Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề về lập trình Visual Basic.net

Được đăng lên bởi duong-huynh1
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 4671 lần   |   Lượt tải: 25 lần
CHUYÊN ĐỀ VỀ 1 NNLT VISUAL BASIC.NET
Mục tiêu
- Vận dụng bộ công cụ lập trình Visual
Basic.NET để xây dựng ứng dụng (từ đơn
giản đến phức tạp).
- Có khả năng tìm hiểu sâu hơn các kỹ thuật
lập trình Visual Basic.NET nâng cao (hệ
thống, mạng…).

Cán bộ phụ trách
Lâm Hoài Bảo (lhbao@cit.ctu.edu.vn)
1

CHUYÊN ĐỀ VỀ 1 NNLT VISUAL BASIC.NET
Nội dung chủ yếu
-

Giới thiệu về .NET Framework.
Giao diện người dùng.
Các kiểu dữ liệu của Visual Basic.NET.
Lập trình hướng đối tượng.
Truy cập cơ sở dữ liệu với ADO.NET.
Phân phối ứng dụng.
2

CHUYÊN ĐỀ VỀ 1 NNLT VISUAL BASIC.NET
Kiến thức liên quan
Kỹ năng sử dụng máy tính (Windows),
Lập trình căn bản, cơ sở dữ liệu.
Kỹ năng sử dụng máy tính

Sử dụng HĐH Windows.

Lập trình căn bản

Có được kỹ năng lập trình
là một lợi thế.

Cơ sở dữ liệu

Câu lệnh truy vấn dữ liệu
3

CHUYÊN ĐỀ VỀ 1 NNLT VISUAL BASIC.NET
Tài liệu tham khảo

- Developing Windows-Based Applications

with Visual Basic .NET and Visual C Sharp
.NET; Microsoft Press A Division of Microsoft
Corporation One Microsoft Way Redmond; 2002.
- Programming Visual Basic .NET; Dave
Grundgeiger; Publisher: O'Reilly, First Edition
January; 2002.
- Programming and Problem Solving with
Visual Basic .NET; Nell Dale, Michael McMillan,
Chip Weems and Mark Headington; Jones and
Bartlett Publishers; 2003.
4

Chương 1: Giới thiệu về
.Net Framework
.NET Framework & Common Language
Runtime.
Ngôn ngữ Visual Basic.Net
Khai báo lớp
Tạo đối tượng từ lớp

5

Bài 1: Giới thiệu về .NET &
VISUAL BASIC.NET
Khái niệm và các thành phần của .Net
Framework.
Cấu trúc 1 ứng dụng .NET
Giới thiệu về Visual Basic.NET
Chương trình Visual Basic.Net đầu tiên.

6

.NET FRAMEWORK
Là một môi trường an toàn cho việc
quản lý vấn đề phát triển và thực thi
ứng dụng.
Gồm 2 phần:
- Common Language Runtime (CLR):
quản lý việc thực thi mã lệnh.
- Thư viện lớp .NET Framework: tập
hợp các kiểu của CLR.
7

CÁC THÀNH PHẦN CỦA .NET
FRAMEWORK

8

NGÔN NGỮ & .NET
FRAMEWORK
Tương thích giữa các ngôn ngữ với
nhau (do CLR).
Microsoft
App VB.NET (C#) Intermediate
(VB.NET,
Language
C#)
compiler
(MSIL hay IL)

Common Language
Specification (CLS)

CLR
đọc &
thực thi
9

CẤU TRÚC CỦA 1 ỨNG
DỤNG .NET
Assembly: tập hợp mã lệnh, tài nguyên và dữ
liệu.
Assembly manifest: chứa đựng thông tin về
những gì được mô tả trong assembly:
- Định danh.
- Danh sách các kiểu
- Danh sách các assemblies khác.
- Danh sách quyền truy cập…
10

CẤU TRÚC ASSEMBLY

11

VISUAL BASIC.NET
Một phần của Visual Studio.NET
Thuần hướng đối tượng.
Ngôn...
1
CHUYÊN ĐỀ V 1 NNLT -
VISUAL BASIC.NET
Mc tiêu
-Vn dng b công c lp trình Visual
Basic.NET để xây dng ng dng (t đơn
gin đến phc tp).
- Có kh năng tìm hiu sâu hơn các k thut
lp trình Visual Basic.NET nâng cao (h
thng, mng…).
Cán b ph trách
Lâm Hoài Bo (lhbao@cit.ctu.edu.vn)
chuyên đề về lập trình Visual Basic.net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề về lập trình Visual Basic.net - Người đăng: duong-huynh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
chuyên đề về lập trình Visual Basic.net 9 10 934