Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC TRÌNH ĐỘ B

Được đăng lên bởi tvtho2000
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC
PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

global assurance
ISO 9001:2008

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC TRÌNH ĐỘ B
Ngày kiểm tra: 29/08/2014
Thời gian làm bài: 120 phút

ĐỀ 1

I PHẦN LÝ THUYẾT: (10 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

A
B
C
D
II PHẦN THỰC HÀNH: (10 điểm)
Câu

Ý

1

1

2

Nội dung

Thang
Điểm

Tạo cấu trúc bảng DMKHOA và DMMH, mỗi bảng 0,25. Nếu làm phần yêu
cầu thêm <50% thì -0,25.

0,50

Tạo cấu trúc bảng DMSV và KETQUA, mỗi bảng 0,25. Nếu làm phần yêu
cầu thêm <50% thì -0,25.

0,50

Tạo quan hệ giữa hai bảng DMKHOA và DMSV

0,25

Tạo quan hệ giữa hai bảng DMMH và KETQUA

0,25

Tạo quan hệ giữa hai bảng DMSV và KETQUA

0,25

Tạo được đầy đủ các mối quan hệ như sau:
0,25

3

2

Nhập đầy đủ dữ liệu cho hai bảng DMKHOA và DMSV, mỗi bảng 0,25đ.
Nếu nhập thiếu >50% số dòng thì không tính điểm.

0,50

Nhập đầy đủ dữ liệu cho hai bảng DMMH và KETQUA, mỗi bảng 0,25đ.
Nếu nhập thiếu >50% số dòng thì không tính điểm.

0,50

Tổng điểm câu 1
SELECT DMSV.MaSV, [HoSV] & " " & [TenSV] AS HoVaTen,
1 DMSV.NgaySinh, DMSV.NoiSinh, DMSV.HocBong
FROM DMSV;
2 SELECT TOP 1 DMKHOA.MaKhoa, DMKHOA.TenKhoa,
Count(DMSV.MaSV) AS SoLuongSV
FROM DMKHOA INNER JOIN DMSV ON DMKHOA.MaKhoa =

3,00
0,50
0,50

Trang 1/2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC
PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Câu

Ý

global assurance
ISO 9001:2008

Nội dung

DMSV.MaKH
GROUP BY DMKHOA.MaKhoa, DMKHOA.TenKhoa
ORDER BY Count(DMSV.MaSV) DESC;
UPDATE DMSV SET DMSV.HocBong = [HocBong]*1.1
3
WHERE (((DMSV.MaKH)="TH"));
4 TRANSFORM Count(Q_XepLoai.MaSV) AS CountOfMaSV
SELECT DMKHOA.MaKhoa, DMKHOA.TenKhoa
FROM DMKHOA INNER JOIN (DMSV INNER JOIN Q_XepLoai ON
DMSV.MaSV = Q_XepLoai.MaSV) ON DMKHOA.MaKhoa =
DMSV.MaKH
GROUP BY DMKHOA.MaKhoa, DMKHOA.TenKhoa
PIVOT Q_XepLoai.XepLoai;
Tổng điểm câu 2

3

Thang
Điểm

0,50

0,50

2,00

1 Tạo report chứa đầy đủ thông tin

0,50

2 Tạo đầy đủ các control trong phần Detail

0,50

3 Tạo 2 Text Box để tính DTB và xếp loại học tập của sinh viên

0,25

4 Định dạng report: kẻ khung, font, canh lề.

0,25

Tổng điểm câu 3
Tạo Mainform có nguồn dữ liệu là bảng DMSV.
1 Tạo group phái đúng.

2
4

3

1,50
0,25
0,25

Tạo Text Box lấy tên khoa đúng.

0,25

Tạo Subform có nguồn dữ liệu là bảng KETQUA.

0,25

Tạo Text Box lấy tên môn học đúng.

0,25

Tạo 2 Text Box để tính DTB và xếp loại học tập của sinh viên

0,50

Tạo liên kết giữa mainform và s...
TRƯNG ĐI HC CÔNG NGHIP THC
PHM TP.H CHÍ MINH
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC TRÌNH ĐỘ B
Ngày kiểm tra: 29/08/2014
Thời gian làm bài: 120 phút
I PHẦN LÝ THUYẾT: (10 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
A
B
C
D
II PHẦN THỰC HÀNH: (10 điểm)
Câu Ý Nội dung
Thang
Điểm
1
1
Tạo cấu trúc bảng DMKHOA DMMH, mỗi bảng 0,25. Nếu làm phần yêu
cầu thêm <50% thì -0,25.
0,50
Tạo cấu trúc bảng DMSV KETQUA, mỗi bảng 0,25. Nếu làm phần yêu
cầu thêm <50% thì -0,25.
0,50
2
Tạo quan hệ giữa hai bảng DMKHOA và DMSV 0,25
Tạo quan hệ giữa hai bảng DMMH và KETQUA 0,25
Tạo quan hệ giữa hai bảng DMSV và KETQUA 0,25
Tạo được đầy đủ các mối quan hệ như sau:
0,25
3
Nhập đầy đủ dữ liệu cho hai bảng DMKHOA DMSV, mỗi bảng 0,25đ.
Nếu nhập thiếu >50% số dòng thì không tính điểm.
0,50
Nhập đầy đủ dữ liệu cho hai bảng DMMH KETQUA, mỗi bảng 0,25đ.
Nếu nhập thiếu >50% số dòng thì không tính điểm.
0,50
Tổng điểm câu 1 3,00
2
1
SELECT DMSV.MaSV, [HoSV] & " " & [TenSV] AS HoVaTen,
DMSV.NgaySinh, DMSV.NoiSinh, DMSV.HocBong
FROM DMSV;
0,50
2 SELECT TOP 1 DMKHOA.MaKhoa, DMKHOA.TenKhoa,
Count(DMSV.MaSV) AS SoLuongSV
FROM DMKHOA INNER JOIN DMSV ON DMKHOA.MaKhoa =
0,50
Trang 1/2
ĐỀ 1
global assurance
ISO 9001:2008
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC TRÌNH ĐỘ B - Trang 2
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC TRÌNH ĐỘ B - Người đăng: tvtho2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC TRÌNH ĐỘ B 9 10 168