Ktl-icon-tai-lieu

CoreJava 8

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 8

ĐA LUỒNG (Multithreading)

Mục tiêu:
Sau khi kết thúc chương này, bạn có thể:
 Định nghĩa một luồng (thread)
 Mô tả đa luồng
 Tạo và quản lý luồng
 Hiểu được vòng đời của luồng
 Mô tả một luồng hiểm (daemon thread)
 Giải thích thiết lập các luồng ưu tiên như thế nào
 Giải thích được sự cần thiết của sự đồng bộ
 Hiểu được cách áp dụng vào các từ khoá đồng bộ nh ư th ế nào (how to
apply synchronized keywords)
 Liệt kê những điểm yếu của sự đồng bộ
 Giải thích vai trò của các phương thức wait() (đợi), notify() (thông báo) và
notifyAll().
 Mô tả một điều kiện bế tắc (deadlock condition)

8.1 Giới thiệu
Một luồng là một thuộc tính duy nhất của Java. Nó là đơn vị nh ỏ nhất c ủa đoạn mã
có thể thi hành được mà thực hiện một công việc riêng biệt. Ngôn ng ữ Java và máy ảo
Java cả hai là các hệ thống đươc phân luồng

8.2 Đa luồng
Java hổ trợ đa luồng, mà có khả năng làm việc với nhiều luồng. M ột ứng d ụng có
thể bao hàm nhiều luồng. Mỗi luồng được đăng ký một công việc riêng biệt, mà chúng
được thực thi đồng thời với các luồng khác.
Đa luồng giữ thời gian nhàn rỗi của hệ thống thành nh ỏ nh ất. Điều này cho phép
bạn viết các chương trình có hiệu quả cao với sự tận d ụng CPU là t ối đa. M ỗi ph ần c ủa
chương trình được gọi một luồng, mỗi luồng định nghĩa một đường dẫn khác nhau c ủa s ự
thực hiện. Đây là một thiết kế chuyên dùng của sự đa nhiệm.
Trong sự đa nhiệm, nhiều chương chương trình chạy đồng th ời, mỗi ch ương trình có
ít nhất một luồng trong nó. Một vi xử lý thực thi tất cả các ch ương trình. Cho dù nó có th ể
xuất hiện mà các chương trình đã được thực thi đồng thời, trên th ực tế b ộ vi x ử lý nh ảy
qua lại giữa các tiến trình.

8.3 Tạo và quản lý luồng
Khi các chương trình Java được thực thi, luồng chính luôn luôn đang được th ực hiện.
Đây là 2 nguyên nhân quan trọng đối với luồng chính:
 Các luồng con sẽ được tạo ra từ nó.
 Nó là luồng cuối cùng kết thúc việc thực hiện. Trong ch ốc lát lu ồng chính
ngừng thực thi, chương trình bị chấm dứt.
Cho dù luồng chính được tạo ra một cách tự động với ch ương trình th ực thi, nó có
thể được điều khiển thông qua một luồng đối tượng.

Đa luồng (Multithreading)

15

Các luồng có thể được tạo ra từ hai con đường:
 Trình bày lớp như là một lớp con của lớp luồng, nơi mà ph ương th ức run() c ủa l ớp
luồng cần được ghi đè. Lấy ví dụ:
Class Mydemo extends Thread
{
//Class definition
public void run()
{
//thực thi
}
}
 Trình bày một lớp mà lớp này thực hiện lớp Runnable. Rồi thì định ngh ĩa ph ươn...
Ch ng 8ươ
A LU NG (Multithreading)Đ
M c tiêu:
Sau khi k t thúc ch ng này, b n có th :ế ươ
nh ngh a m t lu ng (thread)Đị ĩ
Mô t a lu ng đ
T o và qu n lý lu ng
Hi u c vòng i c a lu ng đượ đờ
Mô t m t lu ng hi m (daemon thread)
Gi i thích thi t l p các lu ng u tiên nh th nào ế ư ư ế
Gi i thích c s c n thi t c a s ng b đượ ế đồ
Hi u c cách áp d ng vào các t khoá ng b nh th nào (how to đượ đồ ư ế
apply synchronized keywords)
Li t kê nh ng i m y u c a s ng b đ ế đồ
Gi i thích vai trò c a các ph ng th c wait() ( i), notify() (thông báo) ươ đợ
notifyAll().
Mô t m t i u ki n b t c (deadlock condition) đ ế
8.1 Gi i thi u
M t lu ng m t thu c tính duy nh t c a Java. n v nh nh t c a o n đơ đ
th thi hành c th c hi n m t công vi c riêng bi t. Ngôn ng Java máy o đượ
Java c hai là các h th ng c phân lu ng đươ
8.2 a lu ngĐ
Java h tr a lu ng, có kh n ng m vi c v i nhi u lu ng. M t ng d ng đ ă
th bao hàm nhi u lu ng. M i lu ng c ng m t công vi c riêng bi t, chúng đượ đă
c th c thi ng th i v i các lu ng khác.đượ đồ
a lu ng gi th i gian nhàn r i c a h th ng thành nh nh t. i u này cho phépĐ Đ
b n vi t các ch ng trình hi u qu cao v i s t n d ng CPU t i a. M i ph n c a ế ươ đ
ch ng trình c g i m t lu ng, m i lu ng nh ngh a m t ng d n khác nhau c a sươ đượ đị ĩ đườ
th c hi n. ây là m t thi t k chuyên dùng c a s a nhi m. Đ ế ế đ
Trong s a nhi m, nhi u ch ng ch ng trình ch y ng th i, m i ch ng trình đ ươ ươ đồ ươ
ít nh t m t lu ng trong nó. M t vi x th c thi t t c các ch ng trình. Cho dùth ươ
xu t hi n các ch ng trình ã c th c thi ng th i, trên th c t b vi x nh y ươ đ đượ đ ế
qua l i gi a các ti n trình. ế
8.3 T o và qu n lý lu ng
Khi các ch ng trình Java c th c thi, lu ng chính luôn luôn ang c th c hi n.ươ đượ đ đượ
ây là 2 nguyên nhân quan tr ng i v i lu ng chính:Đ đ
Các lu ng con s c t o ra t nó. đượ
lu ng cu i cùng k t thúc vi c th c hi n. Trong ch c lát lu ng chính ế
ng ng th c thi, ch ng trình b ch m d t. ươ
Cho lu ng chính c t o ra m t cách t ng v i ch ng trình th c thi, đượ độ ươ
th c i u khi n thông qua m t lu ng i t ng. đượ đ đ ượ
Đa luồng (Multithreading) 15
CoreJava 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CoreJava 8 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
CoreJava 8 9 10 628