Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi trannguyenan281195
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI KIEÅM TRA
THÖÏC HAØNH CHÖÔNG 5
Mục tiêu của bài kiểm tra này là thực hiện một số thao tác cơ bản như hiển thị, thêm,
và xoá một mẫu tin trong bảng của một cơ sở dữ liệu.
Cho cơ sở dữ liệu có tên là Students_Data.MDF trong đường dẫn thư mục
R:\GiangVien\T_Hung . Cơ sở dữ liệu này gồm hai bảng, có các trường như sau:
1. Classes:
ClassID ClassName

2. Students:
StudentID FirstName LastName Phone

ClassID

Trong đó, ClassID và StudentID là các khoá chính.
Viết một ứng dụng Web có sử dụng cơ sở dữ liệu này:
1. Trang đầu tiên có nội dung như sau:

2. Khi người sử dụng click vào liên kết ”Xem/thêm sinh viên” , liên kết này sẽ
chuyển đến trang khác như sau:

1

3. Nếu người sử dụng chọn một sinh viên nào đó trong DropDownList , click nút
“Xem” , thông tin của sinh viên đó gồm Mã SV, Họ, Tên, và Điện Thoại được hiển
thị:

2

4. Một sinh viên mới có thể được thêm vào bằng cách nhập Mã SV, Họ, Tên, Số ĐT, và
chọn Lớp rồi click vào nút “Đồng ý” . Ví dụ:

Lưu ý: Vì Mã SV là khoá, nên nếu người sử dụng không nhập Mã SV hoặc Mã SV
được nhập đã có rồi thì hệ thống sẽ thông báo lỗi. Ví dụ:

5. Nếu nút “Huỷ” được click, thì nội dung trong các text box sẽ được xoá.
6. Người sử dụng có thể trở về trang đầu tiên bằng cách click vào liên kết ” << Trở về
trang chủ” .
3

7. Khi liên kết thứ hai “Xoá một sinh viên” được chọn, một trang khác được hiện ra
như sau:

8. Người sử dụng có thể chọn một sinh viên trong danh sách và xoá khỏi danh sách. Nếu
nút “Xoá” được click, màn hình sẽ hiện ra như sau:

9. Nếu nút “Đồng ý” được chọn, màn hình sẽ hiển thị:

4

10. Nếu nút “Huỷ bỏ” được chọn, màn hình sẽ hiển thị:

5

...
BAØI KIEÅM TRA
THÖÏC HAØNH CHÖÔNG 5
Mục tiêu của bài kiểm tra này là thực hiện một số thao tác cơ bản như hiển thị, thêm,
và xoá một mẫu tin trong bảng của một cơ sở dữ liệu.
Cho sở d liệu tên Students_Data.MDF trong đường dẫn thư mục
R:\GiangVien\T_Hung. Cơ sở dữ liệu này gồm hai bảng, có các trường như sau:
1. Classes:
ClassID ClassName
2. Students:
StudentID FirstName LastName Phone ClassID
Trong đó, ClassIDStudentID là các khoá chính.
Viết một ứng dụng Web có sử dụng cơ sở dữ liệu này:
1. Trang đầu tiên có nội dung như sau:
2. Khi người sử dụng click vào liên kết Xem/thêm sinh viên, liên kết y sẽ
chuyển đến trang khác như sau:
1
Cơ sở dữ liệu - Trang 2
Cơ sở dữ liệu - Người đăng: trannguyenan281195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu 9 10 425