Ktl-icon-tai-lieu

CoreJava 9

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 9

LUỒNG I/O (I/O Streams)
Mục tiêu
Kết thúc chương, bạn có có thể :








Đề cập đến các khái niệm về luồng
Mô tả các lớp InputStream và OutputStream
Mô tả I/O mảng Byte
Thực hiện các tác vụ đệm I/O và lọc
Dùng lớp RandomAccesFile.
Mô tả các tác vụ chuỗi I/O và ký tự
Dùng lớp PrinterWriter

.9.1 Giới thiệu
Trong buổi học trước, chúng ta đã học về các dòng Synchronized. ng ăn các dòng
xẩy ra việc chia sẽ (dùng chung) các đối tượng một cách đồng thời. Toàn b ộ tiến trình này
được quản lý bởi cơ chế đợi thông báo (wait-notify). Phương th ức wait() báo cho dòng g ọi
từ bỏ monitor và nhập vào trạng thái ngủ cho đến khi các dòng khác nh ập vào cùng
monitor và gọi phương thức notify(). Phương thức notify() và notifyAll() tạo ra dòng thông
báo cho các dòng khác gọi phương thức wait() c ủa cùng đối tượng. Trong bài h ọc tr ước,
chúng ta cũng học về các điều kiện bế tắc là gì và cách tránh chúng.
Chương này giới thiệu khái niệm về luồng. Chúng ta c ũng th ảo lu ận các l ớp khác
nhau trong gói java.io trợ giúp các tác vụ nhập xuất.

.9.2 Các luồng
Theo thuật ngữ chung, luồng là một dòng lưu chuy ển. trong thu ật ng ữ v ề k ỹ thu ật
luồng là một lộ trình mà dữ liệu được truyền trong một chương trình. M ột ứng d ụng v ề các
luồng ma ta đã quen thuộc đó là luồng nhập System.in .
Luồng là những dàn ống (pipelines) để gửi và nhận thông tin trong các ch ương trình
java. Khi một luồng dữ liệu được gửi hoặc nhân, ta tham chiếu nó nh ư đang “ghi” và “ đọc”
một luồng theo thứ tự nêu trên. Khi một luồng được đọc hay ghi, các dòng khác b ị phong
toả. Nếu có một lỗi xẩy ra khi đọc hay ghi luồng, một IOexception được kích hoạt. Do vậy,
các câu lệnh luồng phải bao gồm khối try-catch.
Lớp ‘java.lang.System’ định nghĩa các luồng nhập và xuất chuẩn. chúng là các l ớp
chính của các luồng byte mà java cung cấp. Chúng ta c ũng đã s ử d ụng các lu ồng xu ất để
xuất dữ liệu và hiển thị kết quả trên màn hình. Luồng I/O bao gồm:
:
 Lớp System.out: Luồng xuất chuẩn dùng để hiển thị kết quả trên màn hình.
 Lớp System.in: Luồng nhập chuẩn thường đến từ bàn phím và được dùng để đọc

I/O Streams

1

các ký tự dữ liệu.
 Lớp System.err: Đây là luồng lỗi chuẩn.
Các lớp ‘InputStream’ và ‘OutputStream’ cung c ấp nhiều kh ả n ăng I/O khác nhau. C ả
hai lớp này có các lớp con để thực hiện I/O thông qua các vùng đệm b ộ nh ớ, các t ập
tin và ống dẫn. Các lớp con của lớp InputStream thực hiện đầu vào, trong khi các l ớp
con của lớp OutputStream thực hiện kết xuất.

.9.3 Gói java.io
Cá...
Ch ng 9ươ
LU NG I/O (I/O Streams)
Mục tiêu
K t thúc ch ng, b n có có th :ế ươ
c p n các khái ni m v lu ngĐề đế
Mô t các l p InputStream và OutputStream
Mô t I/O m ng Byte
Th c hi n các tác v m I/O và l c đệ
Dùng l p RandomAccesFile.
Mô t các tác v chu i I/O và ký t
Dùng l p PrinterWriter
.9.1 Giới thiệu
Trong bu i h c tr c, chúng ta ã h c v các dòng Synchronized. ng n các dòng ướ đ ă
x y ra vi c chia s (dùng chung) các i t ng m t cách ng th i. Toàn b ti n trình này đố ượ đồ ế
c qu n b i c ch i thông báo (wait-notify). Ph ng th c wait() báo cho dòng g iđượ ơ ế đợ ươ
t b monitor nh p vào tr ng thái ng cho n khi các dòng khác nh p vào cùng đế
monitor và g i ph ng th c notify(). Ph ng th c notify()notifyAll() t o ra dòng thông ươ ươ
báo cho các dòng khác g i ph ng th c wait() c a cùng i t ng. Trong i h c tr c, ươ đố ượ ư
chúng ta c ng h c v các i u ki n b t c là gì và cách tránh chúng.ũ đ ế
Ch ng này gi i thi u khái ni m v lu ng. Chúng ta c ng th o lu n các l p khácươ ũ
nhau trong gói java.io tr giúp các tác v nh p xu t.
.9.2 Các luồng
Theo thu t ng chung, lu ng m t dòng l u chuy n. trong thu t ng v k thu t ư
lu ng là m t l trình mà d li u c truy n trong m t ch ng trình. M t ng d ng v các đư ươ
lu ng ma ta ã quen thu c ó là lu ng nh p System.in . đ đ
Lu ng là nh ng dàn ng (pipelines) g i và nh n thông tin trong các ch ng trình đ ươ
java. Khi m t lu ng d li u c g i ho c nhân, ta tham chi u nó nh ang “ghi” và c” đượ ế ư đ đọ
m t lu ng theo th t nêu trên. Khi m t lu ng c c hay ghi, các dòng khác b phong đượ đọ
to . N u có m t l i x y ra khi c hay ghi lu ng, m t IOexception c kích ho t. Do v y, ế đọ đượ
các câu l nh lu ng ph i bao g m kh i try-catch.
L p ‘java.lang.System’ nh ngh a các lu ng nh p xu t chu n. chúng các l p đị ĩ
chính c a các lu ng byte java cung c p. Chúng ta c ng ã s d ng các lu ng xu t ũ đ đ
xu t d li u và hi n th k t qu trên màn hình. Lu ng I/O bao g m: ế
:
L p System.out: Lu ng xu t chu n dùng hi n th k t qu trên màn hình. để ế
L p System.in: Lu ng nh p chu n th ng n t bàn phím c dùng c ườ đế đượ để đọ
I/O Streams 1
CoreJava 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CoreJava 9 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
CoreJava 9 9 10 507