Ktl-icon-tai-lieu

đại số đếm

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 198 trang   |   Lượt xem: 3981 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------	-------

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

TOÁN RỜI RẠC
Biên soạn : Ths. NGUYỄN DUY PHƯƠNG

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

LỜI GIỚI THIỆU
Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối
tượng, và nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tố làm Toán rời rạc
trở nên quan trọng là việc lưu trữ, xử lý thông tin trong các hệ thống máy tính về bản chất là rời
rạc. Chính vì lý do đó, Toán học rời rạc là một môn học bắt buộc mang tính chất kinh điển của các
ngành Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông. Tài liệu hướng dẫn môn học Toán học rời rạc
được xây dựng cho hệ đào tạo từ xa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng
dựa trên cơ sở kinh nghiệm giảng dạy môn học và kế thừa từ giáo trình “Toán học rời rạc ứng
dụng trong tin học” của Kenneth Rossen. Tài liệu được trình bày thành hai phần:
Phần I trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết tổ hợp thông qua việc giải quyết bốn
bài toán cơ bản đó là: Bài toán đếm, Bài toán tồn tại, Bài toán liệt kê và Bài toán tối ưu.
Phần II trình bày những kiến thức cơ bản về Lý thuyết đồ thị: khái niệm, định nghĩa, các
thuật toán trên đồ thị, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton. Một số bài toán có ứng dụng thực tiễn quan
trọng khác của lý thuyết đồ thị cũng được chú trọng giải quyết đó là Bài toán tô màu đồ thị, Bài
toán tìm đường đi ngắn nhất và Bài toán luồng cực đại trong mạng.
Trong mỗi phần của tài liệu, chúng tôi cố gắng trình bày ngắn gọn trực tiếp vào bản chất
của vấn đề, đồng thời cài đặt hầu hết các thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C nhằm đạt được hai
mục tiêu chính cho người học: Nâng cao tư duy toán học trong phân tích, thiết kế thuật toán và
rèn luyện kỹ năng lập trình với những thuật toán phức tạp. Mặc dù đã rất cẩn trọng trong quá trình
biên soạn, tuy nhiên tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Chúng tôi rất mong
được sự góp ý quí báu của tất cả đọc giả và các bạn đồng nghiệp. Mọi góp ý xin gửi về: Khoa
Công nghệ Thông tin - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Hà Nội, tháng 05 năm 2006

Chương 1: Những kiến thức cơ bản

PHẦN I: LÝ THUYẾT TỔ HỢP
CHƯƠNG I: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
Nội dung chính của chương này đề cập đến những kiến thức cơ bản về logic mệnh đề và lý
thuyết tập hợp. Bao gồm:
9

Giới thiệu tổng quan về lý thuyết tổ hợp.

9

Những kiến thức cơ bản về logic.

9

Những kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp.

9

Một số ứng dụng của logic và lý thuyết tập hợp trong tin...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
- - - - - - - - - - - - - -
SÁCH HƯỚNG DN HC TP
TOÁN RI RC
Biên son : Ths. NGUYN DUY PHƯƠNG
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
đại số đếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đại số đếm - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
198 Vietnamese
đại số đếm 9 10 107