Ktl-icon-tai-lieu

CoreJava 6

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6

APPLETS
Sau khi học xong chương này, bạn có thể nắm được các nội dung sau:
 Hiểu được các Applet của Java
 Phân biệt applet và các ứng dụng application
 Tìm hiểu chu trình sống cuả một applet
 Tạo các applet
 Hiển thị các hình ảnh sử dụng applet
 Truyền tham số cho applet
 Tìm hiểu ứng dụng của applet trong GUI

6.1 Java Applet
Applet là một chương trình Java có thể chạy trong trình duy ệt web. T ất c ả các applet đều
là các lớp con của lớp ‘Applet’.
Lớp Applet thuộc package ‘java.applet’. Lớp Applet bao g ồm nhiều ph ương th ức để đi ều
khiển quá trình thực thi của applet. Để tạo applet, bạn cần import hai gói sau:
 java.applet
 java.awt

6.2 Cấu trúc của một Applet
Một Applet định nghĩa cấu trúc của nó từ 4 sự kiện xảy ra trong su ốt quá trình th ực thi.
Đối với mỗi sự kiện, một phương thức được gọi một cách tự động. Các ph ương th ức này
được minh hoạ trong bảng 6.1
Điều quan trọng là không phải lúc nào applet c ũng bắt đầu t ừ ban đầu. Mà nó b ắt đầu t ừ
vị trí tiếp theo của quá trình thực thi trước đó.
Ngoài những phương thức cơ bản này, còn có nh ững ph ương th ức ‘paint()’ và ‘repaint()’.
Phương thức paint() dùng để hiển thị một đường thẳng (line), text, ho ặc m ột hình ảnh
trên màn hình. Đối số của phương thức này là đối tượng c ủa lớp Graphics. L ớp này thu ộc
gói java.awt. Câu lệnh sau được dùng để import lớp Graphics:
import java.awt.Graphics;
Phương thức
init()

start()

stop()
destroy()

Chương 6: Applets

Chức năng
Được gọi trong quá trình khởi tạo applet. Trong quá trình
khởi tạo, nó sẽ tạo đối tượng để cung cấp cho applet.
Phương thức này được dùng để tải các hình ảnh đồ hoạ, khởi
tạo các biến và tạo các đối tượng.
Được gọi gọi khi một applet bắt đầu thực thi.Một khi quá
trình khởi tạo hoàn tất, thì applet được khởi động. Ph ương
thức này được dùng để khởi động lại applet sau khi nó đã
ngừng trước đó
Được gọi khi ngừng thực thi một applet. Một applet bị ngừng
trước khi nó bị huỷ.
Được dùng để huỷ một applet. Khi một applet bị huỷ, thì b ộ

1

nhớ, thời gian thực thi của vi xử lý, không gian đĩa được trả
về cho hệ thống.
Bảng 6.1: Các phương thức của một applet
Phương thức ‘repaint()’ được dùng khi cửa sổ cần c ập nh ật lại. Ph ương th ức này ch ỉ c ần
một thông số. Tham số này là đối tượng của lớp Graphics.
Applet sử dụng phương thức ‘showStatus()’ để hiển thị thông tin trên thanh tr ạng thái.
Phương thức có tham số thuộc kiểu dữ liệu String. Để lấy các thông tin c ủa applet, user có
thể overide phương thức ‘getAppletInf...
Ch ng 6ươ
APPLETS
Sau khi h c xong ch ng này, b n có th n m c các n i dung sau: ươ đượ
Hi u c các Applet c a Java đượ
Phân bi t applet và các ng d ng application
Tìm hi u chu trình s ng cu m t applet
T o các applet
Hi n th các hình nh s d ng applet
Truy n tham s cho applet
Tìm hi u ng d ng c a applet trong GUI
6.1 Java Applet
Applet m t ch ng trình Java th ch y trong trình duy t web. T t c các applet u ươ đề
là các l p con c a l p ‘Applet’.
L p Applet thu c package ‘java.applet’. L p Applet bao g m nhi u ph ng th c i u ươ đ đ
khi n quá trình th c thi c a applet. t o applet, b n c n import hai gói sau: Để
java.applet
java.awt
6.2 C u trúc c a m t Applet
M t Applet nh ngh a c u trúc c a t 4 s ki n x y ra trong su t quá trình th c thi. đị ĩ
i v i m i s ki n, m t ph ng th c c g i m t cách t ng. Các ph ng th c nàyĐố ươ đượ độ ươ
c minh ho trong b ng 6.1đượ
i u quan tr ng không ph i lúco applet c ng b t u t ban u. b t u tĐ ũ đ đầ đ
v trí ti p theo c a quá trình th c thi tr c ó. ế ướ đ
Ngoài nh ng ph ng th c c b n này, còn có nh ng ph ng th c ‘paint()’ repaint()’. ươ ơ ươ
Ph ng th c paint() dùng hi n th m t ng th ng (line), text, ho c m t hình nhươ để đườ
trên màn hình. i s c a ph ng th c này i t ng c a l p Graphics. L p này thu cĐố ươ đố ượ
gói java.awt. Câu l nh sau c dùng import l p Graphics: đượ để
import java.awt.Graphics;
Ph ng th cươ Ch c n ng ă
init() c g i trong quá trình kh i t o applet. Trong quá trìnhĐượ
kh i t o, s t o i t ng cung c p cho applet. đố ượ đ
Ph ng th c này c dùng t i các hình nh ho , kh iươ đượ để đồ
t o các bi n và t o các i t ng. ế đố ượ
start() c g i g i khi m t applet b t u th c thi.M t khi quáĐượ đ
trình kh i t o hoàn t t, thì applet c kh i ng. Ph ng đượ độ ươ
th c này c dùng kh i ng l i applet sau khi ã đượ để đ đ
ng ng tr c ó ướ đ
stop() c g i khi ng ng th c thi m t applet. M t applet b ng ngĐượ
tr c khi nó b hu .ướ
destroy() c dùng hu m t applet. Khi m t applet b hu , thì bĐượ để
Chương 6: Applets 1
CoreJava 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CoreJava 6 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
CoreJava 6 9 10 75