Ktl-icon-tai-lieu

Code thực hành xử lí ảnh trên Qt creator ; C

Được đăng lên bởi khoai-tay-chien777
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2608 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TỔNG HỢP CÁC BUỔI THỰC HÀNH
BUỔI 1,2

Khoai.tay.chien777@gmail.com

Thư viện:
#include <QFileDialog>
#include <QPixmap>
#include <QLabel>

#include <QMessageBox>
1.

Xử lý button “Chọn”

void MainWindow::on_btnchon_clicked()
{
QString fname = QFileDialog::getOpenFileName(this,"select file",
"E:/");
if(fname.isEmpty())
return;
ui->txtchonanh->setText(fname);
// QPixmap pixmap(fname);
//QLabel * label = new QLabel();
//label->setPixmap(pixmap);

}

//label->show();

2.

Thai đổi sáng tối ảnh Xám

3. void MainWindow::on_bntstaxam_clicked()
4. {
5.
QImage image_in(ui->txtchonanh->text()); //doc anh tu file anh
6.
//Tao anh ket qua có kich thuoc bang anh dau vao
7.
QImage
image_out(image_in.width(),image_in.height(),QImage::Format_RGB32);
8.
int c=ui->txtmucxam->text().toInt(); //bien doi chuoi thanh so
9.
for(int x=0;x<image_in.width();x++)
10.
for (int y=0;y<image_in.height();y++){
11.
QRgb color = image_in.pixel(x,y); //lay mau cua pixel x,y
12.
int gray = qGray(color); //doi anh ve muc xam
13.
int out = gray+c; //thay doi do sang toi
14.
if(out >255) out = 255; //kiem tra out
15.
else if(out<0) out = 0; // out nam trong 0...255
16.
//Tao mau tu muc xam
17.
QRgb color_out = qRgb(out,out,out); //3 thanh phan giong
nhau se co mau xam
18.
//Gan mau cho pixel(x,y) tren anh ket qua
19.
image_out.setPixel(x,y,color_out);
20.
}
21.
//Hien thi anh goc
22.
QLabel * label_in = new QLabel();
23.
//Doi image->piamap va gan cho label
24.
label_in->setPixmap(QPixmap::fromImage(image_in));
25.
//label_out->invertpixels();
26.
label_in->show();
27.
28.
//hien thi anh xu ly
29.
QLabel * label_out = new QLabel();
30.
//Doi image->piamap va gan cho label
31.
label_out->setPixmap(QPixmap::fromImage(image_out));
32.
label_out->show();
QString fname = QFileDialog::getSaveFileName(this, "save
image","D:/THUCHANHXLA");
image_out.save(fname);
33.
34.
// QMessageBox::information(this, "Thong Bao","Thai doi do sang
toi thanh cong" );
35.
36.
}

3. Thay đối sáng tối ảnh màu
void MainWindow::on_bntastmau_clicked()
{
QImage image_in(ui->txtchonanh->text()); //doc anh tu file anh
//Tao anh ket qua có kich thuoc bang anh dau vao
QImage
image_out(image_in.width(),image_in.height(),QImage::Format_RGB32);
int c=ui->txtmucxam->text().toInt(); //bien doi chuoi thanh so
for(int x=0;x<image_in.width();x++)

for (int y=0;y<image_in.height();y++){
QRgb rgb = image_in.pixel(x,y); //lay mau cua pixel x,y
QColor color(rgb);
int h,s,v;
//Lay 3 thanh phan H,S,V cua color
color.getHsv(&h,&s,&v);
int ou...
TỔNG HỢP CÁC BUỔI THỰC HÀNH
BUỔI 1,2
Khoai.tay.chien777@gmail.com
Thư viện:
#include <QFileDialog>
#include <QPixmap>
#include <QLabel>
#include <QMessageBox>
1. Xử lý button “Chọn”
void MainWindow::on_btnchon_clicked()
{
QString fname = QFileDialog::getOpenFileName(this,"select file",
"E:/");
if(fname.isEmpty())
return;
ui->txtchonanh->setText(fname);
// QPixmap pixmap(fname);
//QLabel * label = new QLabel();
//label->setPixmap(pixmap);
Code thực hành xử lí ảnh trên Qt creator ; C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Code thực hành xử lí ảnh trên Qt creator ; C - Người đăng: khoai-tay-chien777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Code thực hành xử lí ảnh trên Qt creator ; C 9 10 506