Ktl-icon-tai-lieu

Đa phương tiện

Được đăng lên bởi emyeuanhforever
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
1.

Thông tin chung:

Truyền thông đa phương tiện, Bộ môn An Ninh Mạng, Khoa Công nghệ thông
tin
Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên): Nguyễn Trung Thành
2.

Bài 3 Chuẩn nén JPEG, Chuẩn nén video,

3. Thời lượng: (GV giảng, thảo luận, thực hành, tự học) : 6 tiết giảng LT, 3 bài
tập, 2 tiết thảo luận, 3 thực hành , 18 tiết tự học
4.

Mục đích, yêu cầu:

•

Nắm được các bước trong nén dữ liệu ảnh theo chuẩn JPEG

•

Lập trình được các thuật toán trong các bước của chuẩn nén

•

Nắm được các ý tưởng cơ bản trong nén dữ liệu video

•

Hiểu được kiến trúc của thư viện FFMPEG

•

Sử dụng thành thạo công cụ FFMPEG trong nén dữ liệu đa phương tiện

và có thể lập trình ứng dụng sử dụng FFMPEG
5.

Nội dung:
a)

Bài giảng: Nội dung chi tiết (công thức, định lý, hình vẽ)

Tiết 1 Phương pháp nén ảnh JPEG (1).
1. Một số đặc điểm của dữ liệu ảnh
Một tính chất chung nhất của tất cả các ảnh số đó là tương quan giữa các pixel ở
cạnh nhau lớn, điều này dẫn đến dư thừa thông tin để biểu diễn ảnh. Dư thừa
thông tin sẽ làm cho việc mã hoá không tối ưu. Do đó công việc cần làm để nén
ảnh là phải tìm được các biểu diễn ảnh với tương quan nhỏ nhất để giảm thiểu
độ dư thừa thông tin của ảnh. Thực tế, có hai kiểu dư thừa thông tin được phân
loại như sau:
- Dư thừa trong miền không gian: tương quan giữa các giá trị pixel của ảnh, điều
này có nghĩa rằng các pixel lân cận của ảnh có giá trị gần giống nhau (trừ những
pixel ở giáp đường biên ảnh).
- Dư thừa trong miền tần số: Tương quan giữa các mặt phẳng màu hoặc dải phổ
khác nhau.

Trọng tâm của các nghiên cứu về nén ảnh là tìm cách giảm số bit cần để biểu
diễn ảnh bằng việc loại bỏ dư thừa trong miền không gian và miền tần số càng
nhiều càng tốt.
Các kỹ thuật nén ảnh được sử dụng:
- Nén ảnh không mất thông tin : với phương pháp này sau khi giải nén ta khôi
phục được chính xác ảnh gốc. Các phương pháp nén này bao gồm mã hoá
Huffman, mã hoá thuật toán…
- Nén ảnh có mất thông tin: ảnh giải nén có một sự sai khác nhỏ so với ảnh gốc.
Các phương pháp này bao gồm:
o Lượng tử hoá vô hướng: PCM và DPCM
o Lượng tử hoá vector
o Mã hoá biến đổi: biến đổi cosin rời rạc (DCT), biến đổi Fourier nhanh (FFT)
o Mã hoá băng con

Hình 1. Sơ đồ khối một hệ thống nén ảnh điển hình
2. Nguyên lý nén ảnh JPEG
Nguyên lý của phương pháp nén JPEG là: Cắt hình ảnh thành từng khối nhỏ,
phân tích tất cả các dữ liệu về màu sắc, độ sáng mà các khối đó chứa bằng các
phương trình ma trận. Ảnh màu trong không gian RGB (Red, Green, Blue) được
chuyển đổi qu...
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
1. Thông tin chung:
Truyền thông đa phương tiện, Bộ môn An Ninh Mạng, Khoa Công nghệ thông
tin
Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên): Nguyễn Trung Thành
2. Bài 3 Chuẩn nén JPEG, Chuẩn nén video,
3. Thời lượng: (GV giảng, thảo luận, thực hành, tự học) : 6 tiết giảng LT, 3 bài
tập, 2 tiết thảo luận, 3 thực hành , 18 tiết tự học
4. Mục đích, yêu cầu:
Nắm được các bước trong nén dữ liệu ảnh theo chuẩn JPEG
Lập trình được các thuật toán trong các bước của chuẩn nén
Nắm được các ý tưởng cơ bản trong nén dữ liệu video
Hiểu được kiến trúc của thư viện FFMPEG
Sử dụng thành thạo công cụ FFMPEG trong nén dữ liệu đa phương tiện
và có thể lập trình ứng dụng sử dụng FFMPEG
5. Nội dung:
a) Bài giảng: Nội dung chi tiết (công thức, định lý, hình vẽ)
Tiết 1 Phương pháp nén ảnh JPEG (1).
1. Một số đặc điểm của dữ liệu ảnh
Một tính chất chung nhất của tất cả các ảnh s đó là tương quan giữa các pixel ở
cạnh nhau lớn, điều này dẫn đến thừa thông tin để biểu diễn ảnh. thừa
thông tin sẽ làm cho việchoá không tối ưu. Do đó công việc cần làm để nén
ảnh phải tìm được các biểu diễn ảnh với tương quan nhỏ nhất để giảm thiểu
độ thừa thông tin của ảnh. Thực tế, hai kiểu thừa thông tin được phân
loại như sau:
- Dư thừa trong miền không gian: tương quan giữa các giá trị pixel của ảnh, điều
này có nghĩa rằng các pixel lân cận của ảnh có giá trị gần giống nhau (trừ những
pixel ở giáp đường biên ảnh).
- Dư thừa trong miền tần số: Tương quan giữa các mặt phẳng màu hoặc dải phổ
khác nhau.
Đa phương tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa phương tiện - Người đăng: emyeuanhforever
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đa phương tiện 9 10 80