Ktl-icon-tai-lieu

Công tác tra cứu thông tin phục vụ hoạt động thư viện

Được đăng lên bởi thiphamvan502
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công tác tra cứu thông tin
phục vụ hoạt động thư viện
P. V Thi, Trưởng phòng
Thông tin – tin học

I – Vai trò của thư viện và cán bộ thư viện trong việc đáp ứng như cầu cung cấp
thông tin cho bạn đọc và người dùng tin:
Ngày nay để đánh giá một thư viện, người ta cho rằng: “Giá trị thư viện không
phải ở chỗ thư viện có bao nhiêu nguồn thông tin mà là thư viện đáp ứng nhu cầu
thông tin một cách có hiệu quả như thế nào từ rất nhiều nguồn, thông qua công nghệ
mới”.
Trong một quan niệm mới khác về thư viện, người ta cho rằng “Chuyên môn
cốt lõi của nghề thư viện là điểm giao nhau của ba mặt: thông tin, công nghệ thông
tin và người sử dụng”.
Hiểu biết về nguồn thông tin và cách tổ chức thông tin là năng lực quan trọng
của cán bộ thư viện. Nghiệp vụ thư viện cho chúng ta biết cách thu thập thông tin –
biểu thị qua công tác quản lý và phương thức truy hồi thông tin; biết cách tổ chức
thông tin – biểu thị qua công tác phân loại, biên mục, chỉ mục và thiết lập cơ sở dữ
liệu; biết cách lưu trữ thông tin – biểu thị qua công tác quản lý vật lý nguồn thông tin
và các hoạt động tìm kiếm. Nói chung, người cán bộ thư viện phải biết cách tạo điều
kiện để người sử dụng truy cập được thông tin.
Công nghệ thông tin và truyền thông đã có ảnh hưởng trong 20 năm qua và
ngày nay đang có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta về mọi mặt. Động lực
thay đổi quan trọng nhất chính là thông tin. Công nghệ thông tin mở rộng bốn bức
tường của thư viện nhằm cung cấp nguồn thông tin trong thư viện ra ngoài, đồng thời
cung cấp nguồn tư liệu ngoài phạm vi thư viện cho người sử dụng trong thư viện.
CNTT đã đưa ngành thông tin thư viện đạt đến đỉnh cao của quản lý thông tin. Trong
giai đoạn này – người cán bộ thư viện đã thay đổi vai trò của mình từ người giữ sách
thụ động sang vai trò chủ động của người cung cấp thông tin – là tư vấn và cung cấp
thông tin đến người sử dụng. Ngày nay trong công tác phục vụ thông tin, áp lực
thường trực đối với người cán bộ thư viện là phải thực hiện:
- Cung cấp lượng thông tin đúng,
- Thời điểm đúng,
- Nhằm sử dụng đúng mục đích,
- Chi phí hợp lý (đối với người dùng tin dịch vụ).
Muốn hoàn thành tốt công việc trên thì người cán bộ thư viện phải quan tâm
đến người sử dụng trên cơ sở:
- Hiểu nhu cầu người sử dụng,
- Khả năng đáp ứng nhu cầu của thư viện.
- Tư vấn cho người dùng cách sử dụng thông tin hợp lý,
Giá trị chuyên nghiệp của nghề thư viện sẽ được nâng cao một khi chúng ta
không phải chỉ tập trung vào việc mua và cho mượn sách và những tài liệu khác mà
...
Công tác tra cứu thông tin
phục vụ hoạt động thư viện
P. V Thi, Trưởng phòng
Thông tin – tin học
I – Vai trò của thư viện và cán bộ thư viện trong việc đáp ứng như cầu cung cấp
thông tin cho bạn đọc và người dùng tin:
Ngày nay để đánh giá một thư viện, người ta cho rằng: “Giá trị thư viện không
phải ở chỗ thư viện có bao nhiêu nguồn thông tin mà là thư viện đáp ứng nhu cầu
thông tin một cách có hiệu quả như thế nào từ rất nhiều nguồn, thông qua công nghệ
mới”.
Trong một quan niệm mới khác về thư viện, người ta cho rằng “Chuyên môn
cốt lõi của nghề thư viện là điểm giao nhau của ba mặt: thông tin, công nghệ thông
tin và người sử dụng”.
Hiểu biết về nguồn thông tin và cách tổ chức thông tin là năng lực quan trọng
của cán bộ thư viện. Nghiệp vụ thư viện cho chúng ta biết cách thu thập thông tin –
biểu thị qua công tác quản lý và phương thức truy hồi thông tin; biết cách tổ chức
thông tin – biểu thị qua công tác phân loại, biên mục, chỉ mục và thiết lập cơ sở dữ
liệu; biết cách lưu trữ thông tin – biểu thị qua công tác quản lý vật lý nguồn thông tin
và các hoạt động tìm kiếm. Nói chung, người cán bộ thư viện phải biết cách tạo điều
kiện để người sử dụng truy cập được thông tin.
Công nghệ thông tin và truyền thông đã có ảnh hưởng trong 20 năm qua và
ngày nay đang có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta về mọi mặt. Động lực
thay đổi quan trọng nhất chính là thông tin. Công nghệ thông tin mở rộng bốn bức
tường của thư viện nhằm cung cấp nguồn thông tin trong thư viện ra ngoài, đồng thời
cung cấp nguồn tư liệu ngoài phạm vi thư viện cho người sử dụng trong thư viện.
CNTT đã đưa ngành thông tin thư viện đạt đến đỉnh cao của quản lý thông tin. Trong
giai đoạn này – người cán bộ thư viện đã thay đổi vai trò của mình từ người giữ sách
thụ động sang vai trò chủ động của người cung cấp thông tin – là tư vấn và cung cấp
thông tin đến người sử dụng. Ngày nay trong công tác phục vụ thông tin, áp lực
thường trực đối với người cán bộ thư viện là phải thực hiện:
- Cung cấp lượng thông tin đúng,
- Thời điểm đúng,
- Nhằm sử dụng đúng mục đích,
- Chi phí hợp lý (đối với người dùng tin dịch vụ).
Muốn hoàn thành tốt công việc trên thì người cán bộ thư viện phải quan tâm
đến người sử dụng trên cơ sở:
- Hiểu nhu cầu người sử dụng,
- Khả năng đáp ứng nhu cầu của thư viện.
- Tư vấn cho người dùng cách sử dụng thông tin hợp lý,
Giá trị chuyên nghiệp của nghề thư viện sẽ được nâng cao một khi chúng ta
không phải chỉ tập trung vào việc mua và cho mượn sách và những tài liệu khác mà
là phải biết nhận định nhu cầu và tìm ra giải pháp thông tin cho người sử dụng, đồng
thời bằng cách sử dụng CNTT để quản lý thông tin một cách hợp lý nhằm đưa thông
tin đến với người sử dụng một cách nhanh nhất.
1
Công tác tra cứu thông tin phục vụ hoạt động thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác tra cứu thông tin phục vụ hoạt động thư viện - Người đăng: thiphamvan502
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công tác tra cứu thông tin phục vụ hoạt động thư viện 9 10 572