Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập tin lớp 6

Được đăng lên bởi bluerose2581991
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN 6 HỌC KỲ I
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh troøn vaøo chữ cái trước caâu trả lời ñuùng nhaát
Caâu 1 : Khu vöïc chính cuûa baøn phím bao goàm maáy haøng phím?
A. 2 haøng.
C. 4 haøng.
B. 5 haøng.
D. 6 haøng.
Caâu 2: Nuùt
duøng ñeå laøm gì ?
A. Ñoùng cöûa soå chöông trình.
B. Thu nhoû cöûa soå chöông trình.

C. Phoùng to cöûa soå chöông trình.
D. Khoâng laøm gì caû.

C©u 3 :PhÇn mÒm nµo ®îc cµi ®Æt ®Çu tiªn trong m¸y tÝnh:
A. Ch¬ng tr×nh MicroSoft Word
B. Ch¬ng tr×nh Mario
C. Ch¬ng tr×nh hÖ ®iÒu hµnh
D. Ch¬ng tr×nh Solar System 3D
C©u 4:Th môc ®îc tæ chøc theo h×nh:
A. H×nh trßn
B. H×nh l¸
C. H×nh c©y
D. H×nh Elip
C©u 5: Trong c©u sau c©u nµo tr¶ lêi ®óng:
A. Th môc chøa th môc gèc
B. Th môc chøa tÖp tin.
C. TÖp tin chøa th môc.
D. TÖp tin chøa tÖp tin.
Caâu 6: Hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi ñöôïc xeáp theo trình töï
A. Tieáp nhaän, xöû lí, löu tröõ, trao ñoåi.
B. Xöû lí, löu tröõ, trao ñoåi
C. löu tröõ, xöû lí, tieáp nhaän
D. Trao ñoåi, xöû lí, tieáp nhaän, truyeàn thoâng tin.
Caâu 7:Quaù trình xöû lí thoâng tin goàm maáy böôùc.
A. 2
C. 4

B. 3
D. 5

Caâu 8: Caùc daïng thoâng tin cô baûn
A. Daïng vaên baûn, daïng hình aûnh, daïng aâm thanh. B. Chuù chuoät Mickey,
C. Tieáng ñaøn Piano.
D. Caùc con soá hay kí hieäu
Caâu 9: Thoâng tin ñöôïc bieåu dieãn trong maùy döôùi daïng
A. Thaäp phaân.
B. Baùc phaân
C. Nhò phaân (hay daõy bit)
D. Hexa (heä 16)
Caâu 10: Thoâng tin döôùi daïng daõy bit bao goàm hai kí töï
A. 0 vaø 1
C. 3 vaø 4

B. 2 vaø 3
D. 5 vaø 6

Caâu 11: 1 KB baèng bao nhieâu byte?
A. 1000
C. 1024

B. 100
D. 10000

Câu 12: Đâu không phải là thiết bị vào?
A. Chuột
C. Màn hình
Câu 13: Đâu không phải là thiết bị ra?
A. Màn hình
C. Máy in
Câu 14 : Bộ nhớ nào là bộ nhớ trong?
A. Đĩa cứng

B. Bàn phím
D. Máy quét
B. Máy chiếu
D. Webcam

B. Đĩa mềm

C. RAM
D. Đĩa CD
Câu 15: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:
A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế.
C. Chưa nói được như người.
B. Không có khả năng tư duy như con người.
D. Kết nối Intent còn chậm.
C©u 16 TÝn hiÖu hÖ thèng ®Ìn giao th«ng mang l¹i cho ta th«ng tin:
A. Lµ hÖ thèng ®Ìn trang trÝ trªn ®êng.
B. B¸o hiÖu cho ngêi ®i bé khi tham gia giao th«ng.
C. B¸o hiÖu cho m¸y bay khi tham gia giao th«ng.
D. B¸o hiÖu cho tÇu thñy khi tham gia giao th«ng.
C©u 17 :§êng dÉn lµ d·y tªn c¸c th môc lång nhau ®Æt c¸ch nhau bëi dÊu
A. /
B. \
C.
.
D.
,
Caâu 18: Em coù theå duøng maùy tính vaøo nhöõng coâng vieäc gì
A. Thöïc hieän tính toaùn vaø töï ñoäng hoùa coâng vieäc trong vaên phoøng
B. Hoã trôï coân...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN 6 HỌC KỲ I
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh troøn vaøo chữ cái trước caâu trả lời ñuùng nhaát
Caâu 1 : Khu vöïc chính cuûa baøn phím bao goàm maáy haøng phím?
A. 2 haøng. C. 4 haøng.
B. 5 haøng. D. 6 haøng.
Caâu 2: Nuùt duøng ñeå laøm gì ?
A. Ñoùng cöûa soå chöông trình. C. Phoùng to cöûa soå chöông trình.
B. Thu nhoû cöûa soå chöông trình. D. Khoâng laøm gì caû.
C©u 3 :PhÇn mÒm nµo ®îc cµi ®Æt ®Çu tiªn trong m¸y tÝnh:
A. Ch¬ng tr×nh MicroSoft Word B. Ch¬ng tr×nh Mario
C. Ch¬ng tr×nh hÖ ®iÒu hµnh D. Ch¬ng tr×nh Solar System 3D
C©u 4:Th môc ®îc tæ chøc theo h×nh:
A. H×nh trßn B. H×nh l¸ C. H×nh c©y D. H×nh Elip
C©u 5 : Trong c©u sau c©u nµo tr¶ lêi ®óng:
A. Th môc chøa th môc gèc B. Th môc chøa tÖp tin.
C. TÖp tin chøa th môc. D. TÖp tin chøa tÖp tin.
Caâu 6: Hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi ñöôïc xeáp theo trình töï
A. Tieáp nhaän, xöû lí, löu tröõ, trao ñoåi. B. Xöû lí, löu tröõ, trao ñoåi
C. löu tröõ, xöû lí, tieáp nhaän D. Trao ñoåi, xöû lí, tieáp nhaän, truyeàn thoâng tin.
Caâu 7:Quaù trình xöû lí thoâng tin goàm maáy böôùc.
A. 2 B. 3
C. 4 D. 5
Caâu 8: Caùc daïng thoâng tin cô baûn
A. Daïng vaên baûn, daïng hình aûnh, daïng aâm thanh. B. Chuù chuoät Mickey,
C. Tieáng ñaøn Piano. D. Caùc con soá hay kí hieäu
Caâu 9: Thoâng tin ñöôïc bieåu dieãn trong maùy döôùi daïng
A. Thaäp phaân. B. Baùc phaân
C. Nhò phaân (hay daõy bit) D. Hexa (heä 16)
Caâu 10: Thoâng tin döôùi daïng daõy bit bao goàm hai kí töï
A. 0 vaø 1 B. 2 vaø 3
C. 3 vaø 4 D. 5 vaø 6
Caâu 11: 1 KB baèng bao nhieâu byte?
A. 1000 B. 100
C. 1024 D. 10000
Câu 12: Đâu không phải là thiết bị vào?
A. Chuột B. Bàn phím
C. Màn hình D. Máy quét
Câu 13: Đâu không phải là thiết bị ra?
A. Màn hình B. Máy chiếu
C. Máy in D. Webcam
Câu 14 : Bộ nhớ nào là bộ nhớ trong?
A. Đĩa cứng B. Đĩa mềm
Đề cương ôn tập tin lớp 6 - Trang 2
Đề cương ôn tập tin lớp 6 - Người đăng: bluerose2581991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương ôn tập tin lớp 6 9 10 750