Ktl-icon-tai-lieu

CODE

Được đăng lên bởi HeoMy HeoMy
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CODE viết vội vàng cho ae kip tham khảo ôn thi, trên word nên
chưa kip chỉnh sửa cho đẹp, nhiều đoạn CODE trình bày chưa thụt
vô thụt ra đúng. Có thể có sai xót do hơi vội. Trong này có tất cả các
dạng tam giác.Mục đính cho ae tham khảo.

CHÚC ANH EM CDT THI TÔT!
1.

Nhập vào hai số nguyên a, b. In ra màn hình giá trị lớn nhất.
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
clrscr();
int a,b;
printf("nhap a:"); scanf("%d",&a);
printf("\nnhap b:"); scanf("%d",&b);
clrscr();
if(a>b)
printf("a:%d",a);
else
printf("b:%d",b);
getch();
}

2.

Cho ba số a, b, c đọc vào từ bàn phím. Hãy tìm giá trị lớn nhất của ba số trên
và in ra kết quả.
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
clrscr();
int a,b,c;
printf("nhap a:"); scanf("%d",&a);
printf("\nnhap b:"); scanf("%d",&b);
printf("\nnhap c:"); scanf("%d",&c);
clrscr();
if(a>b&&a>c)
printf("a:%d",a);
if(b>a&&b>c)
printf("b:%d",b);
if(c>a&&c>b)
printf("c:%d",c);
getch();
}

3.

Cho ba số a, b, c đọc vào từ bàn phím. Hãy in ra màn hình theo thứ tự tăng
dần các số. (Chỉ được dùng thêm hai biến phụ).
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
clrscr();
int a,b,c,x,y;
printf("nhap a:"); scanf("%d",&a);
printf("\nnhap b:"); scanf("%d",&b);
printf("\nnhap c:"); scanf("%d",&c);
clrscr();
if(a>b)
{
x=a;
y=b;
}
else
{
y=a;
x=b;
}
if(x>c)
{
if(y>c)

printf("%d %d %d",c,y,x);
else
printf("%d %d %d",y,c,x);
}
else
printf("%d %d %d",y,x,c);
getch();
}

4.

Viết chương trình nhập vào một số nguyên n gồm ba chữ số. Xuất ra màn
hình chữ số lớn nhất ở vị trí nào?
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int n,x,y,z;
clrscr();
printf("moi ban nhap so gom 3 chu so n:"); scanf("%d",&n);
clrscr();
if(n>99&&n<1000)
{
printf("so vua nhap:%d\n\n",n);
x=n/100;
y=((n/10)%10);
z=n%10;
if(x>y&&x>z)
printf("chu so lon nhat nam o hang tram:%d",x);
if(y>x&&y>z)
printf("chu so lon nhat nam o hang chuc:%d",y);
if(z>x&&z>y)
printf("chu so lon nhat nam o hang don vi:%d",z);
if(x=y=z)
printf("cac chu so o hang chuc va o hang tram bang nhau");
}
else
printf("\nso ban nhap khong hop le");
getch();

}
Ví dụ: n=291. Chữ số lớn nhất nằm ở hàng chục (9).

5.

Viết chương trình nhập vào số nguyên n gồm ba chữ số. Xuất ra màn hình
theo thứ tự tăng dần của các chữ số.
Ví dụ: n=291. Xuất ra 129.
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int n,x,y,z,a,b;
clrscr();
printf("moi ban nhap so gom 3 chu so n:"); scanf("%d",&n);
clrscr();
if(n>99&&n<1000)
{
printf("so vua nhap:%d\n\n",n);
x=n/100;
y=((n/10)%10);
z=n%10;
if(x>y)
{...
CODE viết vội vàng cho ae kip tham khảo ôn thi, trên word nên
chưa kip chỉnh sửa cho đẹp, nhiều đoạn CODE trình bày chưa thụt
vô thụt ra đúng. Có thể có sai xót do hơi vội. Trong này có tất cả các
dạng tam giác.Mục đính cho ae tham khảo.
CHÚC ANH EM CDT THI TÔT!
1. Nhập vào hai số nguyên a, b. In ra màn hình giá trị lớn nhất.
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
clrscr();
int a,b;
printf("nhap a:"); scanf("%d",&a);
printf("\nnhap b:"); scanf("%d",&b);
clrscr();
if(a>b)
printf("a:%d",a);
else
printf("b:%d",b);
getch();
}
CODE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CODE - Người đăng: HeoMy HeoMy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
CODE 9 10 137