Ktl-icon-tai-lieu

đáp án bài tập làm quen Java cơ bản

Được đăng lên bởi Chidokato Kun
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3980 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài 1 :
package bai01;
import java.util.Scanner;
public class Main {
public static int nhap()
{
Scanner input = new Scanner(System.in);
boolean check= false;
int n=0;
while(!check){
System.out.print(" ");
try{
n= input.nextInt();
check= true;
}catch(Exception e){
System.out.println("Ban phai nhap so! hay nhap lai...");
input.nextLine();
}
}
return (n);
}
public static int UCLN(int a, int b){
while(a!= b){
if(a>b) a= a-b;
else b= b-a;
}
return (a);
}
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Nhap a");
int a = nhap();
System.out.println("Nhap b");
int b= nhap();
System.out.println("Uoc chung lon nhat cua "+a+" va "+b+" la:
"+UCLN(a,b));
System.out.println("Boi chung nho nhat cua "+a+" va "+b+" la: "+
((a*b)/UCLN(a,b)));
}
}

1

Bài 02 :
package bai02;
import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void doiCoSo(int n,int base){
if(n>=base) doiCoSo(n / base, base);
if(n % base>9) System.out.printf("%c",n%base+55);
else
System.out.print((n % base));
}
public static int nhap(){
Scanner input= new Scanner(System.in);
boolean check= false;
int n=0;
while(!check){
System.out.print(" ");
try{
n= input.nextInt();
check= true;
}catch(Exception e){
System.out.println("Ban phai nhap so! hay nhap lai...");
input.nextLine();
}
}
return (n);
}
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Nhap n");
int n= nhap();
System.out.println("Nhap vao co so can chuyen sang b");
int b= nhap();
System.out.println("So " +n+ " chuyen sang co so " +b+ " thanh: ");
doiCoSo(n,b);
}
}
Bài 03 :
package bai03;
import java.util.Scanner;

2

public class Main {
public static int nhap(){
Scanner input= new Scanner(System.in);
boolean check= false;
int n=0;
while(!check){
System.out.print(" ");
try{
n= input.nextInt();
check= true;
}catch(Exception e){
System.out.println("Ban phai nhap so! hay nhap lai...");
input.nextLine();
}
}
return (n);
}
public static int tinhTong(long i){
int sum=0;
long n;
while(i!=0){
n= i%10;
sum+= n;
i/=10;
}
return (sum);
}
public static void main(String[] args){
System.out.print("Nhap n");
int n= nhap();
System.out.println("Tong cua so "+n+" = " +tinhTong(n));
}
}
Bài 04 :
package bai04;
import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void phanTich(int n){

3

int i=2;
while(n>1){
if(cachamchung.checkSNT(i)){
if(n%i==0){
System.out.print(i+".");
n/=i;
}
else i++;
}
else i++;
}
}
public static int nhap(){
Scanner input= new Scanner(System.in);
boolean check= false;
int n=0;
while(!check){
System.out.print("...
Bài 1 :
package bai01;
import java.util.Scanner;
public class Main {
public static int nhap()
{
Scanner input = new Scanner(System.in);
boolean check= false;
int n=0;
while(!check){
System.out.print(" ");
try{
n= input.nextInt();
check= true;
}catch(Exception e){
System.out.println("Ban phai nhap so! hay nhap lai...");
input.nextLine();
}
}
return (n);
}
public static int UCLN(int a, int b){
while(a!= b){
if(a>b) a= a-b;
else b= b-a;
}
return (a);
}
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Nhap a");
int a = nhap();
System.out.println("Nhap b");
int b= nhap();
System.out.println("Uoc chung lon nhat cua "+a+" va "+b+" la:
"+UCLN(a,b));
System.out.println("Boi chung nho nhat cua "+a+" va "+b+" la: "+
((a*b)/UCLN(a,b)));
}
}
1
đáp án bài tập làm quen Java cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đáp án bài tập làm quen Java cơ bản - Người đăng: Chidokato Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
đáp án bài tập làm quen Java cơ bản 9 10 553