Ktl-icon-tai-lieu

Compiler Construction midterm exam

Được đăng lên bởi Phạm Thu Thủy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

2

Họ tên SV:............ ......................MSSV: ........................
Học phần: Xây dựng chương trình dịch
Mã HP: IT4071
Bài thi [ ]giữa kỳ
Điểm của bài
thi

[X]cuối kỳ 2
Năm học:2010-2011
Chữ ký của (các) cán bộ chấm thi

Ngày thi: 02/06/2011
Chữ ký của cán bộ coi thi

Read the following questions carefully and check one option
Question 1: Visual Foxpro is refered to as
A. First generation language
B. Second generation language
C. Third generation language
D. Fourth generation language
Question 2: With which of the following kinds of grammar the top down parser falls into an infinite derivation chain?
A. Ambiguous grammar
B. Left linear grammar
C. LR grammar
D. Left recursive grammar
Question 3: Consider the context free grammar {L → TL’, L’ → ∨TL’, L’ → ε, T → PT’, T’ → ∧PT’, T’ → ε, P → i, P → (L)}.What is Follow(L’)
A. {(}
B. {)}
C. {ε, )}
D. None of the above
Question 4: Which of the following instructions is not written in three address code?
A. t[i]:=x+1
B. t[i]:=y[2]
C. t[i]:=1+i
D. a:=t[i]+b
Question 5: What is a compiler?
A. A compiler does a conversion line by line as the program is run
B. A compiler converts the whole of a high level program code into machine code in one step
C. A compiler is a representation of the system being design
D. A compiler is a general purpose language providing very efficient execution
Question 6: What programming languages are classified as low-level language?
A. Basic, Fortran, Java
B. Machine code and Assembly
C. Visual C and Visual Foxpro
D. Prolog
Question 7: Stack of a predictive top down parser contains a sequence of
A. Terminals
B. Nonterminals
C. Productions
D. Grammar Symbols
Question 8: A computer software that translates some form of source code into a target representation and executes and evaluates it immediately is
called
A. Language processor
B. Interpreter
C. Compiler
D. Assembler
Question9: Input to a compiler is called
A. A byte-code file
B. Source code
C. An executable file
D. Object code
Question 10: Consider the context free grammar: A -> aBaa, A -> bCba,B --> b, B -> ε,C -> b , C -> ε. What is FIRST2 (A)
A. {ε}
B. {aa,ab,bb}

Each question has four options, exactly 1 of which is correct.Time period: 60 minutes
This is an open book exam. You are allowed to bring reference materials.

C. {a,aa,bb}
D. {a,ab,b}
Question 11: Which of the following statements is incorrect for class LL(1)
A. LL(1) parser is a top down parser
B. All LL(1) languages are regular...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
H tên SV:............ ......................MSSV: ........................
Hc phần: Xây dng chương trình dch Mã HP: IT4071
Bài thi [ ]gia k [X]cui k 2 Năm hc:2010-2011 Ngày thi: 02/06/2011
Điểm ca i
thi
Chữ ký của (các) cán b chm thi Chữ ký của cán bộ coi thi
Read the following questions carefully and check one option
Question 1: Visual Foxpro is refered to as
A. First generation language
B. Second generation language
C. Third generation language
D. Fourth generation language
Question 2: With which of the following kinds of grammar the top down parser falls into an infinite derivation chain?
A. Ambiguous grammar
B. Left linear grammar
C. LR grammar
D. Left recursive grammar
Question 3: Consider the context free grammar {L
TL’, L’
TL’, L’
ε
, T
PT’, T’
PT’, T’
ε
, P
i, P
(L)}.What is Follow(L’)
A. {(}
B. {)}
C. {
ε
, )}
D. None of the above
Question 4: Which of the following instructions is not written in three address code?
A. t[i]:=x+1
B. t[i]:=y[2]
C. t[i]:=1+i
D. a:=t[i]+b
Question 5: What is a compiler?
A. A compiler does a conversion line by line as the program is run
B. A compiler converts the whole of a high level program code into machine code in one step
C. A compiler is a representation of the system being design
D. A compiler is a general purpose language providing very efficient execution
Question 6: What programming languages are classified as low-level language?
A. Basic, Fortran, Java
B. Machine code and Assembly
C. Visual C and Visual Foxpro
D. Prolog
Question 7: Stack of a predictive top down parser contains a sequence of
A. Terminals
B. Nonterminals
C. Productions
D. Grammar Symbols
Question 8: A computer software that translates some form of source code into a target representation and executes and evaluates it immediately is
called
A. Language processor
B. Interpreter
C. Compiler
D. Assembler
Question9: Input to a compiler is called
A. A byte-code file
B. Source code
C. An executable file
D. Object code
Question 10: Consider the context free grammar: A -> aBaa, A -> bCba,B --> b, B -> ε,C -> b , C -> ε. What is FIRST
2
(A)
A. {ε}
B. {aa,ab,bb}
Each question has four options, exactly 1 of which is correct.Time period: 60 minutes
This is an open book exam. You are allowed to bring reference materials.
2
Compiler Construction midterm exam - Trang 2
Compiler Construction midterm exam - Người đăng: Phạm Thu Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Compiler Construction midterm exam 9 10 28