Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Thiết kế và Đánh giá thuật toán

Được đăng lên bởi Linh Nguyen UTEHY
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2227 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC..............................................................................................................................2
LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................................................3
BÀI 1: THUẬT TOÁN BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN...........................................................4
1.1. Giới thiệu môn học, phương pháp học........................................................................4
1.2. Khái niệm thuật toán...................................................................................................5
1.3. Các vấn đề liên quan đến thuật toán............................................................................8
1.4. Biểu diễn thuật toán...................................................................................................10
BÀI 2: PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN..................................................................................15
2.1 Phân tích thuật toán....................................................................................................15
2.2. Độ phức tạp thuật toán..............................................................................................16
2.3 Một số phương pháp thiết kế......................................................................................25
BÀI 3. CƠ BẢN VỀ THUẬT TOÁN CHIA ĐỂ TRỊ.........................................................27
BÀI 4: CÁC BÀI TOÁN SỬ DỤNG THUẬT TOÁN CHIA ĐỂ TRỊ................................33
BÀI 5: BÀI TẬP THUẬT TOÁN CHIA ĐỂ TRỊ...............................................................48
BÀI 6. CƠ BẢN VỀ THUẬT TOÁN QUAY LUI (Back Tracking)..................................49
6.1. Sơ đồ chung của thuật toán quay lui.........................................................................49
6.2. Bài toán ngựa đi tuần................................................................................................56
6.3. Bài toán 8 quân hậu...................................................................................................54
BÀI 7 : CƠ BẢN VỀ THUẬT TOÁN NHÁNH CẬN VÀ CÁC BÀI TOÁN....................63
7.1 Sơ đồ chung của thuật toán........................................................................................63
7.2 Bài toán người du lịch................................................................................................64
Thiết kế thuật toán giải bài toán người du lịch bằng phương p...




 !"#$%&!'()*!+,&-*!.*!'(
/!.&"$ !#0  1.&2
.(34&5678&9#:&5;& !#0  1.&<
=#>?& !#0  1.&@
ABC2
A!D& E(! !#0  1.&2
F*!G( H* !#0  1.&I
F JK*!+,&-*!.* !; L;2
MNOPQRST
UVQRS
2AQRS<
IMNOPWQXY:(LZ:(L&-[\
IU,5](!#&-(^: !#0  1.&9#:_7#\
I` 1.&&-a:5 #b&2I
I` 1.&<9#D&!0#2
TMNOPOI
TU,5](!#&-(^: !#0  1.&I
T` 1.&&-+c>#7d(!I
!; L; !#0  1.&-ef` 1.&&-+c>#7d(!fg&-*!+,&-*!.*&!.&!(0&I2
T` 1.&(. hJ.(!II
<NOP/iT
\MNOPQQT
@UVQQTT
@` 1.&(. hTT
@!#0  1.&jLJ Z:k l$5+c&-5&-m&&!4  Z1&-5] !d(n Z'&-JKT<
AOPQQ
<
MNOPWXop
<
U,5](!#&-(^: !#0  1.&<
0*(1&5F(70*7&&!4  Z8&(D_<
UVWXop\
 ` 1.&>q_(1&7&&!D \
` 1.&>q_(1&(!#&->`&!4 \
!#0  1.&r71_>s l$5+c&-5&-m&&!4 -t:(.((u*5v&!
\I
Y&[wY&
[NOPWXop
\\
NOPWXop
@@
2
AOx/y@@
zQ/N
@
Đề cương môn Thiết kế và Đánh giá thuật toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Thiết kế và Đánh giá thuật toán - Người đăng: Linh Nguyen UTEHY
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Đề cương môn Thiết kế và Đánh giá thuật toán 9 10 438