Ktl-icon-tai-lieu

Cơ bản về mạng máy tính

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ bản về mạng
máy tính

MỤC LỤC
MỤC LỤC .......................................................................................................................1
CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH ...........................................................5
1.1. MỞ ĐẦU..............................................................................................................5
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ...............................................................................5
1.2.1. Lịch sử phát triển .........................................................................................5
1.2.2. Các yếu tố của mạng máy tính......................................................................7
1.2.2.1. Đường truyền vật lý ...............................................................................8
1.2.2.2. Kiến trúc mạng máy tính .......................................................................9
1.2.3. Phân loại mạng máy tính ............................................................................11
1.2.3.1. Theo khoảng cách địa lý......................................................................11
1.2.3.2. Dựa theo kỹ thuật chuyển mạch ..........................................................11
1.2.3.3. Phân loại theo kiến trúc mạng.............................................................14
1.3. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI..............................................14
1.3.1. Kiến trúc phân tầng.....................................................................................14
1.3.2. Một số khái niệm cơ bản.............................................................................15
1.3.3. Mô hình OSI ...............................................................................................16
1.3.3.1. Giới thiệu .............................................................................................16
1.3.3.2. Chức năng các tầng trong mô hình OSI..............................................17
1.3.3.3. Các dịch vụ và hàm .............................................................................19
1.3.4. Các mô hình chuẩn hoá khác ......................................................................22
1.3.4.1. Mô hình TCP/IP...................................................................................22
1.3.4.2. Mô hình SNA........................................................................................23
1.4. HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG ..............................................................
Cơ bản về mạng
máy tính
Cơ bản về mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ bản về mạng máy tính - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cơ bản về mạng máy tính 9 10 201