Ktl-icon-tai-lieu

Code dsp

Được đăng lên bởi Nam Tào
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 2 Tìm hiểu các hàm có sẵn conv, xcorr, filter, abs, root, ones, zeros, các phép
toán :
Hàm conv : a=conv(b,c)
dùng để nhân hai đa thức hay còn gọi là tích chập (convolution).
Hàm xcorr : (x,y, ‘tùy chọn’)
tương quan chéo ước tính chức năng, xcorr ước tính các chuỗi tương quan chéo
của các quá trình ngẫu nhiên. Tự tương quan được xử lý như là một trường hợp đặc
biệt.
Hàm filter : y = filter(b,a,X)
lọc dữ liệu với đáp ứng xung không xác định hay đáp ứng xung xác định.
Hàm abs : thể hiện giá trị tuyệt đối hoặc mô đun của số phức.
Hàm roots : a=roots(b)
dùng để xác định nghiệm của đa thức.
Hàm zeros : tạo ra ma trận mà các phần tử đều là 0.
Hàm ones : tạo ra ma trận mà các phần tử đều là 1.
Các phép toán :
Các phép toán số học: nối các toán hạng trong biểu thức được với nhau.
Dấu các phép toán như sau:
+ cộng
-

trừ

*

nhân

/

chia phải

\

chia trái

^ lũy thừa
Các phép toán quan hệ

==

bằng

<=

nhỏ hơn hoặc bằng

>=

lớn hơn hoặc bằng

~=

không bằng

<

nhỏ hơn

>

lớn hơn

Các phép toán logic
&

và

/

hoặc

~

không

Các phép toán quan hệ và logic thường được dung trong các biểu thức của
các toán tử điều khiển như if, while.

...
Câu 2 Tìm hiểu các hàm có sẵn conv, xcorr, filter, abs, root, ones, zeros, các phép
toán :
Hàm conv : a=conv(b,c)
dùng để nhân hai đa thức hay còn gọi là tích chập (convolution).
Hàm xcorr : (x,y, ‘tùy chọn’)
tương quan chéo ước tính chức năng, xcorr ước tính các chuỗi tương quan chéo
của các quá trình ngẫu nhiên. Tự tương quan được xử lý như là một trường hợp đặc
biệt.
Hàm filter : y = filter(b,a,X)
lọc dữ liệu với đáp ứng xung không xác định hay đáp ứng xung xác định.
Hàm abs : thể hiện giá trị tuyệt đối hoặc mô đun của số phức.
Hàm roots : a=roots(b)
dùng để xác định nghiệm của đa thức.
Hàm zeros : tạo ra ma trận mà các phần tử đều là 0.
Hàm ones : tạo ra ma trận mà các phần tử đều là 1.
Các phép toán :
Các phép toán số học: nối các toán hạng trong biểu thức được với nhau.
Dấu các phép toán như sau:
+ cộng
- trừ
* nhân
/ chia phải
\ chia trái
^ lũy thừa
Các phép toán quan hệ
Code dsp - Trang 2
Code dsp - Người đăng: Nam Tào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Code dsp 9 10 773