Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương giải thuật

Được đăng lên bởi Trần Hoàng Lực
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Định nghĩa về giải thuật. Có những cách nào để biểu diễn giải thuật? Cho ví
dụ minh họa.
Bài Làm
Định nghĩa về giải thuật: giải thuật(algorithms): Đó là một dãy các câu
lệnh(statements) chặt chẽ và rõ rang xác định một trình tự các thao tác trên một đối
tượng nào đó sao cho sau một số hữu hạn các bước thực hiện ta được kết quả
mong muốn.
1.3. Các cách biểu diễn giải thuật
1.3.1. Liệt kê từng bước
- Thuật giải UCLN ở trên được diễn tả theo hình thức liệt kê từng bước.
1.3.2. Lưu đồ(sơ đồ khối)
Lưu đồ là công cụ giúp ta diễn tả thuật giải một cách trực quan. Lưu đồ được tạo
bởi 4 loại khối nối với nhau bằng các cungBài giảng Lập trình cấu trúc 9
- Khối thao tác được biểu diễn bằng hình chữ nhật. Trong khối này ta viết một hoặc
một dãy các thao tác như gán trị, tính toán biểu thức v.v... Khối thao tác có 1 cung
đi đến và 1 cung đi ra:
- Khối điều kiện được biểu diễn bằng hình thoi. Trong khối này ta viết một biểu thức
logic.Tuỳ theo giá trị của biểu thức logic là đúng hay sai mà việc thực hiện tiếp theo
sẽ được chỉ dẫn bởi một trong hai cung đi ra mang dấu + (cho trường hợp đúng)
hoặc dấu - (cho trường hợp sai). Như vậy khối điều kiện có 1 cung đi đến và 2 cung
đi ra:
- Hai khối đặc biệt là khối bắt đầu và khối kết thúc được biểu diễn bằng hình ellip chỉ
rõ điểm bắt đầu và điểm kết thúc (điểm dừng) của thuật giải. Khối bắt đầu không có
cung đi đến và có 1 cung đi ra. Khối kết thúc có 1 cung đi đến và không có cung đi
ra:
- Hình bình hành dùng để biểu diễn thao tác vào ra của thuật toán:
1.3.3. Giả mã lệnh
Khi thể hiện thuật giải bằng giả mã lệnh, ta sẽ vay mượn các cú pháp của một ngôn
ngữ lập trình nào đó. Ở đây chúng ta vay mượn các khái niệm của ngôn ngữ lập
trình c.
1.4. Ví dụ

Người A nghĩ trong đầu một số nguyên X trong đoạn từ 1 đến 100. Người B hỏi,
người A trả lời hoặc đúng hoặc sai. Sau không quá 7 lần hỏi đáp người B biết số X là
số nào. Viết thuật giải cho bài toán này.
1.4.1. Dùng ngôn ngữ liệt kê từng bước
Bước 1 Gán T := 1 ; P := 100;
Bước 2 Lấy thương nguyên của tổng (T + P) chia cho 2 rồi gán cho G.
Bước 3 Kiểm tra điều kiện X > G nếu đúng thì chuyển đến bước 4, còn sai thì
chuyển đến bước 5;
Bước 4 Lấy G + 1 gán cho T; chuyển đến bước 6;
Bước 5 Lấy G gán cho P;
Bước 6 Kiểm tra điều kiện T = P nếu sai thì chuyển đến bước 2;
Bước 7 Trả lời X = T ;
Bước 8 Kết thúc;
1.4.3. Dùng giả mã lệnh
Biến nguyên không âm T, P, G, X;
Bắt đầu
T :=1; P :=100;
Lặp
G := (P+T) div 2;
nếu X > G thì T :=G+1 ngược lại P :=G;
đến khi T = P;
Thông báo X = P;
...
Câu 1. Định nghĩa về giải thuật. Có những cách nào để biểu diễn giải thuật? Cho ví
dụ minh họa.
Bài Làm
Định nghĩa về giải thuật: giải thuật(algorithms): Đó là một dãy các câu
lệnh(statements) chặt chẽ và rõ rang xác định một trình tự các thao tác trên một đối
tượng nào đó sao cho sau một số hữu hạn các bước thực hiện ta được kết quả
mong muốn.
1.3. Các cách biểu diễn giải thuật
1.3.1. Liệt kê từng bước
- Thuật giải UCLN ở trên được diễn tả theo hình thức liệt kê từng bước.
1.3.2. Lưu đồ(sơ đồ khối)
Lưu đồ là công cụ giúp ta diễn tả thuật giải một cách trực quan. Lưu đồ được tạo
bởi 4 loại khối nối với nhau bằng các cungBài giảng Lập trình cấu trúc 9
- Khối thao tác được biểu diễn bằng hình chữ nhật. Trong khối này ta viết một hoặc
một dãy các thao tác như gán trị, tính toán biểu thức v.v... Khối thao tác có 1 cung
đi đến và 1 cung đi ra:
- Khối điều kiện được biểu diễn bằng hình thoi. Trong khối này ta viết một biểu thức
logic.Tuỳ theo giá trị của biểu thức logic là đúng hay sai mà việc thực hiện tiếp theo
sẽ được chỉ dẫn bởi một trong hai cung đi ra mang dấu + (cho trường hợp đúng)
hoặc dấu - (cho trường hợp sai). Như vậy khối điều kiện có 1 cung đi đến và 2 cung
đi ra:
- Hai khối đặc biệt là khối bắt đầu và khối kết thúc được biểu diễn bằng hình ellip chỉ
rõ điểm bắt đầu và điểm kết thúc (điểm dừng) của thuật giải. Khối bắt đầu không có
cung đi đến và có 1 cung đi ra. Khối kết thúc có 1 cung đi đến và không có cung đi
ra:
- Hình bình hành dùng để biểu diễn thao tác vào ra của thuật toán:
1.3.3. Giả mã lệnh
Khi thể hiện thuật giải bằng giả mã lệnh, ta sẽ vay mượn các cú pháp của một ngôn
ngữ lập trình nào đó. Ở đây chúng ta vay mượn các khái niệm của ngôn ngữ lập
trình c.
1.4. Ví dụ
Đề cương giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương giải thuật - Người đăng: Trần Hoàng Lực
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đề cương giải thuật 9 10 544