Ktl-icon-tai-lieu

cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Tieu Thu Akira
Số trang: 252 trang   |   Lượt xem: 3725 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Bài 1. Cơ bản về Access 2007 ..............................................4
1.1. Khởi động, tìm hiểu giao diện ..................................4
1.1.1. Khởi động Microsoft Access 2007.....................4
1.1.2. Getting Started with Microsoft Office Access .8
1.1.3. Ribbon ...............................................................10
1.1.4. Thanh công cụ Quick Access...........................19
1.1.5. Navigation Pane................................................21
1.1.6. Tab document ...................................................29
1.1.7. Status bar ..........................................................32
1.1.8. Mini toolbar ......................................................35
1.1.9. Tạo Database đầu tiên......................................36
1.2. Bắt đầu làm việc với cơ sở dữ liệu .........................46
1.2.1. Lần đầu tiên sử dụng Access ...........................46
1.2.2. Tạo một DataBase sử dụng Template.............46
1.2.3. Tải các Template từ Microsoft Office Online 54
1.2.4. Tạo DataBase từ đầu........................................57
1.2.5. Tạo một DataBase rỗng ...................................57
1.2.6. Thêm một bảng vào Database .........................61
1.2.7. Mở một Database đã tồn tại ............................73
1.2.8. Nếu không tìm thấy Database cần mở............76
1.2.9. Mở Database làm việc gần đây nhất...............78
1.3. Có gì mới trong Microsoft Office Access 2007 .....82
1.3.1. Để bắt đầu nhanh hơn......................................82
1.3.2. Microsoft Office fluent.....................................89
1.3.3. Thêm các công cụ mạnh để tạo đối tượng......94
1.3.4. Những kiểu dữ liệu và điều khiển mới .........100
1.3.5. Nâng cấp thiết kế và các công cụ phân tích .102
1.3.6. Tăng cường an ninh .......................................107
1.3.8. Tốt hơn cách để gỡ rối vấn đề .......................111
1.3.9. Nâng cao chất lượng các công cụ Proofing ..111
Bài 2. Làm việc với Table ................................................112
2.1. Tổng quát ...............................................................112
2.1.1. Thuộc tính của bảng và trường.....................113
2.1.2. Kiểu dữ liệu.....................................................116


2.1.3. Quan hệ giữa các bảng...................................118
2.1.4. Khóa.................................................................119
2.1.5. Lợi ích của việc sử dụng relationships..........121
2.1.6. Trước khi bạn b...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ sở dữ liệu - Người đăng: Tieu Thu Akira
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
252 Vietnamese
cơ sở dữ liệu 9 10 523