation Features di chuyển và thực hiện một số phép toán : Translation, Symmetry, Mirror,
Scale…
+Reference Element cho phép tạo ba đối tượng cơ bản dùng để hỗ trợ quá trình thiết kế các mô hình: Point,
Line, Plane.
+Surface-Base Features cung cấp một số lệnh liên quan đến các mặt: Split
+Prt Sketch tạo các phác thảo 2D để xây dựng mô hình.
Để thực hiện một lệnh trên thanh công cụ ta chỉ việc Clickick vào biểu tượng của lệnh đó trên thanh công cụ.
- Ngoài các thanh công cụ, Part Design Workbench còn cung cấp các menu có chứa các lệnh như trong các
thanh công cụ.

b/ c¸c lÖnh t¹o part c¬ b¶n
Thaihung_2606@yahoo.com 

Page 2 

Thái Văn Hùng 

     Giáo trình CATIA V5 

I/ sö dông thanh c«ng cô sketch-based features
1/ Pad ( T¹o part b»ng c¸ch Extrude 1 sketch profile )
_ Mở file Pad.CATPart
Công cụ thường xuyên được sử dụng trong việc tạo một khối 3D. Nó có chức năng kéo một biên dạng
2D thành một khối 3D.
nằm trên thanh công cụ.
Clickick vào Pad
Hộp thoại Pad Definition xuất hiện:

Nhập các thông số cho hộp thoại:
a) First Limit: Các thông số cho giới hạn thứ nhất của Part.
- Type: Chọn kiểu tạo part.
1) Dimention: Biên dạng 2D được kéo lên theo kích thước nhập trong ô Length.
2) Up to Next: Tạo Pad bằng cách kéo biên dạng 2D đến mặt phẳng gần mặt phẳng vẽ biên dạng 2D nhất
theo phương vuông góc.
- Offset: Pad tạo thành sẽ cách mặt phẳng gần nhất một khoảng bằng giá trị nhập trong ô Offset.
3) Up to Last: Tạo Pad bằng cách kéo biên dạng 2D đến mặt phẳng cuối cùng theo phương vuông góc với
mặt phẳng vẽ biên dạng 2D.
- Offset: Pad tạo thành sẽ cách mặt phẳng cuối cùng một khoảng bằng giá trị nhập trong ô Offset.
4) Up to Plane: Tạo Pad bằng cách kéo biên dạng 2D đến mặt phẳng (Plane) lựa chọn.
- Limit: Chọn một Plane làm giới hạn của Pad.
- Offset: Pad tạo thành sẽ cách Plane lựa chọn một khoảng...
TháiVănHùng GiáotrìnhCATIAV5
Thaihung_2606@yahoo.com Page1
ch¬ng v : thiÕt kÕ chi tiÕt
( part design )
a/ part design workbench
- Để vào part design workbench, trên menu chn File / New (Ctrl +N).
- Hp thoi New xut hin.
-Trong hp thoi New chn Part, n nút OK. Part Design Workbench xut hin.
chương4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương4 - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
chương4 9 10 353