Ktl-icon-tai-lieu

Database

Được đăng lên bởi Nghia Tu
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP SQL 1
Database

use BANHANG_TuNghia
-- Tao bang Khach Hang
create table KHACHHANG(
MaKhachHang char(10) not null primary key,
TenCongTy nvarchar(100),
TenGiaoDich nvarchar(100),
DiaChi nvarchar(255),
email char(50),
DienThoai char(12),
fax char(15)
)
-- Tao bang Don Dat Hang
create table DONDATHANG(
SoHoaDon money not null primary key,
MaKhachHang char(10) not null,
MaNhanVien char(10) not null,
NgayDatHang date not null,
NgayGiaoHang date,
NgayChuyenHang date,
NoiGiaoHang nvarchar(255)

)
-- Tao bang Nhan Vien
create table NHANVIEN(
MaNhanVien char(10) not null primary key,
Ho nvarchar(50) not null,
Ten nvarchar(100) not null,
NgaySinh date,
NgayLamViec date,
DiaChi nvarchar(255),
DienThoai char(12),
LuongCoBan money,
PhuCap money
)
-- Tao bang nha cung cap
create table NHACUNGCAP(
MaCongTy char(10) not null primary key,
TenCongTy nvarchar(100) not null,
TenGiaoDich nvarchar(100),
DiaChi nvarchar(255),
DienThoai char(12),
fax char(15),
email char(50)
)
-- Tao Bang Chi Tiet Dat Hang
create table CHITIETDATHANG(
SoHoaDon money not null,
MaHang char(10) not null,
GiaBan money,
SoLuong integer,
MucGiamGia money,
constraint pk_CTDH primary key (SoHoaDon, MaHang)
)
-- Tao bang Mat Hang
create table MATHANG(
MaHang char(10) not null primary key,
TenHang nvarchar(100) not null,
MaCongTy char(10) not null,
MaLoaiHang char(10) not null,
SoLuong integer,
DonViTinh char(20),
GiaHang money
)
-- Tao bang loai hang
create table LOAIHANG(
MaLoaiHang char(10) not null primary key,
TenLoaiHang nvarchar(100) not null
)
-- Them quan he giua KHACHHANG va DONDATHANG
alter table DONDATHANG
add

constraint fk_KH_DDH
foreign key(MaKhachHang)
references KHACHHANG(MaKhachHang)
-- Them quan he giua DONDATHANG va NHANVIEN
alter table DONDATHANG
add
constraint fk_DDH_NV
foreign key(MaNhanVien)
references NHANVIEN(MaNhanVien)
-- Them quan He Giua DONDATHANG va CHITIETDATHANG
alter table CHITIETDATHANG
add
constraint fk_DDH_CTDH
foreign key(SoHoaDon)
references DONDATHANG(SoHoaDon)
-- Them quan he giua CHITIETDATHANG va MATHANG
alter table CHITIETDATHANG
add
constraint fk_MT_CTDH
foreign key(MaHang)
references MATHANG(MaHang)
-- Khoa Ngoai giua Nha cung cap va Mat Hang
alter table MATHANG
add
constraint fk_NCC_MH
foreign key(MaCongTy)
references NHACUNGCAP(MaCongTy)
-- Khoa Ngoai giua MATHANG va LOAIHANG
alter table MATHANG
add
constraint fk_MH_LH
foreign key(MaLoaiHang)
references LOAIHANG(MaLoaiHang)
-- Bài 3 : Bổ sung ràng buộc thiết lặp mặc định bằng 1 cho cột SoLuong
alte...
BÀI TP SQL 1
Database
use BANHANG_TuNghia
-- Tao bang Khach Hang
create table KHACHHANG(
MaKhachHang char(10) not null primary key,
TenCongTy nvarchar(100),
TenGiaoDich nvarchar(100),
DiaChi nvarchar(255),
email char(50),
DienThoai char(12),
fax char(15)
)
-- Tao bang Don Dat Hang
create table DONDATHANG(
SoHoaDon money not null primary key,
MaKhachHang char(10) not null,
MaNhanVien char(10) not null,
NgayDatHang date not null,
NgayGiaoHang date,
NgayChuyenHang date,
NoiGiaoHang nvarchar(255)
Database - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Database - Người đăng: Nghia Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Database 9 10 233