Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký ADSL

Được đăng lên bởi congnghia2000
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI VIẾT : CÁC BƯỚC CẤU HÌNH MODEM ADSL DỄ HIỂU VÀ ĐƠN
GIẢN THEO TỪNG NHÀ MẠNG VIETTEL, FPT, VNPT
1. Các bước cấu hình Modem ADSL theo mạng VNPT :
- Đầu tiên, các bạn sẽ vào mục WAN Configuration, cài thông số VPI là 8, VCI
là 35.
- Tiếp theo tại mục Encapsulation, các bạn chọn PPPoE LCC.
- Mục Username và Password : các bạn gõ Tên truy cập và mật khẩu mà nhà
mạng đã cấp cho bạn ( nằm trong tờ hợp đồng ).
2. Đối với các bước cấu Modem ADSL theo mạng FPT :
- Bướt một, các bạn sẽ vào mục WAN Configuration, cài thông số VPI là 0, VCI
là 33.
- Sau đó tại mục Encapsulation, các bạn chọn PPPoE LCC.
- Ở mục Username và Password : các bạn gõ Tên truy cập và mật khẩu mà nhà
mạng đã cấp cho bạn ( nằm trong tờ hợp đồng ).
3. Và khi dùng Modem ADSL theo mạng Viettel :
- Đầu tiên, các bạn sẽ vào mục WAN Configuration, cài thông số VPI là 8, VCI
là 35.
- Tiếp theo tại mục Encapsulation, các bạn chọn PPPoE LCC.
- Mục Username và Password : các bạn sẽ gõ Tên truy cập và mật khẩu mà nhà
mạng đã cấp cho bạn ( nằm trong tờ hợp đồng ).
Tiếp sau vitinhth 150 bình thới sẽ nêu danh sách một số DNS Server của các
ISP Việt Nam :
1. DNS Server của mạng VNPT :
DNS 1 : 203.162.0.11
203.162.0.10

|

DNS 2 : 203.162.4.1

|

DNS 3 :

Nếu bạn dùng MegaVNN (ADSL HCM) thì dùng DNS sau :
DNS

1

:

203.162.4.190

|

203.162.4.191

2. DNS Server của mạng FPT :
DNS 1 : 210.245.0.11
210.145.31.130
DNS 4 : 210.145.31.20
210.145.24.20

|
|
|

DNS 2 : 210.245.0.58
DNS
4
:
DNS 5 : 210.145.24.22

|

DNS 3 :
210.145.31.10
|
DNS 6 :

3. DNS Server của mạng Viettel :
DNS

1

:

203.113.131.1

|

DNS

2

:

203.113.131.2

Nếu các bạn đã cài đặt các số liệu trên, thì các bạn đã có thể truy cập Internet,
tùy theo nhu cầu sử dụng, các bạn có thể cấu hình Modem ADSL
theo vitinhth 150 bình thới thêm các bước sau đây để hoàn chỉnh :

Vào phần Lan Configuration, tại phần IP Address, các bạn chọn lại dải IP mới
cho mình, ví dụ là 10.0.0.x, hoặc 192.168.0.x, hoặc 192.168.1.x.
Tại phần Subnet mask, các bạn gõ vào đó dãy IP sau 255.255.255.0.
Tại phẩn DHCP Server các bạn chọn Enable ( điều này có ý nghĩa là cho Modem
tự động cấp IP), và IP được cấp từ khoản bao nhiêu đến bao nhiêu cho máy trạm,
các bạn sẽ cài đặt giá trị đó vào 2 ô User Defined Start Address ( IP đầu trong dải
được cấp cho máy trạm ) và User Defined End Address ( IP cuối trong dải được
cấp cho máy trạm )

Sau đó bạn vào tiếp phần DNS Configuration để chọn dải DNS cho mình, tại 2 ô
Preferred DNS Server và Alternate DNS Server, bạn sẽ khai báo DNS...
BÀI VIẾT : CÁC BƯỚC CẤU HÌNH MODEM ADSL DỄ HIỂU VÀ ĐƠN
GIẢN THEO TỪNG NHÀ MẠNG VIETTEL, FPT, VNPT
1. Các bước cấu hình Modem ADSL theo mạng VNPT :
WAN ConfigurationVPI 8VCI
là 35
 EncapsulationPPPoE LCC.
UsernamePassword!"Tên truy cậpmật khẩu
#$%&'()*#+,
2. Đối với các bước cấu Modem ADSL theo mạng FPT :
-./0WAN ConfigurationVPI 0VCI
là 33
12#3 EncapsulationPPPoE LCC.
4UsernamePassword!"Tên truy cậpmật khẩu
#$%&'()*#+,
3. Và khi dùng Modem ADSL theo mạng Viettel :
WAN ConfigurationVPI 8VCI
là 35
 EncapsulationPPPoE LCC.
 UsernamePassword!"Tên truy cậpmật khẩu
#$%&'()*#+,
Tiếp sau vitinhth 150 bình thới sẽ nêu danh sách một số DNS Server của các
ISP Việt Nam :
1. DNS Server của mạng VNPT :
DNS 1 : 203.162.0.11 | DNS 2 : 203.162.4.1 | DNS 3 :
203.162.0.10
Đăng ký ADSL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đăng ký ADSL - Người đăng: congnghia2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đăng ký ADSL 9 10 315