Ktl-icon-tai-lieu

CNTT

Được đăng lên bởi Tung Hoang
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Ký tự * tương ứng với
a. Tương ứng với thứ tự bất kỳ của một hay nhiều ký tự
b. Tương ứng với một ký tự bất kỳ
c. Tương ứng với một trong những ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
d. Tương ứng với chuỗi ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
Câu 2: Ký tự ? tương ứng với
a. Tương ứng với thứ tự bất kỳ của một hay nhiều ký tự
b. Tương ứng với một ký tự bất kỳ
c. Tương ứng với một trong những ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
d. Tương ứng với chuỗi ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
Câu 3: Ký tự [] tương ứng với
a. Tương ứng với thứ tự bất kỳ của một hay nhiều ký tự
b. Tương ứng với một ký tự bất kỳ
c. Tương ứng với một trong những ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
d. Tương ứng với chuỗi ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
Câu 4: Ký tự ^ tương ứng với
a. bắt đầu của một dòng
b. kết thúc một dòng
c. bắt đầu một từ
d. kết thúc một từ
Câu 5: Ký tự $ tương ứng với
a. bắt đầu của một dòng
b. kết thúc một dòng
c. bắt đầu một từ
d. kết thúc một từ
Câu 6: Ký tự \< tương ứng với
a. bắt đầu của một dòng
b. kết thúc một dòng
c. bắt đầu một từ
d. kết thúc một từ
Câu 7: Ký tự \> tương ứng với
a. bắt đầu của một dòng
b. kết thúc một dòng
c. bắt đầu một từ
d. kết thúc một từ

Câu 8: Ký tự [^] tương ứng với
a. bắt đầu của một dòng
b. kết thúc một dòng
c. các ký tự bất kỳ không nằm trong ngoặc
d. Lấy ký hiệu theo sau dấu gạch ngược
Câu 9. Để trợ giúp cách sử dụng các câu lệnh, ta dùng lệnh nào dưới đây:
a. #man <tên_lệnh>
b. #help <tên_lệnh>
c. #guide <tên_lệnh>
d. #tên_lệnh help
Câu 10. Tiến trình khởi động của Linux là:
a. LILO -> init -> Kernel
b. Kernel -> init -> LILO
c. init -> LILO -> Kernel
d. LILO -> Kernel -> init
Câu 11. Trong lệnh tắt máy shutdown, tham số r biểu diễn:
a. Không thực sự shutdown mà chỉ cảnh báo.
b. Khởi động lại ngay sau khi shutdown
c. Tắt máy thực sự sau khi shutdown
d. Khởi động lại nhanh và bỏ qua việc kiểm tra đĩa
Câu 12. Trong lệnh tắt máy shutdown, tham số f biểu diễn:
a. Không thực sự shutdown mà chỉ cảnh báo.
b. Khởi động lại ngay sau khi shutdown
c. Tắt máy thực sự sau khi shutdown
d. Khởi động lại nhanh và bỏ qua việc kiểm tra đĩa
Câu 13. Trong lệnh đổi mật khẩu passwd, tham số k biểu diễn:
a. Đòi hỏi phải gõ lại mật khẩu cũ trước khi thay đổi mật khẩu mới..
b. Không cần kiểm tra mật khẩu cũ
c. Khóa một tài khoản người dùng
d. Mở khóa một tài khoản
Câu 14. Trong lệnh đổi mật khẩu passwd, tham số f biểu diễn:
a. Đòi hỏi phải gõ lại mật khẩu cũ trước khi thay đổi mật khẩu mới..
b. Không cần kiểm tra mật khẩu cũ

c. Khóa một tài khoản người dùng
d. Mở k...
Câu 1: Ký tự * tương ứng với
a. Tương ứng với thứ tự bất kỳ của một hay nhiều ký tự
b. Tương ứng với một ký tự bất kỳ
c. Tương ứng với một trong những ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
d. Tương ứng với chuỗi ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
Câu 2: Ký tự ? tương ứng với
a. Tương ứng với thứ tự bất kỳ của một hay nhiều ký tự
b. Tương ứng với một ký tự bất kỳ
c. Tương ứng với một trong những ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
d. Tương ứng với chuỗi ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
Câu 3: Ký tự [] tương ứng với
a. Tương ứng với thứ tự bất kỳ của một hay nhiều ký tự
b. Tương ứng với một ký tự bất kỳ
c. Tương ứng với một trong những ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
d. Tương ứng với chuỗi ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn
Câu 4: Ký tự ^ tương ứng với
a. bắt đầu của một dòng
b. kết thúc một dòng
c. bắt đầu một từ
d. kết thúc một từ
Câu 5: Ký tự $ tương ứng với
a. bắt đầu của một dòng
b. kết thúc một dòng
c. bắt đầu một từ
d. kết thúc một từ
Câu 6: Ký tự \< tương ứng với
a. bắt đầu của một dòng
b. kết thúc một dòng
c. bắt đầu một từ
d. kết thúc một từ
Câu 7: Ký tự \> tương ứng với
a. bắt đầu của một dòng
b. kết thúc một dòng
c. bắt đầu một từ
d. kết thúc một từ
CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CNTT - Người đăng: Tung Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
CNTT 9 10 43