Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH NHẬN TIỀN BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI IOE CẤP TRƯỜNG” NĂM HỌC 2014-2015 ( Ngày 21,22/11/2014

Được đăng lên bởi th-trphuhoa-pgdphuhoa
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH NHẬN TIỀN BAN CHỈ ĐẠO
HỘI THI IOE CẤP TRƯỜNG”
NĂM HỌC 2014-2015
( Ngày 21,22/11/2014)
SỐ TIỀN
( 2ngày
KÍ NHẬN
x30.000đ/ngày)
1
Võ Thượng Phùng Hiệu trưởng
Trưởng ban
60.000
2
Đinh Văn Chấn
P.Hiêụ trưởng
Thư kí
60.000
3
Đặng Thị Kim Kha Kế toán
Uỷ viên
60.000
4
Lê Trọng Hữu
Giáo viên
Ủy viên
60.000
5
Lê Văn Thội
P. Hiệu Trưởng
Phó ban
60.000
Tổng cộng
300.000
Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn .
Thị trấn Phú Hoà, ngày 15 tháng 12 năm 2014
Người lập bảng
HIỆU TRƯỞNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI THI NHẬN TIỀN
HỘI THI IOE CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014-2015
( Ngày 21/11/2014)
STT
1
2
3
4

HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
NHIỆM VỤ
SỐ TIỀN KÍ NHẬN
Nguyễn Thị Quản
Giáo viên
Thư ký
20.000
Lê Thị Minh Chuyến
Giáo viên
Uỷ viên
20.000
Nguyễn Thanh Nhân
Giáo viên
Uỷ viên
20.000
Nguyễn Thị Khánh Quyên Giáo viên
20.000
Tổng cộng
80.000
Bằng chữ: Tám mươi nghìn đồng chẵn.
Thị trấn Phú Hoà, ngày 15 tháng 12 năm 2014
Người lập bảng
HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN TIỀN THƯỞNG
HỘI THI IOE CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014-2015
( Ngày 21/11/2014)
STT

HỌ VÀ TÊN

Xếp loại

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đinh Bảo Viên
Đào Thị Cẩm Tú
Phan Hoàng Thảo Nguyên
Nguyễn Lê Khánh Huyền
Nguyễn Đào Kiều Trinh
Trần Minh Hào
Nguyễn Như Phong
Nguyễn Quang Khoa
Nguyễn Thảo My
Nguyễn Quốc Hữu
Tổng cộng

Nhất
Nhất
Nhất
Nhì
Nhì
Nhì
Ba
Ba
Ba
Ba

Người lập bảng

SỐ TIỀN
50.000

KÍ NHẬN

50.000
50.000

30.000
30.000
30.000
20.000
20.000
20.000
20.000
320.000
Bằng chữ: Ba trăm hai mươi nghìn đồng./
Thị trấn Phú Hoà, ngày 15 tháng 12 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG

Ñôn vò: Trường Tiểu học TT Phú Hoà
Soá:…..

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do - Haïnh Phuùc

BAÛNG DÖÏ TRUØ KINH PHÍ
Veâ vieäc: Hội thi IOE cấp trường NH: 2014-2015
Caên cöù vaøo giaáy ñeà nghò ñaõ ñöôïc duyeät vaøo ngaøy 18 thaùng 11 naêm 2014
Toâi teân laø: Đinh Văn Chấn
Boä phaän coâng taùc taïi: Phó Hiệu trưởng
Ñôn vò: Tröôøng Tieåu hoïc Thò traán Phuù Hoaø
Xin laäp döï truø kinh phí sau:

TT
1
2
3
4
5

DANH MUÏC HAØNG HOAÙ
ÑÔN VÒ
(HOAËC COÂNG VIEÄC)
TÍNH
Ban tổ chức: 5người x2 ngày 2 ngày
Hội đồng thi
Người
Giải nhất
Giải
Giải Nhì
Giải
Giải ba
Gải

SOÁ
LÖÔÏNG
05
04
03
03
04

ÑÔN GIAÙ

THAØNH TIEÀN

30.000
20.000
50.000
30.000
20.000

Coäng
Toång kinh phí döï truø laø: 700.000 đ
( Bằng chữ: Bảy trăm nghìn đồng chẵn)

Ngöôøi Laäp Döï Truø

Keá Toaùn Ñôn Vò

Phú hoà.,ngaøy 18 thaùng 11 naêm 2014
Thuû Tröôûng Ñôn Vò

300.000
80.000
150.000
90.000
80.000
700.000

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – H...
DANH SÁCH NHẬN TIỀN BAN CHỈ ĐẠO
HỘI THI IOE CẤP TRƯỜNG”
NĂM HỌC 2014-2015
( Ngày 21,22/11/2014)
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
SỐ TIỀN
( 2ngày
x30.000đ/ngày)
KÍ NHẬN
1 Võ Thượng Phùng Hiệu trưởng Trưởng ban 60.000
2 Đinh Văn Chấn P.Hiêụ trưởng Thư kí 60.000
3 Đặng Thị Kim Kha Kế toán Uỷ viên 60.000
4 Lê Trọng Hữu Giáo viên Ủy viên 60.000
5 Lê Văn Thội P. Hiệu Trưởng Phó ban 60.000
Tổng cộng 300.000
Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn .
Thị trấn Phú Hoà, ngày 15 tháng 12 năm 2014
Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG
DANH SÁCH NHẬN TIỀN BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI IOE CẤP TRƯỜNG” NĂM HỌC 2014-2015 ( Ngày 21,22/11/2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANH SÁCH NHẬN TIỀN BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI IOE CẤP TRƯỜNG” NĂM HỌC 2014-2015 ( Ngày 21,22/11/2014 - Người đăng: th-trphuhoa-pgdphuhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
DANH SÁCH NHẬN TIỀN BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI IOE CẤP TRƯỜNG” NĂM HỌC 2014-2015 ( Ngày 21,22/11/2014 9 10 932