Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Được đăng lên bởi sqwer
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Phan Võ Minh Thắng
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại, email: (0)8-37242623, thangpvm@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, XML
2. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Nhập môn cơ sở dữ liệu
Mã môn học: 214442
Số tín chỉ: 4 (3LT+1TH : 45 tiết LT + 30 tiết TH)
Môn học: Bắt buộc
Các môn học tiên quyết: không
Các môn học trước: không
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 45 tiết
+ Làm bài tập trên lớp:
+ Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): Thực hành Phòng
máy tính 30 tiết
+ Hoạt động theo nhóm:
+ Tự học:
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công Nghệ Thông
Tin, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
3. Mục tiêu của môn học
_

Hướng dẫn sinh viên làm quen với các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu

_

Hướng dẫn sinh viên cách thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình dữ liệu quan hệ

_

Sinh viên sẽ được hướng dẫn cách hiện thực và khai thác các cơ sở dữ liệu quan hệ một
cách hiệu quả.

_

Sinh viên được thực tập với một số hệ quản trị CSDL phổ biến như MS Access,
MS SQL-Server

4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học này nhằm giúp sinh viên nắm bắt những khái niệm cơ bản trong thiết kế cơ sở dữ liệu
quan hệ đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết kế và hiện thực bản thiết kế cơ sở dữ liệu
của mình bằng những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến như MS Access và MS SQL
Server.
5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)
Phần 1: Tổng quan về CSDL (5 LT/0 TH)
− Hệ thống tập tin cổ điển
− Cơ sở dữ liệu (CSDL)
− Hệ quản trị CSDL
− Các đối tượng sử dụng CSDL
− Các mức biểu diễn của CSDL
− Các mô hình dữ liệu
+ Mô hình quan niệm:
 Mô hình thực thể kết hợp
 Mô hình đối tượng
+ Mô hình thực thi:
 Mô hình phân cấp
 Mô hình mạng
 Mô hình quan hệ
 Mô hình đối tượng
Phần 2: Mô hình thực thể kết hợp (8 LT/5 TH)
− Quá trình thiết kế CSDL
− Mô hình E/R
+ Thực thể
+ Thuộc tính
+ Mối kết hợp
+ Bản số
+ Lược đồ thực thể - kết hợp
+ Các mối quan hệ: phản thân, nhị phân, tam phân.

+ Các loại th...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Phan Võ Minh Thắng
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại, email: (0)8-37242623, thangpvm@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, XML
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Nhập môn cơ sở dữ liệu
- Mã môn học: 214442
- Số tín chỉ: 4 (3LT+1TH : 45 tiết LT + 30 tiết TH)
- Môn học: Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: không
- Các môn học trước: không
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 45 tiết
+ Làm bài tập trên lớp:
+ Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): Thực hành Phòng
máy tính 30 tiết
+ Hoạt động theo nhóm:
+ Tự học:
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công Nghệ Thông
Tin, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
3. Mục tiêu của môn học
_ Hướng dẫn sinh viên làm quen với các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
_ Hướng dẫn sinh viên cách thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình dữ liệu quan hệ
_ Sinh viên sẽ được hướng dẫn cách hiện thực và khai thác các cơ sở dữ liệu quan hệ một
cách hiệu quả.
_ Sinh viên được thực tập với một số hệ quản trị CSDL phổ biến như MS Access,
MS SQL-Server
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU - Người đăng: sqwer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU 9 10 446