Ktl-icon-tai-lieu

Code mẫu PIC - Giao Tiếp I2C Với IC

Được đăng lên bởi huynhtriman1994
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1460 lần   |   Lượt tải: 3 lần
26/04/2012

Trang Chủ

Trang Chủ

Code mẫu PIC - Giao Tiếp I2C Với IC Thời gian thực DS1307 | Điện Tử Máy Tính | Kỹ Thuật Điện Tử | Vi …

Kiếm Tiền Trên Mạng

VXL PIC

Việc Làm Trên Mạng

VXL ARM

IC Số

Điện tử cơ bản

Em ail

Altium Designer

Photoshop CS5

Code mẫu PIC - Giao Tiếp I2C Với IC Thời gian thực DS1307
08:27

Facebook

Tw itter

Lập Trình Web

Subcribe via RSS

Thủ Thuật

♡♥♡
search

search...

Tjtanja

.
Tham khảo thêm: Hướng dẫn - IC thời gian thực DS1307
Chương trình thực hiện giao tiếp I2C giữa PIC 16F877A và IC DS1307 để cài đặt thời gian, đọc thời gian từ DS1307,
hiển thị lên LCD, truyền qua RS232.
Với LCD, chương trình sẽ đọc dữ liệu DS1307 và cập nhật LCD liên tục, còn khi truyền lên máy tính sẽ dựa vào ngắt
RB0 đưa vào từ xung 1Hz của DS1307, tức là mỗi 1s sẽ truyền dữ liệu 1 lần.
Trong chương trình có sử dụng các thư viện: lcd_lib_4bit.c, ds1307.c.

Các chủ đề
code ASM mẫu 8086
code mẫu 8051
Code Mẫu cho ARM - LPC1343
code mẫu pic
Cấu hình Joomla 2.5

Sơ đồ nguyên lý mô phỏng trên Proteus:

Giải Thuật
hướng dẫn Altium Designer
Hướng dẫn làm web
IC số
Khoảng Lặng Tâm Hồn
Lập Trình C
Module Sim548
Photoshop CS5
Phần Mềm
thiết kế robot tự động dò đường
Thủ Thuật
VHDL
Vi Xử Lý 8051
Vi Xử Lý 8086
Vi Xử Lý ARM

Truyền lên hyper terminal:

Vi Xử Lý PIC
Điện tử cơ bản
Bài đăng phổ biến
Code mẫu cho PIC - Kết hợp:
ADC đo nhiệt độ, điện áp, hiển
thị LCD và giao tiếp với máy
tính
Chương trình thực hiện đo nhiệt
độ, điện áp, hiển thị kết quả lên màn hình LCD
16x2, và truyền giá trị lên máy tính. Mô phỏng
trên Proteus:...
code mẫu cho 8051 - Đo nhiệt
độ, hiển thị LCD, truyền dữ
liệu qua RS232
Chương trình thực hiện kết hợp
đo nhiệt độ, hiển thị lên LCD, và
truyền dữ liệu lên máy tính qua giao tiếp
RS232. Mô phỏng trên ISIS - Pro...
Module GSM - SIM548C
Giới thiệu Module SIM548 1.
Module SIM548 và các thiết bị đi
kèm. Đây là module GSM/GPRS
và GPS của hãng SIMCOM1/8

26/04/2012

Code mẫu PIC - Giao Tiếp I2C Với IC Thời gian thực DS1307 | Điện Tử Máy Tính | Kỹ Thuật Điện Tử | Vi …
Module SIM548 M...
Hướng Dẫn CCS Cho PIC - Bài
4: Chuyển Đổi ADC - Các Hàm
Vào/Ra trong CCS
Bài trước: + Bài 3: Các Hàm Xử
Lý Số, Xử Lý Bit, Delay trong
CCS Bài sau: + Bài 5: Truyền Thông Nối Tiếp
RS232 - Xử Lý Chuỗi Trong CCS ...
Code mẫu cho PIC - Đo nhiệt
độ, Hiển thị lên LCD 16x2
Bộ chuyển đổi từ tương tự sang
số là một khối mạch điện tử quan
trọng, có mặt trong rất nhiều thiết
kế điện tử. ...
26/04/2012 Code mẫu PIC - Giao Tiếp I2C Với IC Thời gian thực DS1307 | Điện Tử Máy Tính | Kỹ Thuật Điện Tử | Vi …
1/8www.dientumaytinh.com/2012/04/code-mau-pic-giao-tiep-i2c-voi-ic-thoi.html
Trang Ch Kiếm Tiền Tn Mạng Việc Làm Trên Mạng Email Facebook Tw itter Subcribe via RSS
Trang Ch VXL PIC VXL ARM IC Số Điện tử cơ bản Altium Designer Photoshop CS5 Lập Tnh Web Thủ Thuật
Code mẫu PIC - Giao Tiếp I2C Với IC Thời gian thc DS1307
08:27 Tjtanja
.
Tham khảo thêm: Hướng dẫn - IC thi gian thực DS1307
Chương trình thực hiện giao tiếp I2C giữa PIC 16F877A và IC DS1307 đcài đặt thời gian, đọc thời gian từ DS1307,
hiển thị lên LCD, truyền qua RS232.
Với LCD, chương trình sẽ đọc dữ liệu DS1307 và cập nhật LCD liên tục, n khi truyền lên máy tính sẽ dựa vào ngắt
RB0 đưa vào từ xung 1Hz của DS1307, tức là mỗi 1s s truyền dliệu 1 lần.
Trong chương trình có sdụng các thư viện: lcd_lib_4bit.c, ds1307.c.
Sơ đồ nguyên lý mô phỏng trên Proteus:
Truyền lên hyper terminal:
search...
search
Các chủ đề
Các chủ đề
code ASM mẫu 8086
code mẫu 8051
Code Mẫu cho ARM - LPC1343
code mẫu pic
Cấu hình Joomla 2.5
Giải Thuật
hướng dẫn Altium Designer
ớng dẫn m web
IC s
Khoảng Lặng Tâm Hồn
Lập Trình C
Module Sim548
Photoshop CS5
Phần Mềm
thiết kế robot tự động dò đường
Thủ Thuật
VHDL
Vi Xử Lý 8051
Vi Xử Lý 8086
Vi Xử Lý ARM
Vi Xử Lý PIC
Điện tử bản
Bài đăng phổ biến
Bài đăng phổ biến
Code mẫu cho PIC - Kết hợp:
ADC đo nhiệt độ, điện áp, hiển
thị LCD và giao tiếp với y
tính
Chương trình thực hiện đo nhiệt
độ, điện áp, hiển thị kết quả lên màn hình LCD
16x2, và truyền giá trị lên máy tính. Mô phỏng
trên Proteus:...
code mẫu cho 8051 - Đo nhiệt
độ, hiển thị LCD, truyn dữ
liu qua RS232
Chương trình thực hiện kết hợp
đo nhiệt độ, hiển thlên LCD, và
truyền dữ liệu lên máy nh qua giao tiếp
RS232. Mô phỏng trên ISIS - Pro...
Module GSM - SIM548C
Giới thiệu Module SIM548 1.
Module SIM548 và các thiết b đi
kèm. Đây là module GSM/GPRS
và GPS của ng SIMCOM
Code mẫu PIC - Giao Tiếp I2C Với IC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Code mẫu PIC - Giao Tiếp I2C Với IC - Người đăng: huynhtriman1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Code mẫu PIC - Giao Tiếp I2C Với IC 9 10 862