Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở về Matlab

Được đăng lên bởi Xuan Nguyen Ngoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1:Cơ sở về MATLAB

Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Thúy

Phần A: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MATLAB
Chương 1

CƠ SỞ VỀ MATLAB
1.1.

Khởi động MATLAB
Ðể khởi động làm việc với MATLAB, ta nhắp đúp vào biểu tượng của
MATLAB. Màn hình nền xuất hiện bao gồm các cửa sổ:
Cửa sổ lệnh Command Windows: Ðây là cửa sổ chính của MATLAB. Tại đây
ta thực hiện toàn bộ việc nhập dữ liệu và xuất kết quả tính toán. Dấu nhắc >> để
gõ các lệnh.
Có một số lệnh tổng quát liên quan đến cửa sổ này như sau:
clc: xóa cửa sổ lệnh.
home: di chuyển con chạy lên góc trên trái của cửa sổ (khi chạy chương
trình).
help: trợ giúp thông tin về một mục nào đó
echo, echo on/off: tắt mở hiển thị các dòng của file m khi chạy chương
trình.
edit: gọi chương trình soạn file *.m.
type tên_file: đọc nội dung file *.m.
demo: gọi chương trình demo.
quit, exit: thoát chương trình MATLAB.
Ngoài ra còn có một số phím hỗ trợ thao tác:
Phím

Ç
È
Å
Æ
Ctrl Æ
Ctrl Å
Home

Chức năng
Gọi lại hàng trước
Gọi lại hàng kế
Lui lại một ký tự
Tới một ký tự
Qua phải một từ
Qua trái một từ
Về đầu hàng

Phím
End
Esc
Delete
Backspace
Ctrl K
Shift home
Shift end

2

Chức năng
Về cuối hàng
Xóa hàng
Xóa ký tự ở con chạy
Xóa ký tự trước con chạy
Xóa đến cuối hàng
Ðánh dấu đến đầu hàng
Ðánh dấu đến cuối hàng

Chương 1:Cơ sở về MATLAB

Biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Thúy

Cửa sổ lịch sử lệnh Command History: liệt kê các lệnh đã sử dụng trước đó kèm
thời gian bắt đầu. Có thể lặp lại lệnh cũ bằng cách nhắp chuột kép vào lệnh đó.
Cũng có thể cắt, sao hoặc xóa cả nhóm lệnh hoặc từng nhóm lệnh riêng rẻ.
Cửa sổ không gian làm việc Workspace Browser: cho biết các biến sử dụng trong
chương trình.
Cửa sổ Launch Pad: cho phép người sử dụng truy cập nhanh các công cụ, tài liệu
của MATLAB.
Cửa sổ thư mục hiện tại Current Directory Browser: cho biết thư mục hiện tại
đang sử dụng. Người sử dụng có thể nhanh chóng nhận biết, chuyển đổi thư mục
hiện tại của môi trường công tác, mở File, tạo thư mục mới.
1.2.

Sử dụng lệnh trực tiếp với MATLAB
Những lệnh của MATLAB có thể được sử dụng trực tiếp hoặc chạy từ các file
lệnh, nhưng nói chung, chúng ta thường sử dụng cả hai phương pháp trên.
2
Ví dụ: Giải phương trình bậc hai ax + bx + c = 0

Các nghiệm của phương trình có dạng:

x=

− b ± b 2 − 4ac
2a

Vì MATLAB là một chương trình tính toán số nên chúng ta phải xác định các giá
trị của a, b, c. Dấu = được sử dụng để gán một giá trị nào đó cho một biến. Ta
nhập các giá trị của a, b và c như sau (gõ phím Enter ở cuối mỗi hàng)
>>a=2
a=
2
>>b=5
b=
5
>>c=-3...
Chương 1:Cơ s v MATLAB Biên son: Nguyn Th Hng Thúy
2
Phn A: CÁC KHÁI NIM CƠ BN V MATLAB
Chương 1
CƠ S V MATLAB
1.1. Khi động MATLAB
Ð khi động làm vic vi MATLAB, ta nhp đúp vào biu tượng ca
MATLAB. Màn hình nn xut hin bao gm các ca s:
Ca s lnh Command Windows: Ðây là ca s chính ca MATLAB. Ti đây
ta thc hin toàn b vic nhp d liu và xut kết qu tính toán. Du nhc >> để
gõ các lnh.
mt s lnh tng quát liên quan đến ca s này như sau:
clc: xóa ca s lnh.
home: di chuyn con chy lên góc trên trái ca ca s (khi chy chương
trình).
help: tr giúp thông tin v mt mc nào đó
echo, echo on/off: tt m hin thc dòng ca file m khi chy chương
trình.
edit: gi chương trình son file *.m.
type tên_file: đọc ni dung file *.m.
demo: gi chương trình demo.
quit, exit: thoát chương trình MATLAB.
Ngoài ra còn có mt s phím h tr thao tác:
Phím Chc năng Phím Chc năng
Ç
Gi li hàng trước End V cui hàng
È
Gi li hàng kế Esc Xóa hàng
Å
Lui li mt ký t Delete Xóa ký t con chy
Æ
Ti mt ký t Backspace Xóa ký t trước con chy
Ctrl Æ Qua phi mt t Ctrl K Xóa đến cui hàng
Ctrl Å Qua trái mt t Shift home Ðánh du đến đầu hàng
Home V đầu hàng Shift end Ðánh du đến cui hàng
Cơ sở về Matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở về Matlab - Người đăng: Xuan Nguyen Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Cơ sở về Matlab 9 10 578