Ktl-icon-tai-lieu

Cổng thông tin điện tử

Được đăng lên bởi ngocbien26
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2182 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC PHẦN: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Mã học phần: 05009
1. Giới thiệu học phần
- Số tín chỉ lý thuyết: 0 TC; số buổi học của TC: 0 buổi
- Số tín chỉ thực hành: 2 TC; số buổi học của TC:16buổi
- Vị trí học phần ở học kỳ số VII / khóa học: Ngành Thông tin học
- Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản, Cơ sở công nghệ thông tin, Công nghệ
thông tin và truyền thông, Cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
2. Mục tiêu đào tạo của học phần
2.1. Mục tiêu lý thuyết:
- Nắm vững Các bước thiết kế Website. Cụ thể: Các tiêu chuẩn thiết kế website
và Tiến trình thiết kế website. Trong đó hiểu rõ và biết cách Phân tích ý tưởng,mục
tiêu, hoạch định kế hoạch; Hoạch định cấu trúc website; Tạo các trang đơn và nội
dung đưa vào; Thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá; Tải lên server, thử nghiệm lần c
- Nắm vững phương pháp Lập trình ngôn ngữ HTML. Cụ thể hiểu được Tổng
quan về HTML; Cấu trúc tổng quát trang HTML; Các Tag HTML thông dụng (Tag xử
lý văn bản; Tag xử lý âm thanh; Tag xử lý hình ảnh; Các thẻ định dạng danh sách);
Giới thiệu về web Form (Cấu trúc một form; Các thành phần của form ; Text field;
Password field; Check box; Radio button; Multiple]line text field; Hidden Text field;
Pull-down menu; Filel Form Control; Submit Button,Reset Button,Generalized
Button; Label; Field Set); Phương thức Get / Post; Frame và các ứng dụng của nó
(Frame; Các ứng dụnguối)
- Nắm và biết cách Giới thiệu một số phần mềm mã nguồn mở sử dụng trong
việc quản lý website hiện nay: Joomlar, Liferay, Wordpress,…Hướng dẫn quản lý
website trên nền Joomlar
2.2. Mục tiêu thực hành:
Sử dụng thành thạo máy tính và kỹ năng xây dựng các dữ liệu, cài đặt trên cổng
thông tin điện tử
Có kỹ năng cần thiết để thiết kế xây dựng một trang Web tĩnh.
Nhanh nhạy trong việc Khai thác sử dụng phần mềm mã nguồn mở (Joomlar)
để tạo và quản trị một website (động) cơ bản
Sử dụng thành thạo các thiết bị như máy ảnh kỹ thuật số, máy quay camera,
máy quét ảnh, máy chiếu để hỗ trợ cho việc thiết kế và lập trình web.
Đề xuất được giải pháp thiết kế và quản trị cổng thông tin theo yêu cầu cụ thể
của cơ quan thông tin thư viện.
Phối hợp làm việc nhóm để hoàn thành các dự án do giáo viên yêu cầu.

Kết thúc học phần sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản để triển khai và
khai thác ứng dụng Web trên Internet
3. Nội dung cơ bản của học phần
Học phần “Cổng thông tin điện tử” đề cập đến vấn đề cốt lõi của vấn đề thiết
kế, tạo lập một trang web bằng ngôn ngữ HTML; Ngôn ngữ Siêu văn bản HTML
(Hyper Text Markup Language) là ng...
HỌC PHẦN: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Mã học phần:
05009
1. Giới thiệu học phần
- Số tín chỉ lý thuyết: 0 TC; số buổi học của TC: 0 buổi
- Số tín chỉ thực hành: 2 TC; số buổi học của TC:16buổi
- Vị trí học phần ở học kỳ số VII / khóa học: Ngành Thông tin học
- Điều kiện tiên quyết: Tin học bản, sở công nghệ thông tin, Công nghệ
thông tin và truyền thông, Cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
2. Mục tiêu đào tạo của học phần
2.1. Mục tiêu lý thuyết:
- Nắm vững Các bước thiết kế Website. Cụ thể: Các tiêu chuẩn thiết kế website
Tiến trình thiết kế website. Trong đó hiểu biết cách Phân tích ý tưởng,mục
tiêu, hoạch định kế hoạch; Hoạch định cấu trúc website; Tạo các trang đơn nội
dung đưa vào; Thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá; Tải lên server, thử nghiệm lần c
- Nắm vững phương pháp Lập trình ngôn ng HTML. Cụ thể hiểu được Tổng
quan về HTML; Cấu trúc tổng quát trang HTML; Các Tag HTML thông dụng (Tag xử
văn bản; Tag xử âm thanh; Tag xử hình nh; c thẻ định dạng danh sách);
Giới thiệu về web Form (Cấu trúc một form; Các thành phần của form ; Text field;
Password field; Check box; Radio button; Multiple]line text field; Hidden Text field;
Pull-down menu; Filel Form Control; Submit Button,Reset Button,Generalized
Button; Label; Field Set); Phương thức Get / Post; Frame các ứng dụng của
(Frame; Các ứng dụnguối)
- Nắm biết cách Giới thiệu một số phần mềm nguồn mở sử dụng trong
việc quản lý website hiện nay: Joomlar, Liferay, Wordpress,…Hướng dẫn quản
website trên nền Joomlar
2.2. Mục tiêu thực hành:
Sử dụng thành thạo máy tính và kỹ năng xây dựng các dữ liệu, cài đặt trên cổng
thông tin điện tử
Có kỹ năng cần thiết để thiết kế xây dựng một trang Web tĩnh.
Nhanh nhạy trong việc Khai thác sử dụng phần mềm nguồn mở (Joomlar)
để tạo và quản trị một website (động) cơ bản
Sử dụng thành thạo các thiết bị như máy ảnh kỹ thuật số, máy quay camera,
máy quét ảnh, máy chiếu để hỗ trợ cho việc thiết kế và lập trình web.
Đề xuất được giải pháp thiết kế quản trị cổng thông tin theo yêu cầu cụ thể
của cơ quan thông tin thư viện.
Phối hợp làm việc nhóm để hoàn thành các dự án do giáo viên yêu cầu.
Cổng thông tin điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cổng thông tin điện tử - Người đăng: ngocbien26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Cổng thông tin điện tử 9 10 222