Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi nguyenthihaiyen-hua
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1726 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 5.
CƠ SỞ DỮ LIỆU

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Bài giảng Tin học đại cương

NỘI DUNG
• Cơ sở dữ liệu
• Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
• Ngôn ngữ truy vấn SQL

Chương 5: Cơ sở dữ liệu

2

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Bài giảng Tin học đại cương

Cơ sở dữ liệu
• Các khái niệm cơ bản
• Lợi ích của việc sử dụng cơ sở dữ liệu
• Các đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu
• Các mức biểu diển của cơ sở dữ liệu
• Mô hình dữ liệu
• Hệ cơ sở dữ liệu

Chương 5: Cơ sở dữ liệu

3

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Bài giảng Tin học đại cương

Các khái niệm cơ bản (1)
• Cơ sở dữ liệu (database):
– Là một hệ thống thông tin có cấu trúc được lưu trữ
trên các thiết bị nhớ thứ cấp (băng từ, đĩa từ, …) để
đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người
sử dụng hoặc nhiều chương trình ứng dụng với
nhiều mục đích khác nhau

Chương 5: Cơ sở dữ liệu

4

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Bài giảng Tin học đại cương

Các khái niệm cơ bản (2)
• Hệ cơ sở dữ liệu: Là một hệ thống gồm 4 thành phần:
– Cơ sở dữ liệu
– Những người sử dụng cơ sở dữ liệu
– Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
– Phần cứng

Chương 5: Cơ sở dữ liệu

5

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Bài giảng Tin học đại cương

Tại sao cần có CSDL?
• Hướng tiếp cận hệ tập tin

Chương 5: Cơ sở dữ liệu

6

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Bài giảng Tin học đại cương

Hạn chế của hướng tiếp cận hệ tập tin
• Dư thừa và không nhất quán:
– Thông tin giống nhau có thể bị trùng lặp ở một số
nơi
– Dữ liệu có thể không được cập nhật đúng
• Khó khăn khi truy xuất dữ liệu
– Nhập dữ liệu mất nhiều thời gian
– Dữ liệu ở những hệ thống tập tin khác nhau
– …
Chương 5: Cơ sở dữ liệu

7

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Bài giảng Tin học đại cương

CSDL dùng chung

Chương 5: Cơ sở dữ liệu

8

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Bài giảng Tin học đại cương

Lợi ích của việc sử dụng CSDL
• Giảm bớt dư thừa dữ liệu lưu trữ
• Tránh được sự không nhất quán trong lưu trữ dữ liệu
và bảo đảm được tính toàn vẹn của dữ liệu
• Có thể triển khai đồng thời nhiều ứng dụng trên cùng
một CSDL
• Thống nhất các tiêu chuẩn, thủ tục và các biện pháp
bảo vệ, an toàn dữ liệu

Chương 5: Cơ sở dữ liệu

9

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Bài giảng Ti...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chương 5.
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu - Người đăng: nguyenthihaiyen-hua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu 9 10 46