Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án lập trình

Được đăng lên bởi saytolove
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2394 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 1 (2 điểm):
Trình bày cú pháp và nguyên lý hoạt động của cấu trúc điều khiển while.
Đáp án:
1. Cú pháp(1 điểm)
while (điều kiện) <khối lệnh>
2. Nguyên lý hoạt động (1 điểm): Chức năng của nó đơn giản chỉ là lặp lại <khối
lệnh> khi <điều kiện> còn thoả mãn.
Câu 2 (4 điểm):
Nêu thứ tự thực hiện các phép toán trong biểu thức ở câu lệnh cout và cho
biết kết quả in ra màn hình sau khi thực hiện chương trình sau:
#include<iostream.h>
void main()
{ int a=5,b=11,p;
cout<<"p = "<<(++a*7/2 + ++b*5&a<<3)<<endl;
cout<<"a&&b = "<<(a&&b);
}
Câu 3 (4 điểm):
Viết chương trình nhập một số nguyên dương n từ bàn phím. Tính tổng S
theo công thức sau:
S = 100 −

3 3 2 33
3n
+
−
+ ... + ( −1) n
1! 2! 3!
n!

Đáp án:
1. Khai báo các đại lượng (1 điểm)
2. Nhập và xuất dl (1 điểm)
3. Tính tử, mẫu, tổng (2 điểm)
#include<iostream.h>
#include<math.h>
float gt(int n){
float m=1;
if (n<=1) return 1;
else
{ for(int i=1; i<=n; i++) m=m*i;
return m;
}
1

}
void main(){
int n,i;
float s=100;
cout<<"n = "; cin>>n;
for(i=1; i<=n; i++)
s=s+pow(-1,i)*pow(3,i)/gt(i);
cout<<"S = "<<s;
}
Câu 1 (2 điểm):
Trình bày cú pháp và nguyên lý hoạt động của cấu trúc điều khiển for.
Đáp án:
1. Cú pháp(1 điểm))
for (<khởi tạo>; <điều kiện>; <tăng, giảm biến điều khiển>) <khối lệnh>;
Và chức năng chính của nó là lặp lại <khối lệnh> chừng nào <điều
kiện> còn mang giá trị đúng, như trong vòng lặp while. Nhưng thêm vào đó,
for cung cấp chỗ dành cho lệnh khởi tạo và lệnh tăng (giảm) . Vì vậy vòng lặp
này được thiết kế đặc biệt lặp lại một hành động với một số lần xác định.
2. Cách thức hoạt động(1 điểm)
1. <khởi tạo> được thực hiện. Nói chung nó đặt một giá trị ban đầu cho biến
điều khiển. Lệnh này được thực hiện chỉ một lần.
2. <điều kiện> được kiểm tra, nếu nó là đúng vòng lặp tiếp tục còn nếu không
vòng lặp kết thúc và <khối lệnh> được bỏ qua.
3. <khối lệnh> được thực hiện. Nó có thể là một lệnh đơn hoặc là một khối lệnh
được bao trong một cặp ngoặc nhọn.
4. Cuối cùng, <tăng, giảm biến điều khiển> được thực hiện để tăng biến điều
khiển và vòng lặp quay trở lại bước 2.

Câu 2 (4 điểm):
Nêu thứ tự thực hiện các phép toán trong biểu thức ở câu lệnh cout và cho
biết kết quả in ra màn hình sau khi thực hiện chương trình sau:
#include<iostream.h>
void main()
2

{ int a=10,b=20,p;
cout<<"s = "<<(++b|9/2&b - ++a*5>>2)<<endl;
cout<<"p = "<<(a|b+5&b);
}

Câu 3 (4 điểm):
Viết chương trình nhập một số nguyên dương n từ bàn phím. Tính tổng S
theo công thức sau:
S = 1−

1
1
1
+ 2
− ... + (−1)( n +1) 2
2
2
2
2
1 +2 1 +...
Câu 1 (2 điểm) :
Trình bày cú pháp và nguyên lý hoạt động của cấu trúc điều khiển while.
Đáp án:
1. Cú pháp(1 điểm)
while (điều kiện) <khối lệnh>
2. Nguyên lý hoạt động (1 điểm): Chức năng của nó đơn giản chỉ là lặp lại <khối
lệnh> khi <điều kiện> còn thoả mãn.
Câu 2 (4 điểm) :
Nêu thứ tự thực hiện các phép toán trong biểu thức ở câu lệnh cout và cho
biết kết quả in ra màn hình sau khi thực hiện chương trình sau:
#include<iostream.h>
void main()
{ int a=5,b=11,p;
cout<<"p = "<<(++a*7/2 + ++b*5&a<<3)<<endl;
cout<<"a&&b = "<<(a&&b);
}
Câu 3 (4 điểm) :
Viết chương trình nhập một số nguyên dương n từ bàn phím. Tính tổng S
theo công thức sau:
!
3
)1(...
!3
3
!2
3
!1
3
100
32
n
S
n
n
+++=
Đáp án:
1. Khai báo các đại lượng (1 điểm)
2. Nhập và xuất dl (1 điểm)
3. Tính tử, mẫu, tổng (2 điểm)
#include<iostream.h>
#include<math.h>
float gt(int n){
float m=1;
if (n<=1) return 1;
else
{ for(int i=1; i<=n; i++) m=m*i;
return m;
}
1
Đáp án lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án lập trình - Người đăng: saytolove
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đáp án lập trình 9 10 316