Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chính phủ điện tử

Được đăng lên bởi tunghuong1209
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Câu 1: Anh/chị hãy phân tích những giải pháp để phát triển Chính phủ
điện tử ở Việt Nam?
-Chính phủ điện tử (e-government) là việc các cơ quan của chính phủ sử dụng
một cách có hệ thống CNTT và viễn thông để thực hiện các quan hệ với công
dân, với doanh nghiệp và các cơ quan hành chính. Những công nghệ này nhằm
cải thiện giao dịch giữa Nhà nước với công dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu
quả quản lý, giảm chi phí và bớt tham nhũng thông qua tăng cường công khai
và minh bạch. (Ngân hàng thế giới - World Bank)
-Mục tiêu của CPĐT:
+Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt của các cơ quan nhà nước, tăng cường quản
lý nhà nước với sự tham gia của cộng đồng.
+Giảm được chi phí và giảm tham nhũng thông qua tăng cường tính minh bạch cho
bộ máy chính phủ
+Nâng cao chất lượng, đảm bảo công bằng trong các dịch vụ công của các cơ quan
Chính phủ với công dân, doanh nghiệp và các tổ chức.
+Thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ và đẩy mạnh phát triển thương
mại điện tử, khách hàng "trực tuyến” on line) chứ không phải "xếp hàng" (in line).
-Kết quả đạt được trong công tác xây dựng CPĐT ở VN:
Năm 2012, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, chỉ số phát triển CPĐT của Việt Nam
tăng 7 bậc so với năm 2010.
Việt Nam có nhiều chỉ số vẫn ở mức thấp, thậm chí rất thấp: Cơ sở hạ tầng, nguồn
lực con ngƣời ở mức trên trung bình, mức độ hài lòng của ngƣời dân và doanh
nghiệp đối với Chính phủ điện tử, tính minh bạch và chất lƣợng dịch vụ công đều
không cao.
-Rào cản cho phát triển CPĐT ở VN:
•Khung pháp lý cho xây dựng CPĐT
•Cải cách hành chính vẫn đang diễn ra
•Trình độ về CNTT của đại đa số nhân dân và một bộ phận CB, CC còn thấp. Một
số cán bộ lãnh đạo còn yếu về nhận thức và trình độ.
•Cơ sở hạ tầng về CNTT-TT còn dưới mức TB của thế giới

•Môi trường thanh toán điện tử ở VN còn manh mún, thiếu đồng bộ
•Thanh tra, kiểm tra còn hình thức, yếu về xử lý và thiếu các hệ thống giám sát
hiện đại


Giải pháp để phát triển CPĐT ở VN:

1. Hoàn thiện hệ thống luật và các văn bản quy phạm pháp luật để tạo
khung pháp lý thuận lợi cho việc phát triển CPĐT ở VN.
Luật Giao dịch điện tử (năm 2005); Luật Công nghệ thông tin (năm 2006); Luật
Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện (2009); Đang xây dựng Luật an toàn
thông tin số.
2.

Cải cách bộ máy

Chúng ta không thể phủ nhận sự tương tác hai chiều: Chính phủ sử dụng
CNTT và truyền thông để hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ dân tốt hơn và
ngược lại, công nghệ cũng đòi hỏi chính phủ cần phải điều chỉnh bộ máy tổ
chức hoặc cải cách theo hướng hoàn t...
Câu 1: Anh/chị hãy phân tích những giải pháp để phát triển Chính phủ
điện tử ở Việt Nam?
-Chính phủ điện tử (e-government) là việc các cơ quan của chính phủ sử dụng
một cách có hệ thống CNTT và viễn thông để thực hiện các quan hệ với công
dân, với doanh nghiệp và các cơ quan hành chính. Những công nghệ này nhằm
cải thiện giao dịch giữa Nhà nước với công dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu
quả quản lý, giảm chi phí và bớt tham nhũng thông qua tăng cường công khai
và minh bạch. (Ngân hàng thế giới - World Bank)
-Mục tiêu của CPĐT:
+Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt của các cơ quan nhà nước, tăng cường quản
lý nhà nước với sự tham gia của cộng đồng.
+Giảm được chi phí và giảm tham nhũng thông qua tăng cường tính minh bạch cho
bộ máy chính phủ
+Nâng cao chất lượng, đảm bảo công bằng trong các dịch vụ công của các cơ quan
Chính phủ với công dân, doanh nghiệp và các tổ chức.
+Thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ và đẩy mạnh phát triển thương
mại điện tử, khách hàng "trực tuyến” on line) chứ không phải "xếp hàng" (in line).
-Kết quả đạt được trong công tác xây dựng CPĐT ở VN:
Năm 2012, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, chỉ số phát triển CPĐT của Việt Nam
tăng 7 bậc so với năm 2010.
Việt Nam có nhiều chỉ số vẫn ở mức thấp, thậm chí rất thấp: Cơ sở hạ tầng, nguồn
lực con ngƣời ở mức trên trung bình, mức độ hài lòng của ngƣời dân và doanh
nghiệp đối với Chính phủ điện tử, tính minh bạch và chất lƣợng dịch vụ công đều
không cao.
-Rào cản cho phát triển CPĐT ở VN:
•Khung pháp lý cho xây dựng CPĐT
•Cải cách hành chính vẫn đang diễn ra
•Trình độ về CNTT của đại đa số nhân dân và một bộ phận CB, CC còn thấp. Một
số cán bộ lãnh đạo còn yếu về nhận thức và trình độ.
•Cơ sở hạ tầng về CNTT-TT còn dưới mức TB của thế giới
Đề cương chính phủ điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chính phủ điện tử - Người đăng: tunghuong1209
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Đề cương chính phủ điện tử 9 10 313