Ktl-icon-tai-lieu

ĐẦU GHI HÌNH & GHI ÂM J-TECH JT-104

Được đăng lên bởi Luong Tran Quoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 6302 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẦU GHI HÌNH & GHI ÂM J-TECH JT-104

Hướng dẫn sử dụng đầu ghi H264 JTECH
Model : JT-104, JT-108, JT-1016
Tiến hành kết nối đầu thu với màn hình bằng cổng VGA, được tích hợp
đằng sau đầu ghi hoặc màn hình quan sát (TV) qua ngõ monitor out
(video out).
•

Login vào đầu ghi bằng cách nhấn MENU trên đầu ghi hoặc trên REMOTE :
o Nhập user name và password.
Password mặt định : không có password.

Giao diện chính của hệ thống Menu
-

PLAYBACK : Xem lại dữ liệu ghi hình.

-

RECORD

: Tuỳ chỉnh thu hình và lưu dữ liệu.

-

HDD

: Quản lý ổ đĩa cứng.

-

SETUP

: Cài đặt ngày giờ, đổi mật khẩu, cài đặt thong số mạng…

-

ADVANCED : Cài đặt nâng cao : Mạng, báo động (alarm), gởi email, PTZ, …

-

EXIT

: Thoát khỏi Menu hệ thống.

Trang 1

ĐẦU GHI HÌNH & GHI ÂM J-TECH JT-104

1. Tìm kiếm và xem lại video ghi hình – Search and Playback
Tại menu chính chọn playback: Có 03 cách để xem lại :
1.1 Xem lại theo thời gian : Timing Playback :
Chọn kênh, Nhập ngày, giờ cần phát lại rồi nhấn [PLAY], nhu hình dưới :

1.2 Xem lại theo bảng ghi hình : Playback Base on record state :
- Nhập ngày tháng năm Æ nhấn SEARCH :

Trang 2

ĐẦU GHI HÌNH & GHI ÂM J-TECH JT-104
-

Tháng : hiển thị tất cả các ngày trong tháng đó.
o Ô có màu xanh lá cây : hiển thị có ghi hình theo chế độ bình thường (Normal Recording)
o Ô có màu đỏ : hiển thị có ghi hình theo chế độ báo động. (Alarm Recording).
o Ô rỗng : không được ghi hình.

-

Ngày : hiển thị 24 giờ trong ngày, mỗi giờ chia làm 02 ngăn chứa dữ liệu ghi của ½ giờ đầu & ½
giờ sau.

1.3 Xem lại theo danh sách file ghi hình : Playback Base on File list :
- Nhập ngày tháng năm Æ nhấn SEARCH :

-

Chọn [FILE LIST] sẽ hiện chi tiết danh sách video, chọn video cần phát lại và nhấn [play]

Trang 3

ĐẦU GHI HÌNH & GHI ÂM J-TECH JT-104
Chọn File cần xem lại nhấn ENTER.
Lưu ý : mỗi file 01 tiếng ( mặc định của đầu ghi khi ghi hình là độ dài mỗi file là 60 phút )
* Các thao tác trong quá trình xem lại :

Thoát khỏi chế đ ộ xem l ại
trở Iại chế đ ộ Play t ốc đ ộ bình th ường
Tạm dừng đo ạn video
Tua về ( tốc đ ộ 2x, 4x, 8x )
Tua tới ( tốc đ ộ 2x, 4x, 8x )
2. Sao lưu video ghi hình – Recording backup
- Tại menu chính chọn PLAYBACK
- Nhập ngày tháng năm Æ nhấn SEARCH :
- Chọn [FILE LIST] sẽ hiện chi tiết danh sách video, chọn video cần phát lại và nhấn [play]
(nên xem lại trước đoạn video cần Backup, để biết chính xác đoạn video cần lấy vào thời điểm
nào)
- Cắm thiết bị lưu trữ vào cổng USB của đầu ghi.
- Chọn các file video cần sao lưu, Check vào ô SEL...
ĐẦU GHI HÌNH & GHI ÂM J-TECH JT-104
Trang 1
Hướng dn s dng đầu ghi H264 JTECH
Model : JT-104, JT-108, JT-1016
Tiến hành kết ni đầu thu vi màn hình bng cng
VGA,
được tích hp
đằng sau đầu ghi hoc màn hình quan sát (TV) qua ngõ monitor out
(video out).
Login vào đầu ghi bng cách nhn MENU trên đầu ghi hoc trên REMOTE :
o Nhp user name và password.
Password mt định : không có password.
Giao din chính ca h thng Menu
- PLAYBACK : Xem li d liu ghi hình.
- RECORD : Tu chnh thu hình và lưu d liu.
- HDD : Qun lý đĩa cng.
- SETUP : Cài đặt ngày gi, đổi mt khu, cài đặt thong s mng…
- ADVANCED : Cài đặt nâng cao : Mng, báo động (alarm), gi email, PTZ, …
- EXIT : Thoát khi Menu h thng.
ĐẦU GHI HÌNH & GHI ÂM J-TECH JT-104 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẦU GHI HÌNH & GHI ÂM J-TECH JT-104 - Người đăng: Luong Tran Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ĐẦU GHI HÌNH & GHI ÂM J-TECH JT-104 9 10 434